Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Informes i indicadors

Recerques empíriques

I Baròmetre ProyectoSCOPIO 2017, índex de desenvolupament juvenil

Aquest baròmetre és una eina pròpia que pregunta a la població juvenil espanyola i comunitària sobre diferents qüestions que no apareixen reconegudes de forma sistemàtica i periòdica en fonts estadístiques oficials. L’objectiu és donar veu als y les joves per a conèixer les seves percepcions i opinions sobre qüestions relatives a la seva visió de futur, els seus valors i les seves vivències. 

Informe del Mercado de Trabajo de Tarragona 2017 (Observatorio de las Ocupaciones)

El contingut d'aquesta publicació s'estructura en diversos capítols que presenten la situació i l’evolució del mercat de treball de cada província de forma clara i senzilla, analitzant les principals variables que determinen els canvis puntuals o estructurals que es van produint i les tendències que es registren en els diferents sectors i activitats econòmiques.

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya (2017)

Per tercer any consecutiu, des de La Confederació presenten l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017, una recerca periòdica que té per objectiu conèixer l’estat i l’evolució de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector de serveis socials i d’atenció a les persones.

 

Informe Discriminació i Comunitat Gitana 2017

Un any més la Fundació Secretariat Gità (FSG), presenta el seu XIII Informe sobre Discriminació i Comunitat Gitana. Compleix tretze anys en la realizació d'aquesta publicació l'objectiu principal de la qual es continuar visibilizant i denunciant la discriminació que lamentablement continúa sofrint la comunitat gitana. L'informe relata 202 casos de discriminació en què la fundació ha assistit a 334 persones; analiza de forma especialitzada un tema central, la necesitat d'una Llei Integral d'Igualtat de Tracte i no Discriminació, i inclou avenços i bones pràctiques en aquesta matèria.

 

Informe de l'ONG Save the Children, 'Ulls que no volen veure'

Des de Save the Children, tracten d’entendre els errors que poden cometre les administracions públiques quan es produeix un cas d’abús sexual a un nen, nena o adolescent. Per fer-ho, compten amb un recull de casos, entrevistes a experts i un exhaustiu anàlisi documental.

 

Informe d’indicadors socials ‘La crisi no s’acaba, la pobresa es cronifica’ (ECAS)

El volum de població en situació de pobresa i vulnerabilitat planteja interrogants sobre el sistema de protecció social, molt limitat per la forta vinculació de la major part de les prestacions a les trajectòries laborals. El context actual planteja la necessitat de reformular el model, que no va ser concebut per afrontar la pobresa des d’una perspectiva global i preventiva. En aquesta edició recollim dades d’informes nous que fóra bo que tinguessin també continuïtat. La perspectiva de gènere, les desigualtats en salut o l’equitat en l’educació són algunes de les variables que incorporen i donen peu a dades que encara no es treballen en les enquestes habituals dels organismes oficials.

 

La cronificació de la pobresa - 10è estudi (Observatori de Vulnerabilitat - Creu Roja Catalunya)

Amb aquest 10è estudi de L’Observatori, han volgut fer una mirada detallada d’una tendència que, des del contacte directe de la seva intervenció amb les persones en situació de risc d’exclusió, han anat identificant des de l’inici de la llarga situació de crisi socioeconòmica que vivim. Parlen de la cronificació de la pobresa. Per això, els resulta molt alarmant constatar en aquest estudi que 4 de cada 10 persones que atenen en projectes de lluita contra la pobresa en pateixen.

 

VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Fundación FOESSA)

Es tracta d'un nou informe de la sèrie d'Informes FOESSA sobre la situació social d'Espanya.  En aquest es pretén posar llum sobre els reptes i desafiaments del desenvolupa-ment social, abordant de forma sistemàtica i dinàmica els fenòmens socials, en una societat recorreguda transversalment per processos excloents.

Segons dades de l'Informe, fins a 7 de cada 10 catalans estan afectats per algun indicador d'exclusió social. Els problemes d'exclusió que més afecten els catalans són els relacionats amb la feina, l'habitatge i la salut. Catalunya, de fet, ocupa el quart lloc en el rànquing de risc de pobresa i exclusió social de tot l'estat espanyol. Tot i així. la taxa de pobresa i exclusió afecta el 20% de la població catalana, una xifra inferior a la mitjana de l'estat.

 

Informe El acceso de la juventud en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil (EAPN)

El projecte pretén sensibilitzar i augmentar la comprensió sobre l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove, en particular sobre la Iniciativa Europea d'Ocupació Juvenil i la Garantia Juvenil, així com analitzar la seva execució a Espanya i l'accés a les mesures promogudes per part de joves en situació d'exclusió social.
 

Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social 2016 (núm. 7).

La setena edició de l’INSOCAT vol fer palesa la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran i analitzar com aquest col·lectiu es veu afectat per la crisi econòmica. Els condicionants de la gent gran podrien fer pensar que pateixen menys l’efecte de la crisi econòmica. La majoria tenen ingressos mínims garantits amb les pensions i no tenen càrregues econòmiques com les despeses d’escola, roba o alimentació per als fills. Ara bé, com veurem a l’informe, l’impacte de la crisi es troba sobretot en les dificultats per afrontar les despeses de la vida diària amb unes pensions insuficients. 

 

Informe Construir el futuro Los niños y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países ricos (Unicef)

Este informe pretende adaptar las metas de los ODS de modo que sean pertinentes para los niños de países de ingresos altos (sin dejar de respetar las ambiciones de la agenda internacional) y establecer un punto de partida para el examen del marco de los ODS en esos entornos. Se centra en los objetivos y metas más significativos para el bienestar de los niños en contextos de ingresos altos. Asimismo, cabe señalar que en ciertos casos se ha adaptado el indicador de los ODS acordado para que refleje mejor los problemas a los que se enfrentan los niños de dichos países.

 

El Panoràmic 2016. Dades per enfortir les entitats (Dossier Barcelona Associacions)

La tercera edició d'El Panoràmic 2016 recull un ampli nombre de dades i gràfics que permeten aprofundir en les fortaleses i febleses del tercer sector, així com en la participació i el funcionament en el si de les entitats, les seves formes de finançament i els reptes de futur. "Les dades no són només d'utilitat per a les associacions sinó també per a les administracions, ja que poden ajudar-les a l'hora de crear polítiques públiques i de conèixer el teixit social, i per al món de la recerca" va destacar Pau Vidal, coordinador de l'Observatori del Tercer Sector-OTS, durant l'acte de presentació de l'estudi que va tenir lloc el 8 de juny a Barcelona.

 

Informe del Mercado de Trabajo Estatal 2017. Datos 2016 (Observatori de les ocupacions)

L'Observatori del Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda, un any més, la situació del mercat de treball, tant des d'un punt de vista general, a través d'aquest Informe del Mercat de Treball, com des dels informes específics de col·lectius d'interès per a l'ocupació, elaborats amb aquesta finalitat. Aquestes publicacions, que ara es presenten, formen part dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar una informació exhaustiva i actualitzada sobre el mercat de treball, per facilitar l'intercanvi d'informació entre els diferents estaments i aportar nous elements de reflexió.

 

Informe Foessa 2016: "Exclusió Social i Recuperació Econòmica" (Fundación Foessa)

L'evolució de la realitat social que venim detectant cada any ens planteja preguntes que van més enllà de la seva pròpia fenomenologia i de la seva vigència temporal. Davant d'aquesta dinàmica de canvi constant i de consolidació vetllada de determinades estructures, a la Fundació som conscients de la necessitat d'analitzar, de manera continuada, els diversos aspectes, problemes i situacions que s'estan plantejant. Amb aquest objectiu es posa en marxa el nou projecte d'elaborar anualment un document d'Anàlisi i Perspectives sobre pobresa, desigualtat, exclusió i desenvolupament social a Espanya. Aquesta iniciativa neix amb la vocació d'esdevenir una eina clau de la Fundació a l'hora de dimensionar la seva activitat i avançar en la seva missió d'analitzar alguns elements de l'estructura social i la seva dinàmica, i d'aprofundir en aquells aspectes especialment significatius, que permetin interpretar tant la conjuntura puntual com la pròpia situació social.

 

Informe sobre l'estat dels Serveis Socials a Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

El present i cinquè informe, emès pel Consell General de Serveis Socials el 26 de setembre de 2016, segueix  l’estructura analítica dels anteriors i s’ha actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l’any 2015 (i quan ha estat possible, fins al 2016). També s’han aplegat en un únic epígraf els apartats d’anàlisi de context i d’anàlisi de les necessitats socials prioritàries a Catalunya. Novament, en aquesta edició l’informe se centra de manera prioritària en la segona part, l’anàlisi de l’acció del Sistema català de serveis socials. 

 

Cures a la Gent Gran en les Llars Espanyoles, L'entorn familiar (Ministeri de Treball i Afers socials)

Aquest informe, amb la difusió dels resultats, pretén fer un públic homenatge a tantes famílies, a tantes dones, que estan realitzant una ingent i silenciosa tasca per proporcionar el màxim benestar per a la gent gran més fràgils del nostre país. Fent visible aquest treball volem contribuir a l'expressió del reconeixement que la societat espanyola deu a les famílies i, pel que al IMSERSO es refereix, constitueix també una ocasió per ratificar el nostre compromís en el disseny de polítiques que realment signifiquen un suport a elles i a les persones en situació de dependència.
 

Creixement inclusiu, ocupació i lluita contra la pobresa (EAPN)

Aquest document "Creixement inclusiu, ocupació i lluita contra la pobresa", forma part del projecte de mateix nom finançat amb una subvenció pertanyent a la convocatòria de 2016, de la Secretària d'Estat per a la Unió Europea del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, per a la celebració d'accions de comunicació i activitats divulgatives, sobre accions relacionades amb les competències d'aquesta Secretària.

 

Informe L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent (Taula d'entitats del tercer sector social)

L'informe sosté que, a més d'anar en augment, els casos mostren una major complexitat que fa necessari un treball més coordinat i en xarxa de tots els agents implicats. És per això que  manifesta que cal definir un abordatge integral, pensant en la persona que fa la consulta i en la seva família, i amb una millor definició de les funcions de cada part. El dossier apunta que les transformacions socials del moment repercuteixen en infants i adolescents, dificultant alguns aspectes de les seves diferents etapes evolutives. Han augmentat les demandes d'atenció per alteracions de la conducta, gestos auto-lítics, fracàs escolar, conductes disruptives o crisi per ansietat.

 

Informe de DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES DE LA CIUTAT DE TARRAGONA (Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona)

Un any més, des de l’Observatori Social de Tarragona, a través de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona, es pretén oferir amb aquesta informe sociodemogràfic de ciutat, una radiografia de l’estructura de la població a la ciutat de Tarragona, així com també dels diversos barris i/ o zones que la composen. Aquest és el segon anys que ens disposem a realitzar un estudi sociodemogràfic de la ciutat, amb el propòsit de continuant realitzar-lo en anys següents. 

 

Informe La precarietat laboral juvenil a Catalunya. Una realitat incòmoda. (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social)

Aquest informe pren en consideració les realitats heterogènies i dinàmiques de les persones joves a Catalunya i reivindica que no existeix la categoria persones joves NOEF (no ocupat no estudia no es forma), sinó persones joves en situació NOEF. I reflecteix la voluntat d’aportar una visió interdisciplinària de la realitat acompanyada de propostes que contribueixin a millorar les actuacions adreçades a les persones joves.

 

Informe Pobresa laboral i pobresa infantil, les dues cares de la mateixa moneda (UGT de Catalunya)

La pobresa laboral està sent en aquests últims anys un cavall de batalla per a la UGT. El debilitament de la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un sistema de protecció altament contributiu, està produint que el salari deixi de ser una garantia de protecció actual i futura davant els infortunis de la vida. Tots hem vist com s’ha utilitzat la crisi econòmica per a criminalitzar els salaris i les prestacions per desocupació com un llast a la productivitat i a la despesa del país, per tal d’aplicar polítiques que han augmentat les desigualtats i les vulnerabilitats.

 

Informe “Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos” (ECAS)

L’informe Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos, publicat avui per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), recull les dades estadístiques disponibles al voltant del fenomen i analitza les mesures adoptades per fer-hi front, que a nivell global de país són tan sols pal·liatives i s’han demostrat ineficaces. El Fons d’Atenció Solidària per cobrir els rebuts impagats d’aigua llum i gas no va esgotar el seu pressupost el 2015 per la complexitat dels requisits exigits per acollir-s’hi, per la qual cosa les entitats socials demanen simplificar l’accés i la tramitació dels ajuts.

 

Informe EL ESTADO DE LA POBREZA: SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 (EAPN)

La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social presenta el seu sisè informe anual de seguiment de l'indicador AROPE a Espanya i les seves comunitats autònomes, i ofereix a la societat espanyola i europea una avaluació minuciosa del grau de compliment de l'objectiu social especificat en l'estratègia 2020 per al conjunt del territori nacional, així com de les conseqüències de la crisi i de les polítiques implementades per enfrontar-se a ella en l'àmbit de la pobresa i / o exclusió social.
En aquest sisè informe es mostren els canvis registrats en el nombre de persones en risc de pobresa i / o exclusió social mitjançant l'estudi de l'evolució de l'indicador AROPE i dels seus components, entre els anys 2009 i 2015, en funció de diferents criteris o variables, entre els quals destaca el territorial.

 

Informe sobre EMERGÈNCIA HABITACIONAL I POBRESA ENERGÈTICA (Observatori DESC)

El present informe és fruit de les dades facilitades pels 12 Ajuntaments que participen de l'espai de treball i coordinació sobre polítiques públiques d'habitatge impulsat i coordinat pel grup promotor de la ILP habitatge, la Llei 24/2015 (Observatori DESC, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Aliança contra la Pobresa Energètica). A partir d'aquestes dades es podrà elaborar informació que supleixi l’actual manca de dades relatives a l'habitatge i la pobresa energètica, alhora que permetrà identificar i compartir les necessitats i les prioritats. A partir d'aquestes es podrà avaluar quines polítiques públiques d'habitatge són necessàries, què no funciona de les que s'estan aplicant i apuntar línies de treball a abordar. Això ha de permetre continuar treballant l'emergència, però començar a pensar, treballar i coordinar polítiques que van més enllà.

 

Informe INSOCAT Gent Gran: Pobresa i vulnerabilitat (ECAS)

La setena edició de l’INSOCAT vol fer palesa la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran i analitzar com es veu afectat per la crisi econòmica. Els condicionants de la gent gran podrien fer pensar que pateixen menys l’efecte de la crisi, ja que la majoria tenen ingressos mínims garantits amb les pensions i no tenen càrregues econòmiques com les despeses d’escola, roba o alimentació dels fills. Ara bé, com veurem al llarg del document, l’impacte de la crisi es manifesta sobretot en les dificultats per afrontar les despeses de la vida diària amb unes pensions insuficients

 

Informe Mujeres directivas: En el camino hacia la alta dirección (Grant Thornton)

El porcentaje de mujeres en la dirección de las empresas no ha cambiado prácticamente durante la última década. En Europa, los países del Este lideran el ranking y Europa Occidental ha hecho algunos progresos, Japón, India y Alemania siguen en las últimas posiciones de la clasificación mundial. El estudio revela cuatro tendencias en la carrera profesional de las mujeres frente a la de los hombres directivos.

 

Informe OCUPACIONS amb Tendència Positiva en la Contratació de Tarragona (Observatori de les ocupacions)

L'Observatori de les ocupacions del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) és una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix. Dels estudis que realitza es deriven els informes que recullen tendències més importants dels sectors. En aquest cas, l'informe redacta les ocupacions que han estat més contractades durant el mes de juliol a Tarragona.

 

Informe La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención (Fundación Foessa)

La realitat d'aquest estudi ens enfronta a multitud de qüestions que comparteixen un element que volem deixar apuntat com a final. Estem immersos en una crisi que ha esdevingut en molt més que un mer cicle recessiu, ja que s'ha anat traslladant del que financer a l'econòmic, al polític, al cultural ... fins a conformar un panorama d'incertesa social, de canvi ( només iniciat ), de paradigma en la vida social.

 

 

Informe LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA (I): LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT (Síndic de Greuges)

L'estudi confirma que en els darrers deu anys no hi ha hagut "avenços significatius" en la lluita contra la segregació escolar de l'alumnat estranger. Mentre en el curs 2006-07 per garantir una escolarització equilibrada de l'alumnat estranger hauria calgut canviar de centre el 49% d'aquest col·lectiu a primària i el 40% a secundària, el curs 2013-14 aquesta proporció es situa en un 48% a primària i un 39% a secundària. És a dir, que en una dècada no s'ha equilibrat cap dels dos trams d'escolarització de l'alumnat estranger als centres. Per això, el Síndic demana un pacte polític i social que ajudi a combatre la segregració.

 

Informe Crisi, descens social i xarxes de confiança (Fundació Jaume Bofill)

L'estudi, que analitza les trajectòries de classe, renda i estatus  d'una mostra de 1,530 individus entre el 2008 i el 2012, posa de manifest que el 30% dels adults catalans han estat desclassats per la crisi. Dit d'una altra manera, el descens social afecta un de cada tres adults d'entre 25 i 64 anys o, el que és el mateix, 1.327.000 catalans viuen pitjor ara que abans de la recessió econòmica.  Les dades actuals podrien ser, fins i tot, més inquietants per la reforma laboral del 2012. Els descens social ha afectat de manera transversal totes les capes socials, tot i que la classe obrera ha estat més castigada (35%) que no pas les mitjanes (26%) i la professional (17%).

Informe 2014/2015 Noctambul@s (Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en espacios de ocio nocturno)

Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Salud y Comunidad que se inscribe en una línea de trabajo sobre la interacción entre las violencias de género y las drogas en la que se viene trabajando en los últimos 15 años. El estudio se enmarca en una línea de prevención y reducción de riesgos, partiendo de un enfoque basado en acciones de intervención universal y selectiva.

 

Informe Estat de la joventut 2015 (Consell de la Joventut de Barcelona)

Han passat vuit anys des de l’inici d’una de les majors crisis financeres que ha tingut conseqüències i impactes econòmics, polítics i socials, no només en els Estats i Administracions Públiques sinó també en les societats, famílies i persones. Fa anys que es pateix aquesta crisi i que també se n’investiguen els efectes, alguns dels quals -contrastats i consolidats-, tenen a les persones joves com a protagonistes. L’informe sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya que elabora cada trimestre l’Observatori Català de la Joventut recull que des del 2007 s’han destruït 427.000 llocs de treball ocupats per joves, esdevenint així, el col·lectiu que més ha patit l’impacte de la crisi. 

 

Informe El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Es tracta d’una de les primeres recerques tant a nivell nacional com internacional que compara el benestar subjectiu dels adolescents tutelats amb la població general i també el seu benestar subjectiu segons la mesura protectora. Els principals objectius d'aquest informe han estat: avaluar el benestar subjectiu dels adolescents d’entre 12 i 14 anys tutelats per la DGAIA, esbrinar les principals variables que influeixen en el benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya i comparar el benestar subjectiu dels adolescents tutelats amb els de la població general utilitzant els mateixos instruments que el projecte internacional Mons dels infants (Children’s Worlds).

Les conclusions de la recerca han de servir per orientar les polítiques públiques i aportar elements que facilitin la presa de decisions en matèria de protecció infantil amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents tutelats.

 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Any 2015 (INE)

Quins factors influeixen a l'hora de percebre més o menys renda? L'Enquesta de Condicions de Vida 2015, publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), tracta de donar resposta a aquesta qüestió i estableix set condicionants fonamentals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de residència, formació, activitat i tipus de llar.

Aquesta investigació permet obtenir indicadors sobre els nivells de vida i el benestar de la població relacionant diversos factors com educació, salut, pobresa i inequitat per a l'aplicació de política pública.

 

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Aquest informe s’elabora per encàrrec de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de donar compliment a la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. L’informe estructura els seus continguts entorn de tres eixos que reten compte del fenomen migratori a Catalunya, amb l’objectiu d’oferir una aproximació als processos d’acolliment i integració de la població migrant. Es tracta, doncs, d’un informe que –seguint les indicacions de la Llei d’acollida– vol mostrar una visió panoràmica de l’estat de la immigració a Catalunya que ens permeti valorar el repte que tenim al davant i el tipus d’actuacions que hi apliquem.

 

Estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2015 (OCH)

El present informe és el primer íntegre després de l’aprovació de la Llei 11/2014. Per a aquest 2015 l’informe es realitza per primera vegada amb una metodologia íntegrament científica que inclou tan el registre de les incidències, la recollida de dades de les incidències i el seu procés, així com l’anàlisi de les mateixes.

Així, aquest treball constitueix la memòria antidiscriminatòria relativa a l’any 2015, en la mesura que recull, documenta i analitza les incidències de LGTBIfòbia a Catalunya i comunicats a l’OCH, així com d’altres incidències sobre els que l’entitat ha tingut coneixement directe, malgrat no hagi estat a través d’una comunicació de denúncia. Per a fer-ho, l’OCH ha comunicat durant tot el 2015 totes les incidències que li han arribat hi hagin pogut ser susceptibles d’infracció administrativa d’acord amb la Llei 11/2014 a l’àrea LGTBI.

 

Equidad para los niños. El caso de España (UNICEF)

Segons l'informe Espanya es troba en sisena posició com el país amb més desigualtat infantil en matèria econòmica de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). 

Tot i que més de la tercera part dels nens i nenes espanyoles es troba en risc de pobresa o exclusió social, Espanya és el país de la Unió Europea que dedica menys percentatge del PIB a prestacions dirigides a famílies i infància,un 0,5% menys que la mitjana europea. És també un dels països que dedica menys despesa a la protecció social dels infants i les seves famílies: un 1,4% del PIB davant del 2,3% de la mitjana comunitària, el 3,7% de Dinamarca, el 3% d'Irlanda o el 2,5% de França.

 

EFECTE DE LA CRISI EN LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS UNIVERSITARIS (Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya)

En aquest treball es pretèn analitzar els efectes de la crisi econòmica sobre la inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes i, específicament, en  l’atur dels graduats; l’ocupació;  l’índex de qualitat de l’ocupació; els salaris;  la continuació dels estudis; la satisfacció amb la feina; i  l’empleabilitat. A més, s'avalua l’heterogeneïtat dels efectes de la crisi sobre la inserció laboral dels graduats en funció del: període temporal (2011-2014 vs. 2008-2011);  l’àmbit; la titulació;  la Universitat;  les característiques d’accés a la feina; i  les característiques associades del graduat, com, el sexe, l’edat, el rendiment acadèmic i l’estatus socioeconòmic dels pares.

 

Estudi Pobresa, vulnerabilitat i desigualtat energètica. Nous enfocaments d'anàlisi (Associació de ciències Ambientals)

L'Associació de Ciències Ambientals (ACA) ha presentat aquest dijous a l'auditori de Mediab-Prat de Madrid el seu 3er estudi de pobresa energètica 'Pobresa, vulnerabilitat i desigualtat energètica. Nous enfocaments d'anàlisi 'que revela que 5'1 milions de persones a Espanya, el 11% de les llars, són incapaços de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a l'hivern, el que ha suposat un increment del 22% en tan sols dos anys, data de l'últim estudi.

Finalment, l'estudi conclou que no totes les comunitats autònomes són igual de vulnerables davant d'aquesta problemàtica i situa Andalusia, Castella - la Manxa, Extremadura i Múrcia com les quatre regions amb major grau d'afecció tant el 2014 com el 2007, a l'inici de la crisi.

 

Informe Yo a eso no juego Bullying y Ciberbullying en la infancia (Save the children)

Cada any milions de nens i nenes a tot el món es converteixen en víctimes d'una violència silenciada. A Espanya ha crescut en els últims anys la preocupació social pels actes de violència entre iguals, en particular en l'entorn escolar, que en alguns casos han arribat a tal nivell de gravetat que els ha convertit en protagonistes mediàtics. Aquest informe aborda la necessitat de mesurar aquest fenomen per saber com tractar-lo i posar els recursos adequats per a la seva solució.
 

Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya. Anàlisi territorial Desembre de 2015 (Observatori del Sistema de Salut de Catalunya)

L’informe actual fa el seguiment dels principals indicadors socioeconòmics i de salut i analitza la seva evolució, considerant, també, els indicadors relacionats amb els determinants socials de la salut, a nivell territorial. A partir de les necessitats detectades, realitza propostes per definir o redefinir estratègies dirigides a l’abordatge dels efectes de la crisi.

 

Informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya 2015. Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

Els grans canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics que han sacsejat la societat durant les últimes dècades han acabat introduint fortes transformacions estructurals, tot dibuixant noves realitats socials a Catalunya. Aquest informe posa en relleu aquests canvis, sobretot aquells que han contribuït a generar noves necessitats socials susceptibles de ser ateses per les polítiques socials, presentant l'anàlisi de context i de les necessitats socials prioritàries, així com de l'acció dels Sistema català de serveis socials.

 

Informe Mundial sobre Salarios 2014 / 2015. Salarios y desigualdad de ingresos. (Organización Internacional del Trabajo)

L'Informe Mundial sobre Salaris 2014/2015 analitza les principals tendències salarials en els països desenvolupats, emergents i en desenvolupament. També analitza les desigualtats en el mercat laboral i en els ingressos de les llars, posant de manifest la necessitat de combinar mesures de política que contemplin el salari mínim, la potenciació de la negociació col·lectiva, intervencions per eliminar les disparitats salarials, la promoció de l'ocupació remunerat i la redistribució mitjançant impostos i transferències.
 

En aquest enllaç podreu veure el vídeo on una experta de l'OIT mostra la distribució dels salaris mitjans a nivell mundial.
En aquest enllaç podreu veure el vídeo on es demostra la creixent bretxa entre els salaris i la productivitat del treball.

 

TESIS DOCTORAL: El Camp d’Acció Estratègic Veïnal de la ciutat de Tarragona: Organitzacions, Lideratges i Xarxes (David Dueñas)

Aquesta recerca analitza la fragmentació de les associacions de veïns de la ciutat de Tarragona emprant una aproximació que integra les perspectives teòriques de la sociologia dels moviments socials, de les organitzacions i de l'anàlisi de xarxes socials. Realitza una anàlisi de les associacions emprant la lògica dels Camps d'Acció Estratègica.
 

Empleo precario y Protección social (Fundación FOESSA)

En l'informe ANÀLISI I PERSPECTIVES 2015, que acaba de sortir a la llum sota el títol 'Empleo Precario y Protección Social', els membres del Consell Científic de FOESSA alerten sobre la necessitat urgent d'escometre al nostre país una revisió completa del sistema de protecció social i una inversió de recursos molt més gran que l'actual. En la seva opinió, és imprescindible situar la reducció de la pobresa com un objectiu explícit d'un procés de "recuperació inclusiva" que permeti aprofitar una eventual recuperació econòmica en benefici dels més febles.

 

Informe sociodemogràfic de la gent gran a la ciutat de Tarragona. Any 2014 (Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona).

La unitat de Gent Gran Activa de la ciutat de Tarragona, va demanar a la unitat tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, l’encàrrec de crear un informe sociodemogràfic de la població de la gent gran de Tarragona per tal de conèixer la tendències sobre l’evolució i la distribució de la població de la gent gran a la ciutat de Tarragona com també, en les diverses zones i barris que la composen.

Aquesta informe esdevé una font primària important per tal de que la unitat de Gent Gran activa continuï impulsant l’envelliment actiu per mitjà de la participació en diferents activitats i les pugui organitzar i ajustar, d’acord a les necessitats detectades.

 

Informe de dades sociodemogràfiques de la ciutat de Tarragona i dels barris de la ciutat, de l'any 2014 (Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona).

Des de l’Observatori Social de Tarragona, a través de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió social de Tarragona, oferim amb aquest informe sociodemogràfic de ciutat, una radiografia de l’estructura de la població a la ciutat de Tarragona, així com també dels diversos barris i/ o zones que la composen.

 

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE de Tarragona presenta dos nous informes

Presenten l'evolució mensual de dades d'atur registrat i de contractes laborals del mes de desembre de 2015.

En aquest enllaç podeu consultar el primer informe que conté dades d'atur desagregades en les diferents Oficines de Prestacions de la província.

En aquest enllaç podeu consultar el segon informe que conté dades d'atur desagregades per municipi i sexe, així com les dades d'evolució mensual de nombre i tipus de contractes laborals realitzats.

 

 

Informe Observatori d'Emancipació: Catalunya 1r trimestre 2015 (Observatori de la Empancipació de la Juventut d'España)

El primer trimestre del 2015, el 24,3% dels catalans entre 16 i 29 anys s’havien emancipat, un percentatge més alt en el cas de les dones (29,6%) i més baix el cas dels homes (19,1%). Catalunya presenta una taxa d'emancipació per sobre de la mitjana estatal (21,5%) i la segona més alta d’Espanya, només superada per Balears (29,8%). 

D’acord amb l’Observatori d’Emancipació del Consell de Joventut d’Espanya (CJE), aquest fet es deu a que la taxa d’activitat i ocupació dels joves menors de 30 anys a Catalunya és més alta que a la resta de l’estat i la taxa d’atur és la cinquena més baixa d’Espanya.

Informe: 'El Tercer Sector de Acción social 2015: Impacto de la crisis' (Plataforma d'ONG d'Acció Social)

La Plataforma d'ONG d'Acció Social (POAS), pretén conèixer l'impacte de la crisi al Tercer Sector d'Acció Social (TSAS), així com per detectar els principals reptes actuals i futurs a què s'enfronta. Aquest informe descriu quin està sent l'impacte de la crisi en el TSAS, i es complementa amb un altre que analitza els nous reptes del sector i les possibles respostes que pot donar en el futur.

 

Informe: 'España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015' (Oxfam Intermón y UNICEF)

Aquest informe és fruit de l'interès d'Oxfam Intermón, en col·laboració amb UNICEF Comitè Espanyol, en contribuir a l'anàlisi i debat entorn dels reptes i tasques que enfronta Espanya per fer realitat l'Agenda per 2030. En concret, UNICEF Comitè Espanyol focalitza la seva aportació en la perspectiva dels drets de la infància. Donada l'ambició de l'Agenda, aquest informe se centra sobreocho Objectius que fan referència a àmbits rellevants de l'actual realitat econòmica, social, política, internacional i mediambiental espanyola, i que articulen els principals temes de l'Agenda: la lluita contra la desigualtat i la pobresa, la promoció de la sostenibilitat i el combat al canvi climàtic i el compromís internacional amb el compliment de l'Agenda en els països en desenvolupament.

 

Informe sobre els drets de l'infant 2015: Les 30 propostes clau (Síndic de Greuges)

El síndic de greuges ha presentat l'informe sobre els drets de l'infant corresponent al 2015, que inclou trenta propostes per millorar la situació dels infants tutelats per l'administració i els que estan en situació de pobresa, tenen discapacitat o problemes de salut mental.

Entre aquestes trenta mesures, el síndic proposa la prohibició de l'ingrés de menors de tres anys a centres de tutela i l'increment dels acolliments; una renda de suficiència econòmica garantida per als infants; més atenció a la salut mental de la infància; un augment de les polítiques de beques per assumir costos d'escolarització; garanties perquè als centres concertats les quotes siguin efectivament voluntàries; més recursos per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials, o ajuts per accedir a les activitats de lleure.

 

Informe INSOCAT d'Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu. Núm 6. 'Polarització social i pobresa més extrema'.

La sisena edició de l'informe mostra com “a Catalunya hi ha cada vegada més persones en situació de pobresa extrema”, que són aquelles que viuen amb ingressos inferiors al 40% de la renda mediana. El percentatge ha augmentat més de dos punts l’últim any, passant del 9,1 el 2013 a l’11,7% de la població el 2014. Si a més tenim en compte que la renda mitjana de les llars catalanes s’ha reduït en 2.657€ en els darrers cinc anys (de 33.064 el 2009 a 30.407€ el 2014), mentre l’IPC i el cost de les despeses bàsiques pugen, ens trobem amb un empobriment generalitzat de la societat que fa que les persones pobres siguin cada vegada més pobres. El 9,4% de les famílies viuen amb uns ingressos iguals o inferiors a 9.000€ l’any, un 1,2% més que el 2013.

 

'La intervenció en famílies des del treball social' (Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona)

El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Col·legi de Treball Social i l'Obra Social "La Caixa", ha presentat una recerca sobre La intervenció amb les famílies des del treball social.

Es tracta d'un estudi que recull la veu de professionals del sector així com de persones ateses en el marc del treball social, que mostren la seva preocupació per les conseqüències que té la crisi econòmica en la intervenció amb les famílies. Tant particulars com professionals estan d'acord que l'increment de la gestió de prestacions econòmiques individuals i de recursos de primera necessitat com l'habitatge, els subministraments, l'alimentació o el material escolar van en detriment del treball social comunitari.

 

Informe: Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social (Departament de Benestar Social i Família)

El Departament de Benestar Social i Família (DBSF) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) davant la necessitat de tenir informació sobre la distribució territorial del risc de pobresa i d’exclusió social, van decidir abordar conjuntament l’elaboració d’uns Indicadors territorials com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques de serveis socials en les 104 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya

El Departament de Benestar Social i Família ha elaborat dos informes: un informe per a Catalunya i comarques, i un altre informe per a Catalunya i àrees bàsiques de serveis socials. Els resultats es presenten per les 104 àrees bàsiques de serveis socials i per les comarques de Catalunya. Hi ha un total de 19 d'indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d’exclusió social organitzats en quatre grans categories: Renda, Mercat de treball, Protecció social i Demografia desagregats per comarques i Àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.

 

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE de Tarragona presenta dos nous informes

Presenten l'evolució mensual de dades d'atur registrat i de contractes laborals del mes de setembre de 2015.

En aquest enllaç podeu consultar el primer informe que conté dades d'atur desagregades en les diferents Oficines de Prestacions de la província.

En aquest enllaç podeu consultar el segon informe que conté dades d'atur desagregades per municipi i sexe, així com les dades d'evolució mensual de nombre i tipus de contractes laborals realitzats.

 

Informe: 'Desigualdad invisible' (Fundación Adsis)

'Desigualdad invisible', igual que l'estudi de 2013, és un informe comparatiu entre adolescents en risc d'exclusió social i la resta d'estudiants de l'ESO elaborat a partir d'enquestes que ells mateixos han contestat a les aules dels IES públics que han col·laborat . Però en aquesta edició han volgut aprofundir en alguns aspectes que diferencien un estudiant de l'ESO en risc d'exclusió social dels seus companys d'aula que no es troben en aquesta situació. S'ha volgut treure a la llum una realitat que en moltes ocasions no pot ser vista o que en moltes altres es defuig de ser vista, i que a més no reconeix als adolescents la capacitat per tenir els mateixos drets i oportunitats per igual.

 

Informe 2015: las personas refugiadas en España y Europa: resumen ejecutivo (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

Nou Informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que examina la realitat de les persones refugiades al món, a la Unió Europea i, principalment, a Espanya, que la situa a la cua d'Europa en el compromís amb les persones refugiades.

 

Informe: 'Europa para la mayoría, no para las élites' (Oxfam Intermón España)

La pobresa i la desigualtat han arribat a nivells alarmants a Europa, segons l'informe "Europa per a la majoria, no per a les elits" que Oxfam (Oxfam Intermón a Espanya) ha fet públic. Entre 2009 i 2013, el nombre d'europeus vivint amb severes privacions materials (sense diners suficients per escalfar les seves llars o fer front a despeses inesperades) es va incrementar en 7,5 milions de persones fins arribar als prop de 50 milions que viuen en aquesta situació. L'informe ressalta que avui hi ha 123 milions d'europeus vivint en situació de pobresa (gairebé una quarta part de la població) mentre el continent és la llar de 342 milmilionaris.

 

Informe: 'Más solas que nunca. La pobreza infantil en familias monomarentales' (Save the children)

Save the Children ha presentat l’informe “Mes soles que mai” que estudia la situació de pobresa a les famílies monoparentals, és a dir, les formades per una mare o un pare amb fills. Al document es destaca que a Espanya hi ha 1.754.000 llars amb un sol progenitor, i fins el 82% (prop d’1,5 milions de llars) d’aquestes famílies estan encapçalades per una dona, famílies “monomarentals”.

 

Índex de desenvolupament dels Serveis Socials 2015

L'ídex DEC aborda 3 aspectes essencials en el desenvolupament del Sistema Públic de Serveis Socials: drets i decisió política (D), rellevància econòmica (E) i cobertura de serveis (C).

 

Baròmetre del Tercer Sector Social 2015

Informe de resultats del Baròmetre del Tercer Sector Social 2015 impulsat per la Taula del Tercer Sector. Permet siagnosticar el moment actual i l’evolució recent de les entitats socials catalanes, a partir d’un conjunt d’indicadors relacionats amb la seva salut i el seu impacte social: ingressos, situació financera, persones ateses, suport social, preocupacions principals...

 

Informe: 'La población española y su implicación con las ONG' (Plataforma del Voluntariado de España)

Estudi realitzat a través d'un institut d'opinió, mitjançant enquesta telefònica, a població general, sent la mostra de més de 1.500 persones, residents a Espanya, majors de 16 anys. Entre els resultats cal destacar que un 30% de la població assegura que actualment col·labora amb alguna ONG, bé com a donant o fent voluntariat.

 

Informe: 'La reinserció postpenitenciària, una terra de ningú' (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha reclamat avui que el Govern català creï i posi en marxa un Pla Interdepartamental per a l’atenció als exreclusos. La Taula del Tercer Sector considera que no són suficients els recursos ordinaris ja existents (d'ocupació, serveis socials, sanitat, habitatge, educació, etc.), sinó que Catalunya ha de disposar d’un pla específic per a l’acompanyament i el suport a les persones que surten de la presó, a semblança del que fan altres països europeus.

 

Informe: 'Infància, pobresa i crisi econòmica' (Sara Ayllón - Obra Social La Caixa)

El present informe conclou que el període de crisi econòmica ha empitjorat i alhora ha donat major visibilitat a la situació de pobresa de nombrosos nens, tot i que en l'etapa de creixement anterior a la crisi Espanya ja encapçalava el rànquing de països amb major pobresa infantil de la Unió Europea a causa de la manca de polítiques familiars i laborals efectives. Actualment Espanya és el segon país amb la taxa de pobresa infantil més alta de la UE, només per darrere de Romania.

 

Informe: 'Emergència habitacional  i dret a l’habitatge a Catalunya.  Impactes en el dret a la salut i en els drets dels infants de la crisi  hipotecària' (Observatori DESC i Plataforma d'Afectats per la Hipoteca)

L’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH),  amb la col·laboració del projecte europeu de recerca SOPHIE sobre  l’impacte de les polítiques estructurals en les desigualtats en salut i  el grup de recerca EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentem  l’informe «Emergència habitacional i dret a l’habitatge a Catalunya.  Impactes en el dret a la salut i en els drets dels infants de la crisi  hipotecària».

 

Informe: 'Muchas preguntas, pocas respuestas'. Primer estudi a l'estat espanyol sobre delictes l'odi contra les persones sense llar a l'Estat espanyol (Observatori Hatento)

L’Observatori Hatento, on col·labora el Centre d’Acollida Assís, ha realitzat el primer estudi a l’Estat espanyol sobre l’odi contra les persones sense llar a l’Estat espanyol, amb el títol ‘Muchas preguntas. Algunas respuestas’ (PDF) i basat en més de 250 entrevistes a persones sense llar fetes a Alcobendas, Barcelona, Bilbao, Madrid, Móstoles, Múrcia, Sant Sebastià i Sevilla entre l'1 de desembre del 2014 i el 30 d'abril del 2015.

Segons les dades, Un 47,1% de les persones sense llar ha patit un incident o delicte d'odi per la intolerància i els prejudicis cap a la seva situació d'exclusió social extrema i, d'aquest percentatge, un 81,3% ha passat per aquesta experiència en més d'una ocasió. Entre els factors que incrementen la vulnerabilitat de les persones sense llar enfront d'aquesta mena de situacions hi ha les dones, les persones amb problemes de consum d'alcohol i aquelles amb més temps d'estada al carrer.

 

Informe: 'Les beques a examen. Repensar el sistema d'ajudes a l'estudi' (Fundació Jaume Bofill)

La inversió en beques és molt baixa a Catalunya (3,5%) i està per sota de la mitjana europea (7,5%). Aquest informe analitza l'actual sistema español de beques, tenint en consideració també les seves reformes i el conflicte competencial històric obert amb Catalunya. S'examina igualment l'impacte de les retallades i l'equitat i coherència del sistema actual, tot comparant-lo amb d'altres. Conclou amb propostes de canvi per repensar les beques i els ajuts a l'estudi actuals.

 

Informe: 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades' (BBVA i Ivie)

La Fundació BBVA i l'Ivie presenten l'estudi Serveis públics, diferències territorials i igualtat d'oportunitats, dirigit per Francisco Pérez, catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i director d'Investigació de l'Ivie, i realitzat en col·laboració amb Vicent Cucarella i Laura Hernández , economistes de l'Ivie. En ell s'analitza l'evolució de la despesa en els serveis públics fonamentals (educació, salut i protecció social) a Espanya i les seves comunitats autònomes des de 2002 a 2013 amb la finalitat d'aportar dades objectives al debat i la presa de decisions.

 

La vergüenza de Europa, a pique. Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar (Amnistía Internacional)

"Milers de persones fugen dels conflictes, la persecució i la violència estan tractant d'arribar a la seguretat a Europa. Altres estan escapant de la pobresa. Molts viatgen per mar. Malgrat els riscos de la travessia pel Mediterrani - que es va cobrar 3.500 vides en 2014 - i malgrat les males condicions climàtiques, els tres i mig primers mesos de 2015 van veure un nombre rècord dels refugiats i els migrants que intenten creuar a Europa per mar, amb més de 21.000 arribar a Itàlia.

La decisió d'Itàlia, d'acord amb la Unió Europea, per posar fi a la Marina italiana recerca humanitària i operacions de rescat Mare Nostrum a la fi de 2014, després d'haver salvat desenes de milers de persones al mar, no ha tingut l'efecte dissuasori alguns governs europeus tenien esperat."

En aquest informe, Amnistia Internacional ofereix dades que mostren la magnitud de la crisi humanitària de la Mediterrània central, testimonis de supervivents que descriuen el seu impacte sobre la vida i els drets de la gent, i una anàlisi del buit pel que fa a recursos per a recerca i salvament.

 

Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015 (Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales)

El Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015 no se limita a describir las situaciones que impactan sobre las personas y las familias como consecuencia de la crisis, sino que intenta esbozar los rasgos principales de un nuevo modelo de sociedad presente, analizando las políticas que más han coadyuvado a más de 14 millones de personas empobrecidas en España.

 

Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil (Save the children)

Save the Children es testigo en todo el mundo de cómo la pobreza está privando a las niñas y los niños de oportunidades educativas. Sabemos que la educación tiene una fuerza extraordinaria para compensar la pobreza y la desigualdad.

El informe se ha elaborado sobre dos ejes: uno centrado en los vínculos existentes entre el derecho a la educación y la equidad social en el actual contexto de desigualdad y pobreza de España; y el otro se concentra en el análisis de las políticas de equidad educativa que actualmente se desarrollan en las diferentes comunidades autónomas con el objetivo de elaborar un índice de equidad entre estas.


Informe 2014. L’estat del racisme a Catalunya (SOS Racisme)

Des del 2009 SOS Racisme publica cada any un informe sobre l'estat del racisme a Catalunya. Es tracta d'un document d'anàlisi i de denúncia de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia i es basa en les dades recollides pel seu Servei d'Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SaiD), que durant el 2014 ha atès 468 persones.

 

"Dignificar i defensar el dret a l’alimentació. Promovent l’atenció integral i l’autonomia de les persones" (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social)

En el present document, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya pretén analitzar en quin punt es troben les actuacions i els  projectes per garantir l’alimentació sana, saludable i equilibrada de les  persones en situació de vulnerabilitat arreu del territori català.

 

Amnistía Internacional Informe 2014/15: El estado de los derechos humanos en el mundo

L'informe d'Amnistia Internacional 2014/15 documenta la situació dels drets humans en 160 països i territoris durant 2014. Alguns esdeveniments clau des de 2013 també es va informar. Aquest informe també se celebra a aquells que defensen els drets humans a tot el món, sovint en circumstàncies difícils i perilloses. Representa les principals preocupacions d'Amnistia Internacional a tot el món, i és essencial llegir per a dissenyadors de polítiques, activistes i qualsevol persona amb un interès en els drets humans.

 

8è Observatori de Vulnerabilitat ' L'accés de la infància a la alimentació saludable' (Creu Roja Catalunya)

El 8è estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja ha volgut conèixer de ben a prop i, de forma monogràfica, la realitat de l’alimentació dels nens i nenes de les famílies ateses per la organització en els seus programes de Lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

 

Informe INSOCAT: monogràfic sobre ‘Crisi, gènere i pobresa’ (ECAS)

S’ha presentat el monogràfic ‘Crisi, gènere i pobresa’, cinquè número de l’informe d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu, INSOCAT, editat per ECAS. En aquesta ocasió es tracta d’un document monogràfic que reflecteix com la crisi està colpejant especialment les dones, alertant que “sortirem de la crisi amb una societat més polaritzada entre rics i pobres, però també més desigual entre homes i dones”

L’informe neix de la voluntat de conèixer els efectes de la crisi econòmica en la vida quotidiana de les famílies i veure si les situacions de pobresa i desigualtat que genera són diferents entre els homes i les dones. Per valorar-ho s’analitzen sis àmbits: Mercat laboral, Distribució de les tasques familiars, Salut, Sensellarisme, Protecció social, i Condicions de vida i pobresa a les llars catalanes.

 

La infancia en los presupuestos. Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013 (Unicef)

El presente estudio responde al objetivo fundamental de avanzar una propuesta metodológica para cuantificar la inversión publica en la infancia en España. En este sentido, a partir de una estimación de los recursos destinados por la Administración Pública a las principales políticas relacionadas con la infancia, se analiza tanto el peso de la infancia en las finanzas públicas como la evolución de dicha inversión en los últimos años (2007-2013) con el fin de comprobar si y cómo se prioriza a la infancia en la asignación de los recursos públicos y qué impacto ha tenido la crisis económica sobre dicha inversión.

 

Informe de la situació actual en cures pal·liatives (AECC)

En el present document es pretén reflectir i destacar la importància que té el oferir una atenció integral a aquelles persones que es troben en el final de la vida i els seus familiars.

Són diverses les entitats i organismes les que reconeixen aquesta necessitat i multitud els articles científics, d'àmbit nacional i internacional, que afirmen que les cures pal·liatives són fonamentals per garantir el benestar general del malalt en fase terminal i la seva família.

 

Informe anual 2014 "Discriminación y comunidad gitana" (Fundación Secretariado Gitano)

Un any més la Fundación Secretariado Gitano (FSG), presenta el seu Informe Anual sobre Discriminació i Comunitat Gitana, complim deu anys en la realització d'aquesta publicació l'objectiu principal és continuar visibilitzant i denunciant la discriminació que lamentablement segueix patint la comunitat gitana

La part principal d'aquest informe està centrada en la visibilització de la discriminació quotidiana que continua patint la comunitat gitana a Espanya, havent-se identificat 151 casos de discriminació durant l'any 2013, i 1073 casos en aquesta dècada de treball. Una mostra que ens apropa d'una banda, a la injustícia del rebuig social que pateix aquest grup de població, i de l'altra, fa visible la necessitat que alguns sectors professionals claus en aquesta matèria millorin la seva actuació pel que fa a aquesta minoria ètnica.

 

Informe "El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2013" (EAPN)

Les xifres actuals indiquen que la pobresa i l'exclusió social afecten ja a un 27,3% de la població a Espanya: 12.866.000 persones. Aquest és una de les dades principals que s'extreuen de l'últim informe 'L'Estat de la Pobresa. Seguiment de l'indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2009 - 2013 ', que analitza la situació social a Espanya i les seves comunitats autònomes amb les últimes dades disponibles segons l'indicador europeu AROPE.

 

"Algunos avances.Grandes retos" Informe de evaluación del cumplimiento de la AGENDA DE INFANCIA 2012–2015: tres años después de las elecciones generales (Save the children)

El 2011 Save the children presentava l'Agenda d'Infància 2012-2015 que recull propostes vinculades als drets dels infants i lesnenes i brindava el repte d'aconseguir que la X Legislatura fos la de la Infància. En ocasió del vint-aniversari de la Convenció volen recordar que cal que a més de anys es compleixin drets.

Es procedeix a fer una valoració anual, com venen fent des de l'2012, per identificar anualment els avenços aconseguits i alguns dels reptes que han de seguir impulsant les polítiques públiques i que determinen a seguir sent propositius en els plantejaments de l'entitat.

 

'Joves extutelats. El repte d'emancipar-se avui' (Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya)

En el dossier Sector s’hi alerta que el marc legal de l’Estat i de la majoria de Comunitats Autònomes no contempla específicament el suport als joves extutelats, la qual cosa suposa que els joves que han estat tutelats puguin veure’s desprotegits legalment en complir la majoria d’edat. Actualment hi ha més de 30.000 infants i joves tutelats i més de 5.000 joves extutelats arreu de l’Estat.

 

Polítiques educatives locals. El paper dels municipis en el nou context competencial i econòmic (Fundació Jaume Bofill)

Els canvis recents en la legislació estatal de règim local poden afectar greument el paper dels municipis i la seva imprescindible coresponsabilitat en l'educació. Aquest informe ofereix un conjunt de veus d'experts, tècnics i responsables del món local que es pronuncien sobre la funció i la importància cabdal de la política educativa local.

L'àmbit local és l'idoni per transmetre tres principis que aporten valor afegit a la política educativa: la proximitat, l'equitat i la coresponsabilitat


Informe sobre el dret als subministraments bàsics - Desembre 2014 (Síndic de Greuges de Catalunya)

Aquest treball es basa en l’estudi de les resolucions prèvies del Síndic en l’àmbit de la pobresa energètica i dels subministraments bàsics, en l’anàlisi de l’ordenament jurídic que afecta aquests darrers i en l’experiència d’entitats com a Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja Catalunya, la Fundació Privada Mambré, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Ecoservei  i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les aportacions de les quals han estat rellevants per a l’elaboració d’un treball que se centraç en la realitat actual a Catalunya pel que fa als serveis de subministrament d’electricitat, gas i aigua.
 

Dossier 'Accessibilitat i disseny per a tohom: avançar en la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat' (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)


En el dossier s’hi remarca que l’accessibilitat és un dret i la seva manca és considerada una discriminació i vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats. I que és responsabilitat dels poders públics vetllar per ella i perquè tota la ciutadania pugui desenvolupar-se com a tal, inclosa a la comunitat i participant-hi activament. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 500.000 persones amb una discapacitat reconeguda.

 

El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2013 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

L'Informe de Rendes Mínimes d'Inserció que elabora el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials a Igualtat, recopila i posa en comú les principals dades de la gestió de les prestacions de Rendes Mínimes d'Inserció (RMI), amb l'objecte de conèixer i divulgar els resultats anuals d'aquesta prestació, presentant el panorama existent a nivell estatal. Per a la seva elaboració és imprescindible la col·laboració de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, que faciliten les dades relatives a les rendes mínimes d'inserció i ajudes d'emergència.

Aquest document s'estructura en cinc capítols, els tres primers es dediquen a tots els elements que componen les prestacions de rendes mínimes: normativa i característiques; dades globals i evolució temporal de les rendes mínimes. Per finalitzar, els dos últims capítols de l'informe presenten les principals dades de les denominades Ajudes econòmiques d'emergència social així com esbossa breument el Sistema de garantia de mínims.

L'Informe de Rendes Mínimes d'Inserció que elabora el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials a Igualtat, recopila i posa en comú les principals dades de la gestió de les prestacions de Rendes Mínimes d'Inserció (RMI), amb l'objecte de conèixer i divulgar els resultats anuals d'aquesta prestació, presentant el panorama existent a nivell estatal. Per a la seva elaboració és imprescindible la col·laboració de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, que faciliten les dades relatives a les rendes mínimes d'inserció i ajudes d'emergència.
Aquest document s'estructura en cinc capítols, els tres primers es dediquen a tots els elements que componen les prestacions de rendes mínimes: normativa i característiques; dades globals i evolució temporal de les rendes mínimes. Per finalitzar, els dos últims capítols de l'informe presenten les principals dades de les denominades Ajudes econòmiques d'emergència social així com esbossa breument el Sistema de garantia de mínims.

 

IGUALES. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas (OXFAM Intermón)

La desigualtat econòmica extrema s'ha disparat en els últims 30 anys, convertint-se en un dels majors problemes econòmics, polítics i socials del nostre temps. Aquest informe mostra els riscos de permetre que la bretxa augmenti, i és la base de la nova campanya mundial d'Oxfam IGUALS que s'uneix a la creixent corrent d'opinió que exigeix als líders mundials que facin front a la desigualtat extrema abans que sigui massa tard.

 

Informe 'Efectes de la pobresa energètica en llars en situació de vulnerabilitat social' (Fuel Poverty Group - Xarxa per l’eradicació de la pobresa energètica en col·lectius en situació de vulnerabilitat social)

Aquest estudi pretén explorar el nivell d’impacte de la pobresa energètica en una població que de per si presenta una situació de vulnerabilitat econòmica i social greu. Les persones enquestades participen en un projecte d’inserció sociolaboral i, per tant, es-tan en cerca activa de feina i no tenen accés a una renda derivada del treball. Això fa que en molts casos necessitin suport per fer front a les necessitats bàsiques

 

Informe sobre el dret a l’accés al Sistema Públic de Salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

L’informe denuncia que com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD Llei 16/2012, de 20 d’abril del 2012, certs col·lectius queden sense cap tipus d’assistència sanitària a Catalunya i a Espanya. Ja que la salut s’ha d’entendre com un dret individual amb un clar component col·lectiu, públic i comunitari, l’aplicació del RD Llei és un retrocés en la protecció i garantia de drets fonamentals amb un impacte molt negatiu en la població per les conseqüències que pot tenir en la salut i benestar de les persones. L’informe sosté que aquest Reial Decret vulnera el principi d’equitat que fins ara guiava les polítiques de salut a Espanya, i que impedia la discriminació com una manera de prevenir les desigualtats socials en salut.

 

Informe anual sobre els drets dels infants 2014. 25 anys de la convenció: principals reptes pendents (Síndic de Greuges de Catalunya)

La igualtat d’oportunitats dels infants és l’assignatura pendent en el 25è aniversari de la Convenció dels drets de l'infant. El Síndic identifica els deu reptes principals per garantir els drets dels infants amenaçats per les desigualtats socials

Més equitat educativa, una renda mínima garantida i polítiques de protecció centrades en l'acolliment familiar són algunes de les assignatures pendents. La vulnerabilitat de milers d’infants impedeix que la igualtat d’oportunitats sigui possible

 

El impacto de la crisis económica en la salud mental de la población (Observatori de Salut Mental de Catalunya)

Informe que posa de manifest els efectes desfavorables de la crisi económica que es tradueix en un augment de les consultes en els dispositius de salut mental, básicament per problemes d’ansietat i depressió.

Des de l'Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya s'ha realitzat un estudi exploratori amb un doble enfocament: qualitatiu i quantitatiu. S'ha pretès copsar la realitat de persones que acudeixen als centres de salut referint aquests malestars i les estratègies que desenvolupen per enfrontar-s'hi.


Report Card 12. Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos (UNICEF)

En els països rics, 2,6 milions de nens han caigut en la pobresa a causa de la crisi econòmica, de manera que el nombre total de nens que viuen en pobresa en el món desenvolupat se situa als 76,5 milions.

Aquesta és la principal conclusió del nou informe d'UNICEF. Els nens de la recessió: l'impacte de la crisi econòmica en el benestar infantil als països rics (Report Card 12 de Innocenti, Centre d'Investigacions d'UNICEF).


“IGUALES: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas” que Oxfam (Oxfam Intermón en España)

Durant l'últim any les 85 persones més riques del món van incrementar la seva fortuna en un 14%, el que suposa que en conjunt van aconseguir beneficis de 668 milions de dòlars cada dia o gairebé mig milió de dòlars per minut. Des de l'inici de la crisi econòmica el nombre de milmilionaris al món s'ha més que duplicat, passant de 793 l'any 2008 a 1645 el 2014. Avui en dia a l'Àfrica Subsahariana hi ha 16 persones la fortuna es mesura en milers de milions, que conviuen amb 358 milions de persones que viuen en la pobresa extrema, mentre que a Sud-àfrica la desigualtat és avui major que en temps de l'apartheid.

Aquests són algunes dades contingudes en l'informe "IGUALS: Acabem amb la desigualtat extrema. És hora de canviar les regles" que Oxfam (Oxfam Intermón a Espanya) llança avui en més de 50 països i amb el qual adverteix que l'increment de la desigualtat podria causar un retrocés de dècades en la lluita contra la pobresa. El document mostra la magnitud del problema de la desigualtat econòmica extrema i revela els múltiples perills que representa per als ciutadans de tot el món. L'informe identifica els dos motors principals que han alimentat aquest ràpid increment: el fonamentalisme de mercat i la captura política per les elits, que resulta en lleis fetes a la mida dels interessos d'uns pocs

 

Pobreza y trabajadores pobres en España (Fundación 1 de Mayo)

Aquest treball té com a objectiu analitzar la situació de la pobresa a Espanya, a través dels principals indicadors i d'acord amb les últimes dades disponibles .

S'ha fet ús dels esquemes analítics utilitzats en els treballs previs de la Fundación 1 de Mayo, en els quals s'entén que la pobresa va més enllà dels ingressos i la situació laboral, desplegant en els diversos àmbits de la vida social.

 

Dossier "Un parc d'habitatges de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya" (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts l’informe ‘Un parc d’habitatges de lloguer social a Catalunya. Una assignatura pendent a Catalunya’ en el marc dels Debats ‘Catalunya Social’.

El dossier, que ha estat elaborat per Carme Trilla i Tere Bermúdez de Càritas Diocesana de Barcelona per encàrrec de la Taula del Tercer Sector, ressalta que tot i ser molt difícil poder fer una estimació de les necessitats d’habitatge assequible per a la població catalana, les xifres es mourien entre al voltant dels 230.000 habitatges, tant si les calculem com a suma de diversos tipus de necessitats, com si ho fem per diferència entre l’oferta social disponible a Catalunya i els estàndards mitjans europeus.

 

Informe sobre los sistemas de rentas mínimas en España 2014 (Red EMIN - EAPN)

La crisi econòmica i la persistència d'un mercat laboral segregat han tingut un profund impacte sobre la pobresa i l'exclusió social.

La primera part d'aquest informe analitza el sistema de prestacions i rendes mínimes a Espanya, una investigació basada en documents i estadístiques oficials. En una segona part, s'incorporen els resultats d'una enquesta a professionals i informants clau pertanyents a la xarxa d'EAPN, a tot el país. S'inclouen testimonis d'un taller de discussió en què van participar 13 persones perceptores de Rendes Mínimes. La tercera part analitza els programes de rendes mínimes en relació amb el plantejament de la Inclusió Activa. La quarta part presenta les propostes basades en l'evidència anterior, més les contribucions d'actors clau, com alguns sindicats i organitzacions no governamentals d'acció social.

 

Informe anual 2013 del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID)
Ja podeu descarregar-vos l’informe del Sistema d’Informació sobre Drogodependències(SID), corresponent a l’any 2013, que inclou un resum gràfic. L’any 2013, els centres de la XAD van notificar un total de 12.922 inicis de tractament ambulatori, principalment per abús o dependència de l’alcohol (47,05% dels casos notificats), la cocaïna (21,43%), l’heroïna (12,03%), el tabac (4,19%), i els derivats del cànnabis (12,01%).

El SID és un sistema d’informació que monitoritza l’activitat de diferents serveis especialitzats d’atenció a les drogodependències, amb la finalitat de proporcionar dades per a la vigilància epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues i per a la planificació i l’avaluació de serveis sanitaris.

 

7è estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat: “L’impacte de la crisi en la salut de les persones” (Creu Roja Catalunya)

La Creu Roja a Catalunya ha presentat aquest dijous, 25 de setembre, el 7è estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat, titulat “L’impacte de la crisi en la salut de les persones”. L’estudi conclou que el 76% de les persones enquestades, totes elles usuàries de projectes de lluita contra la pobresa de la Creu Roja, veuen afectada la seva salut a causa de la crisi. El 38,7% pateix alguna dolència física i el 68,5%, afectacions emocionals (amb o sense tractament).

 

L'energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

 

El dossier, elaborat per Joana Mundó i Marta Garcia de l’entitat Ecoserveis,  per a la Taula del Tercer Sector, alerta que la major part de mesures que s’estan duent a terme a Catalunya per abordar la pobresa energètica tenen un caràcter correctiu. En el dossier es demana complementar aquestes mesures amb d’altres de caràcter preventiu, sense deixar de banda les mesures de xoc que ja s’estan aplicant, com el pagament de factures d’electricitat o gas a les persones que no les poden pagar.

 

Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños (UNICEF)

Un nou informe d'UNICEF presenta les dades estadístiques més recents sobre la violència contra els nens, basats en informació corresponent a 195 països. Mitjançant l'examen de les pautes de violència, així com de les actituds i les normes socials, el informe dilucida un tema que fins ara no havia estat prou documentat. L'objectiu de l'informe consisteix a emprar les dades per donar més visibilitat a la violència contra els nens i les seves moltes ramificacions, a fi que comprenguin millor la magnitud i la naturalesa d'aquest fenomen i s'ofereixin pistes i suggeriments per prevenir-la. Malgrat que s'han redoblar els esforços per poder comptar amb més dades integrals i fidedignes sobre aquesta qüestió, els resultats i conclusions que aquí es ofereixen constitueixen un clar crida a l'acció.

 

Derechos humanos y discapacidad (Delegación del CERMI para la Convención de la ONU y para los derechos humanos)

L'informe es configura principalment com una eina de divulgació de les situacions de discriminació que encara pateixen les dones i els homes amb discapacitat, amb l'objectiu de sensibilitzar els grups d'interès a través de la denúncia i reivindicació dels drets que consagra la CDPD .

 

Acoso escolar y ciberacoso: propuestas para la acción (Save the children)

L'assetjament escolar i el ciberassetjament són realitats que viuen els nens i les nenes en el món, i tenen repercussions negatives en el seu benestar, el seu desenvolupament i l'exercici dels seus drets

El present informe descriu l'assetjament escolar i el ciberassetjament - dues formes de violència contra la infància- i realitza una anàlisi integral per tal d'orientar les propostes d'actuació dels diferents actors i institucions implicats en la protecció dels infants i les nenes, des dels poders públics fins als centres educatius i les famílies.

 

Informe INSOCAT núm. 4: Escenari postcrisi:Treballadors pobres, desigualtats més profundes (ECAS)

Creixen l’atur de llarga durada, les llars sense ocupació i la precarietat laboral.El 60% de la gent que busca feina fa més d’ un any que no en té i la taxa d’atur de llarga durada és del 12,2%, més del doble que a la UE
Més del 13% de la població adulta i el 15% dels infants viuen en llars on ningú treballa i el 12% dels treballadors cobren el salari mínim

Aquest número 4 de l’informe INSOCAT, Escenari postcrisi: Treballadors pobres, desigualtats més profundes actualitza les dades del número 2, Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi (juliol 2013) amb l’objectiu de seguir l’evolució dels indicadors socials i millorar les actuacions de les entitats socials i el conjunt d’ agents compromesos en l’enfortiment de la cohesió social.

 

'Els cuidadors familiars. Repte pendent del sisietma de la dependència' (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

La Taula del Tercer Sector alerta que les retallades i el col·lapse del sistema de la dependència també estan sobrecarregant cada cop més els cuidadors no professionals o familiars. A la retallada del 15% de les seves prestacions i l’eliminació de les cotitzacions a la Seguretat Social que havia d’haver assumit l’Estat, s’hi han sumat nous elements de pressió sobre un col·lectiu majoritàriament femení, invisible i ja molt castigat per la crisi, com la pèrdua d’ingressos de les famílies, o la suspensió de les prestacions econòmiques vinculades a una residència que està provocant que algunes famílies que no poden assumir el cost de la residència s’hagin vist obligades a traslladar la persona dependent al propi domicili.

 

Créixer a Espanya. La integració dels fills d’immigrants. Estudi Social N.38 (Obra Social "La Caixa")

Amb aquest estudi, l’Obra Social ”La Caixa” pretén aportar conclusions en relació amb el grau d’integració dels fills d’estrangers arribats al nostre país en les últimes dècades. Aquests resultats contribueixen al coneixement dels beneficis i les dificultats que experimenten les segones generacions d’immigrants. així mateix, el llibre conté evidències interessants per al debat sobre el grau de cohesió i la igualtat d’oportunitats que ofereixen les actuals societats multiculturals i fins a quin punt és necessari continuar avançant per aquest camí.

 

Informe de noves propostes de les entitats d'acció social sobre la RMI (ECAS)

El Grup de Treball sobre la Renda Mínima d’Inserció d’ECAS ha elaborat un document de ‘Noves propostes de les entitats d’acció social sobre la RMI’ amb la participació del Grup d’Inclusió de la Taula del Tercer Sector. L’informe inclou reflexions sobre el model del programa i la seva gestió i proposa mesures urgents a aplicar durant el 2014.

 

Informe "Anàlisi de les propostes inicials de l’avantprojecte de reforma fiscal" (Intermon Oxfam)

Oxfam Intermón publica un informe d'anàlisi de l'avantprojecte de reforma fiscal en el qual denuncia que la proposta incrementarà la distància entre rics i pobres i mantindrà la major càrrega fiscal sobre les rendes mitjanes. Així ho afirma en l'informe Anàlisi de les propostes inicials de l’avantprojecte de reforma fiscal, publicat el dia 23 de juny i basat en les informacions que el Govern va donar el passat divendres.

Oxfam Intermón adverteix, a més, que la reforma limita la capacitat de recaptació de l’Estat i, per tant, pot perjudicar el finançament dels serveis socials. En aquest sentit, denuncia que la reforma no suposa millores per a la renda disponible real de les famílies amb rendes mitjanes i baixes que, a més, han de fer majors esforços per cobrir les despeses derivades de les retallades en polítiques socials

 

Informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars. Juny 2014 (Síndic de Greuges)

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix el dret dels infants al lleure i a participar en les activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai existents, i el deure de les administracions de fer-ho possible (art. 31). D’acord amb el caràcter educatiu del temps de lleure, aquest dret al lleure s’ha associat cada cop més amb el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
Les activitats de lleure educatiu ofereixen als infants importants oportunitats de desenvolupament personal i social, i és per aquest motiu que cal reconèixer aquest dret i fomentar-ne l’accés en condicions d’igualtat.

Davant d’aquest escenari, per contribuir a millorar aquesta situació, el Síndic de Greuges ha decidit elaborar aquest informe amb diverses recomanacions adreçades al Parlament de Catalunya i a les diverses administracions afectades.
Aquestes recomanacions han sorgit fruit del treball conjunt desenvolupat per una comissió creada a iniciativa del Síndic de Greuges i integrada per diverses entitats representatives del sector.

 

La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la infancia.

La missió d'UNICEF implica vetllar pels drets de tots els nens, en tot moment i en qualsevol lloc del món. La nostra actuació directa en programes es concentra en els països més pobres, però a Espanya estem igualment compromesos amb la defensa i promoció dels drets dels infants.
En els últims 25 anys hem aconseguit avenços increïbles, però els reptes que ens queden són enormes. Així ho reflecteix l'informe La Infància a Espanya 2014, que recull dades preocupants sobre la situació dels nens al nostre país:

• POBRESA I DESIGUALTAT: un 27,5% dels nens viu en risc de pobresa. • FRACÀS: en tots dos casos, per sobre del 23%.

A més, en l'informe s'analitza altre gran problema: cada vegada neixen menys nens, de manera que en deu anys hi pot haver un milió de nens menors de 10 anys menys que ara.

 

Dossier 'Drets Humans i polítiques de drogues. noves propostes de regulació' (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

En el Dossier de la Taula d'Enitats del Tercer Sector Social de Catalunya, "Drets humans i polítiques de drogues. Noves propostes d'intervenció", s’hi alerta que l’enduriment de la legislació sobre drogues no ha fet disminuir el consum i que l’enduriment d’aquestes legislacions se situen lluny de les propostes de mediació i penes alternatives que es defensen des de les entitats dedicades a l’atenció a les drogodependències.

L’enduriment progressiu sobre les persones més vulnerables, la criminalització de la pobresa i la presó com a solució als problemes socials, són els danys col.laterals d’una intervenció penal que requereix de molts replantejaments.

 

Anàlisi del retorn econòmic i social de la inversió en el Programa de suport a l’autonomia a la llar de la Fundació Privada Àuria mitjançant aplicació de la metodologia SROI - (Fundació Privada Àuria)

Quin retorn econòmic i social té el Programa de Suport a l’autonomia a la llar? La Fundació Privada Àuria presenta l'estudi del retorn econòmic i social del Programa de Suport a l’autonomia a la llar.

La Fundació Privada Àuria (FAP) ha realitzat un projecte per aplicar la metodologia SROI (Social Return on Investments) en el seu Programa de Suport a l'Autonomia a la Llar dirigit a mesurar l'impacte total (social, ambiental i econòmic) de la seva activitat amb la finalitat de contribuir a l'exercici d'una gestió pública sostenible,responsable i adequada, amb projecció a curt, mitjà i llarg termini. Aquest estudi recull una estimació dels estalvis que per a l'Administració suposaria l'extensió d'aquest Programa entre altres persones amb discapacitat a Catalunya, actualment beneficiàries d'altres serveis assistencials més costosos.

 

Análisis de la encuesta sobre percepción social de la violencia de género (Centro de Investigaciones Sociológicas)

La percepció de l'opinió pública sobre la violència de gènere ha evolucionat en les últimes dècades. En el present estudi s'analitza l'estat de l'opinió pública al voltant d'aquesta matèria en l'actualitat a partir de l'enquesta realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques per encàrrec de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. En aquesta enquesta es recull informació sobre les opinions i actituds de la població resident a Espanya en relació al problema de la violència de gènere i algunes de les mesures posades en marxa per combatre-la.

 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013 (INE)

Quins factors influeixen a l'hora de percebre més o menys renda? L'Enquesta de Condicions de Vida 2013, publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), tracta de donar resposta a aquesta qüestió i estableix set condicionants fonamentals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de residència, formació, activitat i tipus de llar

Aquesta investigació permet obtenir indicadors sobre els nivells de vida i el benestar de la població relacionant diversos factors com educació, salut, pobresa i inequitat per a l'aplicació de política pública.

 

“Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables” (Human Rights Watch)

L'informe "Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables" documenta les adversitats que afronten les famílies que perden la seva llar després d'incomplir els pagaments hipotecaris, enmig de la recessió i el massiu atur a Espanya. L'informe està basat en entrevistes en profunditat amb 44 homes i dones que han experimentat o s'enfronten ara a un desnonament, organitzacions de la societat civil i funcionaris del Govern. Human Rights Watch ha constatat que els immigrants, les dones que són cap de família o víctimes d'abús econòmic per part d'una exparella i els nens figuren entre els grups afectats.

 

Educació, competències i mercat de treball (Fundació Jaume Bofill)

Millorar els sistemes d'educació i formació, i vincular-los al mercat de treball aprofitant adequadament lescompetències de les persones són els grans reptes de les societats en matèria d'educació, formació i mercatde treball. L'informe "Educació, competències i mercat de treball. Els reptes de Catalunya a partir de l'estratègia de l'OCDE" presenta l'estratègia de l'OCDE en matèria de competències educatives, un marc d'anàlisi que ha permès detectar necessitats i proposar accions adaptades al context català.

 

Informe de la autoridad catalana para la prevención de la tortura (Síndic de Greuges de Catalunya)

Aquest és el quart informe que l'autoritat  Catalana per a la Prevenció de la Tortura i  altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o  Degradants (ACPT) presenta al Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableix  per l'article 74 de la Llei 24/2009, de 23  de desembre, del Síndic de Greuges.  A les pàgines següents es recull de  manera exhaustiva l'activitat duta a  terme al llarg de l'any 2013, centrada  especialment en les visites a centres que  exerceixen la custòdia de persones que per  motius diversos es troben privades de llibertat. Entre les conclusions i recomanacions  que inclou l'Informe anual de l'ACPT de  2013, es vol cridar l'atenció sobre els  dèficits observats en el procés de custòdia  dels detinguts.

 

Estado Mundial de las Madres 2014 (Save The Children)

En el quinzè informe anual Estado Mundial de las Madres, de Save the Children, s'examina l'impacte de les crisis humanitàries en la supervivencia materna, neonatal i infantil en països que es classifiquen contínuament com els llocs més difícils per ser mare. La urgent tasca de concloure el treball sense acabar dels Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni (ODM) i acabar amb les morts infantils i maternes prevenibles es concentra cada vegada més en contextos amb un alt risc de conflictes i molt vulnerables davant els efectes dels desastres naturals. Trobar solucions per atendre les necessitats de salut i nutrició de les mares i la infància en els Estats fràgils i durant les crisis humanitàries constitueix un aspecte central en el marc d'aquest desafiament.

 

Dossier Catalunya Social: "Nova pobresa i renda mínima d'inserció" (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

L’informe de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya analitza la ineficiència actual del sistema de RMI vigent a Catalunya davant la irrupció d’una nova pobresa amb la crisi econòmica, i proposa que la RMI sigui l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes a Catalunya que doni resposta a la situació de desprotecció social que afecta milers de famílies.

 

"Solo por estar solo". Informe sobre la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados (Fundación Raíces)

La Fundación Raíces ha elaborat aquest informe sota la direcció de l'advocada Carmen Moles i en col·laboració amb la Fundació Advocacia Espanyola i el Col·legi d'Advocats de Pamplona.
En aquest informe es revelen les males pràctiques de l'Administració en la determinació de l'edat dels menors migrants no acompanyats i com això provoca el seu desemparament i la vulneració dels seus drets.

 

Enquesta de Població Activa (EPA) (primer trimestre de 2014)

Dades sobre la última Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2014. En el primer trimestre de l'any hi va haver 2.300 aturats menys respecte a l'últim trimestre del 2013 (-0,04%), el que suposa la primera caiguda de la desocupació en un primer exercici trimestral des de fa nou anys. No obstant això, la taxa d'atur puja dues dècimes fins al 25,93% pel retrocés de la població activa, amb la qual cosa es segueix sense crear ocupació neta.

L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les famílies, la finalitat principal és obtenir dades de la força de treball i de les seves diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població aliena al mercat laboral (inactius).

 

"LA DELINQÜÈNCIA ALS BARRIS. Percepcions i reaccions" (Fundació La Caixa)

L’estudi analitza les raons per les quals la percepció de la delinqüència varia d’uns barris a uns altres, i remarca especialment el paper que tenen les característiques de l’entorn residencial. L’informe ha confirmat que les variables principals de la desorganització social (nivell educatiu baix, desocupació, desintegració familiar, mobilitat residencial i grau d'urbanització) són determinants en la percepció que els veïns tenen de la delinqüència i el vandalisme a la seva zona residencial, ja que incrementen la delinqüència percebuda als barris en gairebé qualsevol context i amb diferents estratègies d’anàlisi.

 

Memòria 2013 d'ECAS. 10 anys sumant acció social (ECAS)

Memòria 2013 d’ECAS, amb la qual es rendeix comptes de les activitats realitzades i es fa balanç de l'últim any. La publicació recorda la celebració del desè aniversari d’ECAS, inclou una cronologia d’aquesta dècada i recull l’activitat de la federació al voltant dels tres eixos que la vehiculen: utilitat, representativitat i incidència política. ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la mateixa federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitable

Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009) - Fundació Jaume Bofill

Anàlisi del període 2003-2009, un període històric i transcendental per la rotunditat dels canvis i transformacions, que combina la bonança econòmica amb els primers anys de recessió. Dels resultats impacta l'empobriment i la vulnerabilitat d'àmplies capes socials: entre el 2003 i el 2009, el 38% dels adults catalans s'ha desclassat o empobrit. Tal com demostraven anàlisis anteriors dels mateixos autors (Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo) l'educació es confirma com el principal factor neutralitzador del classisme d'origen i maximitza les oportunitats d'aquells que assoleixen nivells educatius terciaris (FP superior o universitaris). Amb aquesta publicació ampliem la recerca continuada sobre educació i mobilitat social al nostre país, a partir de les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD).

Pobreza infantil y exclusión social en europa (Save The Children)

Espanya és el segon país europeu, per darrere de Grècia, que menys capacitat té per reduir la pobresa infantil a través de les seves ajudes socials. El nombre de nens europeus en risc de pobresa i exclusió s'ha incrementat en més d'un milió des de l'inici de la crisi el 2008 i ronda ja els 27 milions a tota la UE. Espanya no només encapçala les taxes de pobresa infantil per darrere de Romania sinó que se situa a la cua dels països europeus (només superada per Grècia) a l'hora de combatre la desigualtat amb ajudes socials cada vegada més ineficaços i debilitades per les retallades. Save the Children reclama mesures urgents perquè "la pobresa infantil no pot esperar a l'anunciada recuperació econòmica".

Dossier "Crisi, empobriment i persones sense llar" (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social)

La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts el dossier ‘Crisi, empobriment i persones sense llar’ en el marc del Cicle de Debats ‘Catalunya Social’. El dossier inclou un plec de mesures per fer front al sensellarisme a Catalunya.En el dossier, que ha estat elaborat pel polítòleg Albert Sales per a la Taula del Tercer Sector, s’hi denuncia que la situació actual de crisi i les polítiques per respondre-hi han fet augmentar considerablement les situacions d’infrahabitatge al nostre país, i que manquen estudis que permetin conèixer la dimensió real del problema per poder organitzar i planificar respostes adequades

Precariedad y cohesión social 2014. Análisis y perspectivas (FOESSA)

Sis anys de crisi i avui, a Espanya, les persones que no pateixen cap problema d'exclusió social s'han convertit en una estricta minoria. La fractura social entre aquells que es troben en la franja d'integració, dins de l'estructura social del nostre país, i els que es troben en situació d'exclusió s'amplia. Aquest informe recull un anàlisi dels primers resultats que l'enquesta realitzada el 2013 per la Fundació FOESSA ha proporcionat, a través de diferents indicadors socials, profundització i debat sobre els resultats.
p>

Informe INSOCAT per a la millor de l'acció social (Entitats Catalanes d'Acció Social - ECAS)

La pobresa juvenil creix més que la global a Catalunya. L'atur entre els 16 anys i els 29 anys és del 37,1% (fins al 2007 era del 9,3%) i en la franja de 20 a 24 anys s'eleva al 45,8%. Són algunes de les dades de l'informe d'indicadors socials (INSOCAT) que ha emès Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que certifica que els joves estan en la franja d'edat que més pateix la crisi, sobretot per la constatació general que no poden repetir el cicle dels seus pares: estudiar, trobar feina, aparellar-se, tenir fills La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) actualitzarà periòdicament les dades que s’hi recullen amb la intenció fonamental de posar al servei de les entitats membres, el tercer sector social i tots els agents interessats un document amb informació seleccionada que ens permeti actuar partint del coneixement de la realitat socioeconòmica en què ens trobem.

L’estat del racisme a Catalunya. Informe 2013 (SOS Racisme)

L'organització no gubernamental SOS Racisme ha presentat la cinquena edició de l'informe 'L’estat del racisme a Catalunya'. El document fa una radiografia de la situació durant el 2013 i analitza la realitat política i social vers les discriminacions, la igualtat de drets i oportunitats. L'informe també inclou articles d’opinió de persones expertes en les matèries i també les conclusions extretes dels casos gestionats des del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) durant el 2013.

Memoria II Seminario sobre pobreza Infantil - Palma de Mallorca(Obra Social La Caixa)

La pobresa augmenta per l'atur, pels salaris més baixos i la precarietat laboral, més impostos i taxes més altes, més compromís de despesa, que tenen les famílies amb nens. Les dificultats es manifesten en problemes de nutrició familiar i infantil, falta de roba, menys despesa en salut, en oci i problemes d'habitatge. Aquest document és la Memoria del II Seminari sobre pobresa infantil, que es va celebrar a Palma de Mallorca el passat octubre de 2013.

El 18,5% de la població de Balears, gairebé dos de cada deu ciutadans, viu per sota del llindar de la pobresa, segons les dades que estudia la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears). Tots els participants en la inauguració del II Seminari destacar la importància i l'oportunitat d'aquest, així com la urgència d'abordar amb fermesa la lluita contra la pobresa infantil.

L'Estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 (Fundació Jaume Bofill)

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013, presenta una radiografia rigorosa iactualitzada sobre la situació de l’educació en el nostre país. En la mateixa línia que la darrera edició del 2011, s’hi aborda l’educació en un sentit ampli, i es pretén anar més enllà de l’escola i del sistema educatiu formal. La crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya han estat factors de transformació social i política determinants, als quals han hagut de fer front les institucions educatives. En aquest context, L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya (Departament de Benestar Social i Família)

Aquest informe s’elabora per encàrrec de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de donar compliment a la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. L'informe vol mostrar una visió panoràmica de l’estat de la immigració a Catalunya que ens permeti valorar el repte que tenim al davant i el tipus d’actuacions que hi apliquem. Per aquesta raó, l’informe està pensat per ser repetit anualment, de manera que sigui possible anar observant l’evolució de les dades, les percepcions i les accions entorn del fet migratori. En tot cas, aquest és el primer informe que es presenta i, en conseqüència, no és sols l’informe corresponent a l’exercici 2012-2013, sinó que presenta la perspectiva de la darrera dècada, un període en el qual la societat catalana, influïda per la intensitat del fenomen migratori, s’ha transformat profundament, s’ha fet més diversa, més rica i també més complexa

"Un precio demasiado alto. Sistema de sanidad sirio" (Save the Children)

Aquest informe es fixa en la devastació del sistema de salut a Síria i el que això significa per als nens i les nenes i les seves mares. Esbossa la manca de personal mèdic professional i d'accés a atenció, equips i medicaments pediàtrics. El document de Save the Children, titulat 'Un preu massa alt: l'impacte de tres anys de guerra a la salut dels nens i nenes sirians', afirma que el sistema de salut d'aquest país està "destrossat" i els menors "no només moren per culpa de la violència, sinó a causa de malalties que prèviament podrien haver estat previngudes o tractades ".

 

Joves extutelats: el repte d’emancipar-se avui

Dossier d'anàlisi i propostes sobre la realitat del col·lectiu de joves extutelats.Una publicació de FEPA publicada i editada per la Taula del Tercer Sector. L'objectiu d'aquest dossier és donar a conèixer i reflectir la realitat, en moltes ocasions desconeguda, del col—lectiu de joves extutelats. Parlarem doncs, d’aquells joves que han viscut sota la tutela de l’Administració pública fins a la seva majoria d’edat als 18 anys. Abans d’aprofundir-hi, però, es fa una breu introducció a alguns factors i magnituds que tenen encara una incidènciamés complexa i severa en el cas dels joves extutelats.

Dossier de Pobreza de EAPN España 2014

EAPN ens aporta noves dades sobre la pobresa a Espanya. L'informe presenta diferents indicadors de la pobresa: privació o carència material, pobresa infantil, atur, desigualtat econòmica, vulnerabilitat social...L'Estratègia EU 2020 va posar en marxa un indicador específic, denominat AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o taxa de risc de pobresa i exclusió social. Aquest indicador és utilitzat en aquest informe; com està harmonitzat a nivell europeu, permet comparar entre països. L'indicador complementa el mesurament de la pobresa, basada en el monetari, amb aspectes d'exclusió, combinant factors de renda (pobresa relativa), privació material severa i baixa intensitat del treball.

6è Estudi Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja

Aquest sisè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat se centra en analitzar la situació que viuen i les oportunitats laborals a les quals poden accedir les persones en risc d’exclusió social que atén la Creu Roja a Catalunya en l’actual context socioeconòmic. L’estudi posa especial èmfasi en les persones majors de 45 anys, col·lectiu amb majors dificultats en la incorporació al món del treball. Com en els anteriors estudis, l’objectiu d’aquesta anàlisi no consisteix només en mostrar la situació en què es troba actualment el col·lectiu analitzat, sinó també en entreveure tendències i comportaments socials i de les empreses davant d’aquesta situació, a fi d’establir per part de la Creu Roja mesures, projectes i iniciatives pal·liatives per revertir els devastadors efectes que produeix la manca de feina en les persones desocupades i en el seu entorn més proper.

 

Estudi del moviment associatiu juvenil a Catalunya 2013.

L'Observatori del Tercer Sector (OTS) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) han elaborat aquest estudi quantitatiu amb l'objectiu de sistematitzar el conjunt de dades relatives al moviment associatiu juvenil de Catalunya. Es fa una aproximació a la situació actual de les entitats juvenils catalanes, mitjançant l'elaboració d'un mapa de l'associacionisme juvenil al territori. La voluntat del CNJC és realitzar aquest estudi periòdicament a fi de poder disposar en el futur de dades sobre l'evolució del moviment associatiu juvenil a Catalunya.El fet de voler saber, forma part de la necessitat d’augmentar el reconeixement, suport i foment de l’associacionisme com a model de construcció d’una societat civil organitzada i compromesa socialment amb el seu entorn.

El Estado Mundial de la Infancia de 2014 en cifras: todos los niños y niñas cuentan

Des que el 1989 es va signar la Convenció sobre els Drets de l'Infant s'han aconseguit grans progressos, igual que en l'avanç dels Objectius de Desenvolupament del Mil · lenni de 2015. Per exemple, uns 90 milions de nens han mort abans de complir els 5 anys si les taxes de mortalitat infantil s'haguessin mantingut en els nivells de 1990, però han sobreviscut gràcies als progressos fets en vacunació o salut, entre d'altres àmbits. Aquest informe de UNICEF subratlla la importància de comptar amb dades per aconseguir avenços per als nens, i de posar de manifest l'accés desigual a serveis bàsics ia sistemes de protecció, cosa que danya les vides de tants nens.

Consells escolars i participació de les famílies a l’escola. Una lectura marcada per la LOMCE

Els consells escolars, malgrat la seva escassa popularitat, són una peça clau en la participació de les famílies a l'escola. Aquest informe analitza els fonaments jurídics i la dinàmica dels consells escolars (tant els de centre com els d'àmbit superior), les seves limitacions i potencialitats, les vies alternatives i les perspectives de futur de la presa de decisions democràtica, un cop aprovada la nova llei d'educació: la LOMCE. Les pàgines d’aquest informe fan un recorregut històric de la participació formal de les famílies en el sistema educatiu visitant paral·lelament allò que les lleis i els decrets estableixen, allò que els governs han potenciat o han obviat i, finalment, els espais de participació real que han articulat les mateixes famílies des de la base i la influència que han tingut en la presa de decisions polítiques.

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: actuació de les administracions públiques i de les empreses

Aquest document conté una avaluació de l’aplicació judicial de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, en l’àmbit concret de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral i funcionarial. Un problema social actual que vulnera la dignitat de les persones, i majoritàriament pateixen les dones. Una realitat que roman oculta i reticent als instruments legals existents i que s’agreuja en una època tan difícil como l’actual, marcada per la crisi econòmica, en la qual augmenta la vulnerabilitat i la discriminació específica de les dones en les relacions de treball.

Anuari 2013 del Tercer Sector Social a Catalunya. Informe entitats Federació Catalana de Voluntariat Social.

L’Anuari 2013 del Tercer Sector Social és un estudi quantitatiu que pretén analitzar l‟estat i evolució del Tercer Sector Social català. L‟Anuari pretén ser un element de visibilitat, reflexió i millora pel sector. Enguany la investigació aprofundeix en l‟impacte de la crisi i en el rol de les entitats socials en aquest context. Identificar els punts forts i febles de les organitzacions socials davant aquesta realitat permet dibuixar noves línees estratègiques i avançar cap al futur amb més fermesa.

OXFAM INTERMÓN. Governar per a les elits: Segrest democràtic i desigualtat econòmica.

La riquesa mundial està dividida en dos: gairebé la meitat està en mans de l'1% més ric de la població, i l'altra meitat es reparteix entre el 99% restant. La desigualtat econòmica creix en la majoria dels països, el segrest dels processos democràtics per part de les elits són massa sovint interdependents i els governs serveixen aclaparadorament a les elits econòmiques en detriment de la ciutadania del carrer.

El Fòrum Econòmic Mundial considera que aquesta desigualtat suposa un greu risc per al progrés de la humanitat i és el moment de prendre mesures per revertir aquesta situació. Intermón Oxfam realitza en aquest estudi un enfoc a la desigualtat econòmica creixent en les societats per tal de revertir la situació el més aviat possible per tal d'impedir una desigualtat extrema.

Estudi sobre l'atenció als joves extutelats: evolució, valoració i reptes de futur

En el marc de la celebració dels 18 anys de vida de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) en el 2013, la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistis (FEPA) i l'ASJTET encarreguen a l'institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona un estudi sobre l'atenció que reben els joves extutelats pel que fa a l'evolució de les prestacions i serveis al llarg dels anys, la valoració que es fa de l'impacte en els joves d'aquestes prestacions i serveis, i els reptes de futur.

La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión

En aquest informe, Save the Childen analitza l'impacte que la pobresa infantil està tenint en els drets dels infants a Espanya. Com aquesta situació de pobresa o exclusió social que quantifiquen les dades estadístiques es materialitza a la vida quotidiana dels nens i les nenes. Assenyala la forma en que la situació de pobresa es conforma en un important obstacle, en ocasions insalvable, per gaudir i exercicir els drets essencials reconeguts a la Convenció sobre els Drets del Nen. L'informe planteja observar la situació de pobresa infantil a Espanya des d'una perspectiva de drets d'infància.

Informe sobre els drets dels infants desembre 2013

Aquest informe recull les observacions i recomanacions com ara una prestació per a famílies sense recursos amb fills o pràctiques inadequades en la manera d'immobilitzar menors interns en centres terapèutics no tutelats per la Generalitat. Aquest document l'ha lliurat el Síndic de Greugeus, Rafel Ribó, el passat dimarts 17 de desembre a la presidenta del Parlament, Núria Gisbert.

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE

El Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes de l'OCDE (PISA, per les sigles en anglès), té per objecte avaluar fins a quin punt els alumnes propers al final de l'educació obligatòria han adquirit alguns dels coneixements i habilitats necessaris per a la participació plena en la societat del saber. PISA treu a la llum aquells països que han assolit un bon rendiment i, a la vegada, un repartiment equitatiu d'oportunitats d'aprenentatge, ajudant així a establir metes ambicioses per a altres països.

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año 2013

Els resultats provisionals de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'any 2013 ofereixen informació sobre els ingressos mitjans de les llars durant l'any 2012. Segons aquests resultats, l'ingrés monetari mitjà anual net per llar es va situar en 23.123 euros, amb una disminució del 3,5% respecte a l'any anterior. L'ingrés mitjà per persona va arribar als 9.098 euros, xifra un 2,4% inferior a la registrada l'any precedent.

Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya

En el marc d’una actuació d’ofici per analitzar el creixent fenomen social de la pobresa energètica a Catalunya, el Síndic ha elaborat un informe en què constata la manca d’una política pública relativa a aquesta nova realitat que permeti abordar-la des d’una perspectiva global, transversal i coordinada. La pobresa energètica ha empitjorat les condicions de moltes persones que ja abans vivien al llindar de la pobresa.

Principios y directrices para el bienestar y la dignidad de las personas mayores que necesitan atención y asistencia

Aquesta publicació va ser desenvolupada en el marc del projecte de WEDO per l'Associació Europea per al benestar i la dignitat de les persones grans . WeDo és un projecte europeu (2010-2012) cofinançat per la Comissió Europea . Va ser desenvolupat per un grup directiu integrat per 18 socis de 12 Estats membres de la Unió Europea ( UE ) interessats a treballar junts per millorar la qualitat de vida de les persones grans que necessiten atenció i assistència.

Diagnosi 2013 Les persones sense llar a la ciutat de Barcelona i l'evolució dels recursos de la Xarxa d'Atenció a les persones sense llar

En aquest informe, s’actualitzen les dades sobre el sensellarisme a Barcelona que recull anualment la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) de la ciutat, formada per entitats i Ajuntament. Des de 2008, cada 12 de març, en tots els equipament especialitzats en l’atenció nocturna a les persones sense llar és registra i comparteix la informació estadística bàsica de les persones que hi passen la nit.

Informe sobre el Estado Social de la Nación 2013

A partir de diferents reflexions sobre l'actualitat, l'Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servecios Sociales impulsa el Informe sobre l'Estado Social de la Nación 2013, Persones, famílies i societat de l'increment i banalització de les desigualtats. Aquesta publicació s'articula en dos capítols:situació de les persones i les famílies i increment i cronificació de les desigualtats.

Hacia un bienestar infantil en Europa

Aquesta guia sobre pobresa infantil ha estat produïda conjuntament per EAPN i Eurochild per crear consciència pública sobre el que significa la pobresa infantil en el context europeu , les seves causes i l'impacte que té en les vides dels nens i les seves famílies. També, aporta solucions efectives que puguin ajudar en la lluita contra la pobresa infantil i a fomentar el benestar del nen i de la seva família, particularment en temps d'austeritat i retallades de la despesa públic.

 

VIII Informe de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas

El VIII Informe de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas constata situacions i fets que ens interpel · len sobre l'empobriment de la societat i el risc de fractura social que més enllà de la conjuntura de la crisi , estan suposant la consolidació d'una nova estructura social on creix l'espiral de l'escassetat i l'espai de la vulnerabilitat.

 

L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya

Aquest article únic està estructurat en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han experimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb l’arribada de la crisi. La segona secció del treball aborda la distribució de la renda disponible de les llars i el risc de pobresa de la població catalana. El risc de pobresa és analitzat des de dues perspectives complementàries: el risc de pobresa monetària, mesurat a partir de la renda disponible dels individus, i el risc de patir privació en el consum de béns materials bàsics. Per últim, la secció de conclusions ordena i sintetitza les troballes de la recerca i tracta d’oferir una explicació plausible sobre la transformació més recent de les desigualtats socials a l’AMB i a Catalunya.

efectes de la reforma de la llei de les dependències

L'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials ha fet un comunicat des de l'Observatori de les Dependències, en el que s'analitza l'impacte de la reforma de la llei. Afirmen que s'ha consolidat la dinámica de destrucció paulatina del sistema, sense que el sistema hagui millorat cap aspecte de la seva gestió.

análisis y perspectivas 2013 desigualdades y derechos sociales

Des de la Fundació FOESSA pretenen aportar diferents elements que ens ajudin a discernir l'actual context de canvi. Però no només amb una mirada al present, sinó visualitzant quins camins s'estan construint anant per al futur. Un futur del qual tots som responsables. L'any 2013 es presenta com un any clau en la definició de com entenem nostre model de desenvolupament social.

informe anual discriminación y comuniDad gitana

Un any més la Fundació Secretariat Gitano (FSG), presenta el seu Informe sobre Discriminació i Comunitat Gitana, l'objectiu principal és visibilitzar, sensibilitzar i denunciar la discriminació quotidiana que pateix la comunitat gitana a l'Administració i a la societat en general, a través dels casos registrats, que posen en evidència una vulneració d'un dret fonamental com és la Igualtat. Al costat d'això, a través d'aquesta publicació alcem la veu de les víctimes de discriminació, que necessiten ser defensades i recolzades, amb l'objectiu d'impulsar la recerca de solucions a aquest problema social, la discriminació, i contribuir a la creació d'una societat més justa.

 

discapacitats i inclusió social

Amb aquest estudi de la Col·lecció Estudis Socials, l’Obra Social ”la Caixa” pretén aportar elements de reflexió respecte a les condicions i necessitats de les persones amb discapacitat. A partir dels indicadors proporcionats i d’una visió més exacta de la situació en què es troben, podrem valorar la millora aconseguida els darrers anys, però també definir el camí que queda per recórrer i els reptes als quals s’enfronta l’atenció a aquest grup social. Només a partir d’aquesta anàlisi és possible prendre mesures per garantir la sostenibilitat dels sistemes de protecció social i la consecució d’una societat que integri tothom en igualtat de condicions.

crisis, desigualdad, pobreza y exclusión

El Comité Europeu de Coordinació d'Institucions Nacionals de Drets Humans, arrel d'unes jornades de treball organitzades aquest any, posa de relleu en aquest document un análisis de les variables econòmiques, en relació amb les polítiques d'austerirtat promogudes per la UE, que s'estan aplicant en Espanya, i que han incrementat la desigualtat, l'exclusió social i la pobresa.

habitatges i col.lectius vulnerables

Aquest és el cinqué estudi de  l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya, analitza quina és l'afectació que té l'habitatge i la despesa generada pels subministraments bàsics en l'economia de les famílies més vulnerables.

informe sobre la malnutrició a Catalunya

En el marc d’aquest informe, el Síndic de Greuges ha constatat que les entitats i els serveis que atenen els infants en situació de vulnerabilitat social no detecten com a problema estructural situacions de desnutrició infantil aguda o crònica per causes socioeconòmiques, és a dir, infants que pateixin fam o no mengin de manera sistemàtica per les dificultats econòmiques que travessen les seves famílies.

informe 2012: l'estat del racisme a Catalunya

L'informe ofereix un recull de premsa (recopilant esdeveniments relacionats amb el racisme, la igualtat de drets i oportunitats, la convivència i la cohesió social que han tingut lloc a Catalunya), articles de diversos professionals que conviden a la reflexió, relats en profunditat sobre alguns esdeveniments rellevants, i dades sobre els casos que ha atès el Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia (SaiD) de SOS Racisme.

Els espais públics urbans i l'esport com a generadors de xarxes social a les grans ciutats: el cas de barcelona

Un dels projectes prioritaris del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, aprovat l’any 2001, és afavorir la utilització de l’espai públic per a la pràctica de l’esport. L’Ajuntament de Barcelona, institució que en aquell moment encapçalava la iniciativa, va considerar molt important aquest factor perquè la “pràctica esportiva als espais públics contribueix a convertir-los en un lloc de trobada i convivència, alhora que incideix positivament en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes” (Ajuntament de Barcelona, 2003:78).

Informe de insocat per la millora de l'acció social

La Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) publica aquest recull d'indicadors amb la intenció fonamental de posar al servei de les entitats mebres, el tercer sector i tots els agents interessats un document amb informació seleccionada que permeti actuar partint del coneixement de la realitat socioeconòmica en què ens trobem.

Informe del trabajo estatal datos de 2012

En l'elaboració de l'informe s'utilitzen diferents tècniques d'investigació per a l'anàlisi del mercat de treball, que fonamentalment consisteixen en l'aplicació del mètode científic a la realitat, característiques i circumstàncies del mercat de treball, amb un enfocament interdisciplinari i utilitzant un conjunt diversificat de instruments. L'informe s'estructura en nou capítols, un apartat de dades més rellevants i un annex amb àmplia informació sobre activitats econòmiques i ocupacions, i, finalment, un capítol de les regions subvencionables (2007-2013) a través del Fons Social Europeu. Les dades recollides són les corresponents a un any natural, d'1 de gener a 31 de desembre, analitzant les evolucions dels últims cinc anys i les variacions més significatives.

Boletín sobre la vulnerabilidad social de la juventud

En aquest Butlletí número 6, Creu Roja continua la sèrie d'anàlisi sobre la vulnerabilitat social de les persones amb què treballa la institució, centrant la investigació en els joves. Per a aquest estudi s'ha seleccionat una mostra de més de mil persones d'edats compreses entre els 14 i els 24 anys, i s'ha consultat la seva opinió sobre els temes que més els afecten, com èxits i fracassos educatius, ocupació, relacions familiars, hàbits , valors, ocupació de l'oci, expectatives i conceptes que vinculen l'èxit en l'etapa adulta, ... per tal d'explorar les seves percepcions sobre la situació que estan vivint.

El impacto socioeconómico de las entidades de economía social

La tesi de partida d'aquest estudi d'impacte es concreta en què els valors que comparteixen les empreses d'economia social motiven un comportament diferent d'aquestes empreses en relació amb la composició de les seves plantilles, les condicions de treball, la seva especialització productiva i la seva ubicació geogràfica. Aquest comportament diferencial constitueix, al seu torn, una important aportació a la cohesió social i a la cohesió territorial que cal mesurar i valorar en termes monetaris.

 

Observatorio proyecto hombre sobre el perfil del drogodependiente

El "Observatorio del Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente. Informe 2012 ", editat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" i finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, destrueix mites, ja que posa de manifest una ruptura amb l'imaginari col·lectiu espanyol que, usualment, associa el perfil del drogodependent al de l'heroïnòman o policonsumidor. Per contra, Projecte Home incideix que preval el consum d'alcohol i la cocaïna, mentre s'aprecia que l'heroïna té actualment menys rellevància com a substància principal.

Estudio comparado sobre las estrategias de inclusión activa en los países de la unión europea

En aquest informe s'analitza el procés de construcció de l'estratègia d'inclusió activa a la Unió Europea entre 2000 i 2010, la seva gènesi, definició conceptual, desenvolupament institucional i aplicació pràctica en els Estats membres. Igualment s'analitza el seu desenvolupament en el cas d'Espanya. L'objectiu és contribuir al debat a Espanya sobre polítiques i programes d'inclusió activa entre experts, líders socials i planificadors de la política social del que puguin emergir polítiques, programes i accions que comparteixen combinin de manera reeixida els tres eixos de la inclusió activa: renda adequada, accés als serveis públics i inserció en el mercat de treball.

 

Desarrollo humano en España 1980-2011

Aquest informe realitzat per l'Insttitut Valencià d'Investigacions  Econòmiques, analitza l'impacte que la crisi económica ha pogut tenir en la medició de l'IDH en Espanya.L'indicador de desenvolupmant humà (IDH) proporciona una mesura agregada de tres aspectes que es consideren esencials per al desenvolupament: la salut, l'educació i el benestar material.

Informe fedaia pobresa infantil a catalunya

L’informe Pobresa Infantil a Catalunya de FEDAIA és fruit d’una anàlisi realitzada amb professionals de 41 entitats membre de la federació per identificar com s’està manifestant la pobresa entre els infants, joves i famílies que s’estan atenent en els nostres serveis, quines situacions s’han agreujat amb la crisi i quines recomanacions es fan des de la nostra federació. Aquest document s'emmarca dintre de la campanya de sensibilització llançada per la FEDAIA al juliol de 2011 sota el lema qual es busca implicar a les autoritats i a la societat en general en aquest problema per a actuar de forma coordinada i evitar així que els infants pateixin les conseqüències de la crisi econòmica.

 

Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación en España

L'Institut Universitari d'Investigació Ortega i Gasset i la Universitat de Princeton presenten l'Estudi: Investigació Longitudinal sobre la Segona Generació a Espanya. Investigació dirigida pels professors Rosa Aparicio i Alejandro Portes. Aquest estudi, inèdit a Europa, és la investigació més important sobre fills d'immigrants duta a terme a Espanya ia Europa occidental. S'hi aborda el procés d'integració dels fills d'immigrants al nostre país. Les dades s'han obtingut a través del seguiment realitzat durant 4 anys a més de 7000 fills d'immigrants amb edats compreses entre els 14 i 18 anys.

 

La incidència de les dones en el teixit associatiu català

Amb aquesta publicació es vol donar visibilitat al treball realitzat per les dones en el Tercer Sector. Es pot dir que estem davant d’un objectiu ambiciós, ja que en realitat es tracta de donar llum a una doble invisibilitat. D’una banda, la pròpia del tercer sector, que des de fa anys treballa per a que es conegui i es valori en allò que reporta al conjunt de la societat. I d’altra, el treball de les dones, menys reconegut social i econòmicament en l’actual sistema socioeconòmic.

.

Infants amb discapacitat

L'Informe de l'Estat de la Infància 2013 promogut per Unicef sobre Infants amb discapacitats vol mostrar des d'una estadística per posar de relleu un problema fins a que les nenes i els nens a qui es dedica aquesta edició de l’Estat Mundial de la Infància no són un problema. Més aviat són germanes, germans, amigues o amics que tenen una cançó, un joc o un plat favorits, una filla o un fill amb somnis i el desig de veure’ls realitzats, un nen o una nena que pateix alguna discapacitat, però que té els mateixos drets que qualsevol infant.

 

La gestió del conflicte públic i la mediació comunitària a Catalunya. el cas del cost dels conflictes a les comunitats de propietaris de veïns.

Aquest informe presenta les conclusions  de l'estudi de diferents porojectes de Resolució i Gestió Alternativa de Conflictes desenvolupades a Catalunya en la última década. Aquest estudi pertany a la Col.leció Working Papers de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Informe sobre la vulnerabilidad 2011-2012 de creu roja

L'Informe Anual sobre la Vulnerabilitat Social 2011-2012 s'emmarca en una prioritat estratègica per Creu Roja: conèixer els factors que configuren les situacions de risc d'exclusió social de la població que atén la institució a tot l'Estat. Aquest coneixement permet a Creu Roja respondre a demandes socials emergents, reorientar els seus projectes i estratègies, sensibilitzar la societat i aportar coneixements sobre la vulnerabilitat social-l'avantsala de l'exclusió-tant els que es dediquen a la investigació, com als que són responsables de la presa de decisions en matèria de protecció social.

Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats

Aquest informe breu impulsat per la Fundació Jaume Bofill i coordinat per Jordi Collet i Antoni Tort vol respondre a les preguntes de si les famílies són un problema per als docents, si els mestres i professorat no tenen prou en compte les famílies en el marc escolar, si  es poden millorar els vincles entre uns i altres i si una millora de les relacions entre docents i progenitors podria incrementar l’èxit escolar de l’alumnat.

L'estat de l'educació a Catalunya: anuari 2011. Resum executiu.

La Fundació Jaume Bofill  ha realizar aquest informe  que constitueix una anàlisi acurada, àmplia i rigorosa de l'educació al nostre país.En el marc de l'actual conjuntura econòmica i social, en què les reformes, els ajustos i les retallades posen en qüestió les bases del nostre model de benestar social, aquest anuari d'educació situa el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats en el centre del debat. Està integrat per tres volums. Us avancem el resum executiu.

Els itineraris educatius  dels joves extutelats

Aquest és un dels pocs estudis al nostre país sobre la realitat dels joves tutelats per l'adminsitració i, més concretament, sobre les seves experiències educatives. L'informe destaca com el sistema actual  dirigeix aquests joves vers les ocupacions menys qualificades, tot reforçant la seva vulnerabilitat.

 

Emancipación juvenil en tiempos de crisis

La Fundació Alternatives ha presentat en un document d'Alessandro Gentile,  una diagnosi articulada de l'emancipació  juvenil en Espanya plantejant possibles línies polítiques estratègiques per sostenir la transició a la vida adulta en el context de l' actual crisi econòmica. El document analitza les dificultats que els joves espanyols entre 20 i 34 anys han estat patint per trobar treball, habitatge i autonomia personal, això està causant una alteració del relleu generacional que podría arribar a trencar la sotenibilitat de l'Estat de Benestar.

I INFORME EL RETO DE LA INSERCIÓN LABORAL DEL JOVEN CON DISCAPACIDAD

A partir d'una enquesta estatal a 700 joves amb discapacitat, l'informe mostra les dificutats d'inserció laboral d'aquestes persones, que pateixen una doble desavantatge: ser joves i tenir una discapacitat.

 

INFORME Report Card nº 11: Bienestar infantil en los países ricos

La taxa de pobresa infantil a Espanya és una de les més altes dels països industrialitzats, només superada per Letònia, Estats Units i Romania, segons un estudi sobre benestar infantil realitzat a 29 països per l'Oficina d'Investigació d'UNICEF amb dades de la primera dècada del segle XXI.
L'informe Report Card n º 11: Benestar infantil als països rics mesura la situació de la infància a les 29 economies més avançades del món d'acord amb cinc dimensions clau en la vida dels nens: benestar material, salut i seguretat, educació, conductes i riscos, i habitatge i medi ambient.

 

Malos tratos a personas mayores

Aquesta publicació pretén col·laborar en el desenvolupament i validació d'un instrument concret, universal i rutinari, l'objectiu és ajudar als professionals en la detecció del maltractament i la negligència cap a un dels grups més vulnerables de la nostra societat. Es realitza partint, sobretot, de les bases propostes per l'Organització Mundial de la Salut destinades a proporcionar un instrument per detectar la sospita de maltractament cap a les persones grans, basat en l'Índex de Sospita de Maltractament cap Gent Gran (Elder Abuse Suspicion Index, EASI), desenvolupat i provat prèviament a Montreal.

 

Infància a catalunya 2012-2013

UNICEF ha presentat aquest primer informe sobre la situació de la infància a Catalunya. Aquest document s'emmarca en la presentació del II Informe de la Infància  d'Espanya, i vol contribuir a situar la infància i els seus drets entre les prioritats de l'agenda social i política catalana, a partir de un primer anàlisi dels principals àmbits d'aplicació de la Convenció de Catalunya.

 

Informe insocat: indicadors social a catalunya en relació al context estatal i europeu

Elaborat per ECAS, posa de relleu que la pobresa severa ha crescut de forma ininterrompuda i accentuada- fins a multiplicar-se gairebé per cinc- des del 2008, i el recent informe sobre Distribució de la renda a Espanya del Consell Econòmic i Social corrobora que som el país de la Unió Europea on més han augmentat les desigualtats socials des de l'inici de la crisi.

 

Informe mundial sobre la violencia y la Salud

Aquest informe de l'OMS constitueix el primer document exhaustiu del problema de la violència a escala mundial, s'analitza en què consisteix, a qui afecta i cal fer al respecte. Formula recomancions per actuar a nivell local, nacional i internacional, per la qual cosa será un instrument valiossisim per les instàncies normatives, els investigadors, els metges, els juristes i els voluntaris implicats en la prevenció de la violència. Us presentem un resum, l'informe complet per capítols el trobareu aquí

 

 

INFORME SOBRE DESIGUALDADES SALARIALES

Aquest informe d'UGT destaca que una dona ha de treballar 82 dies més que un home per poder percebre la mateixa retribució anual. Les dones aquest any solament han percebut el 77,45% del salari dels homes. La desigualtat salarial repercuteix,  negativament, en el bon funcionament de les empreses i en la eficàcia del mercat de treball.

 

Informe sobre els drets de l'infant 2012

La Síndic de Greuges ha presentat aquest informe en el que analitza la situació actual dels drets de la infància i l'adolescència, i demana que es prioritzin les polítiques d'atenció a la infància en situació de vulnerabilitat.

 

Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el Mercat de treball

L'objectiu d’aquest estudi consisteix a analitzar i valorar la dinàmica del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball i, concretament, els processos a través dels quals les persones i les famílies cauen en aquesta situació, s’adapten a les noves circumstàncies i, finalment, aconsegueixen millorar la seva posició i distanciar-se de la problemàtica que els afecta.

 

 

L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar”.

La Creu Roja a Catalunya ha presentat avui, dimecres 30 de gener, el 4t estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat. Entre les principals conclusions de l’estudi, figura que 7 de cada 10 famílies enquestades, totes elles en situació de vulnerabilitat i usuàries de la Creu Roja, no poden garantir l’alimentació saludable dels seus fills a casa.

 

 

Diagnosis de las causas y de las consecuencias de pobreza energética en bélgica, francia, italia, españa y reino unido

És un projecte cofinançat per la Comisió Europea amb l'objectiu de conèixer i entendre el significat de la pobresa energètica.

 

 

informe de rentas minimas de inserción 2011

Aquest informe ha estat elaborat per el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Es recopilen les principals  dades de gestió de les Rendes Mínimes de Inserció de les Comunitats Autònomes i de les ciutats de Ceuta i de Melilla.

 

 

¿Crecimiento desigual? distribución del ingreso Y pobreza en

paises de la ocde.

Aquest informe proporciona dades sobre un augment bastant generalitzat en la desigualtat en els ingressos durant les últimes dècades en els països de la OECD. L'anàlisi inclou àmbits -patrimoni familiar, patrons de consum, serveis públics) que normalment s'exclouen dels anàlisi convencionals soibre les desigualtats econòmiques.

 

Intermón oxfam "CRISI, DESIGUALTAT I POBRESA"

Intermón Oxfam a través del informe pretén cridar  l’atenció sobre el creixement de la desigualtat i la pobresa dins i fora d’Espanya, a conseqüència de la crisis i les mesures d’austeritat. També s’inclouen línies de canvi al model de desenvolupament per garantir els drets fonamentals de les persones.

 

INFORMES “OBRA SOCIAL LA CAIXA”

  • CONVIVÈNCIA SOCIAL I INTERCULTURAL EN TERRITORIS D’ALTA DIVERSITAT (2012), informe del Projecte d’Intervenció Comunitària que parla sobre l’enquesta 2010 sobre la convivència intercultural a l’àmbit local. A través de  l’enquesta es volen mesurar els resultats de les intervencions socials realitzades a cada un dels barris i municipis en els que s’actua, ajudant a conèixer la realitat sociocultural dels territoris.
  • TRAJECTÒRIES LABORALS DELS IMMIGRANTS A ESPANYA (2011), estudi que recull diferents problemàtiques laborals que suporten els immigrants com; els immigrants i les seves condicions de treball,  trajectòries de seguretat del treball, mobilitat laboral de la immigració, mobilitat laboral de les dones autòctones i de les dones immigrants, diferències salarials, l’efecte de la emigració als països d’origen, etc.

 

Diversitat cultural i exclusió escolar

Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat. Llibre que aporta elements d'anàlisi i comprensió dels processos educatius relacionats amb l'exclusió i el fracàs escolar de l'alumnat de minories ètniques al voltant de: conclusions de la investigació etnogràfica, pràctiques escolars generadores d'exclusió i la importància de les idees, conductes i accions del professorat per influir positivament en les condicions escolars que contribueixen en l'èxit educatiu de tot l'alumnat.

 

Panel sobre discriminació per origen racial o étnic (2010): la percepció de les potencials víctimes

Informe que posa de manifest que la discriminació basada amb l’origen racial o ètnic de les persones continua estan present a la nostra societat. En aquest estudi, per primer cop, es posa l’accent sobre les percepcions que tenen sobre aquest fenomen les principals persones afectades “les potencials víctimes”. La seva visió es important a l’hora de combatre aquest fenomen i construir, conjuntament i a través de la participació, una societat més igualitària, lliure i justa. Arxiu de resum dels resultats de l’estudi.

 

Balanç del pacte d'estat contra la pobresa

Després de 5 anys d’aprovar, per consens, el Pacte d'Estat contra la Pobresa, la Coordinadora de ONG posa de manifest el seguiment o incompliment d'aquest pacte a Espanya. Segons l'informe, tant sols 2 dels 32 compromisos del Pacte s'han realitzat, en 11 s'han dut a terme avançaments i un total de 19 acords s'han incomplert.

 

Informes EAPN

  • IMPACTES DE LA CRISI - Seguiment del indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya (2009-2011). A través d'aquest informe es pretén donar una visió general dels canvis registrats en el número de persones amb risc de pobresa i exclusió social a les CCAA i ciutats autònomes mitjançant l'indicador AROPE (% de població que es troba en risc de pobresa i /o exclusió social) i els seus components.
  • NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS - Un document  que pretén donar resposta a la nova realitat social i també vol ser un punt de partida per al debat i la reflexió dels diferents agents econòmics i socials implicats en la lluita de la pobresa i l’exclusió social. La situació actual posa en dubte els procediments i les polítiques seguides fins el moment i complica l'objectiu de garantí el creixement econòmic i el benestar de la ciutadania.

 

Mobilitat i exclusió social: un nou repte per les administracions locals

En aquesta publicació es ressalta la relació que hi ha entre els dos elements: es posen en relleu les implicacions que el model de mobilitat hegemònic té en l'afavoriment dels processos d'exclusió social. Per relacionar els dos elements, cal redefinir la mobilitat a partir de les possibilitats d'ús que tenen els diferents mitjans de transport (quines són les condicions d'ús?, quins grups en són els principals usuaris?) i de la cobertura territorial a partir dels seus recorreguts.

 

Buenas Ideas de ciudades triunfadoras. El liderazgo municipal en la integración de los inmigrantes. España

Informe realitzat per Cities of Migration, associació amb fundacions internacionals actives a l'àmbit de la immigració i la integració. En aquesta publicació es presenta una selecció d'iniciatives que s'han dut a terme a Espanya des de les ciutats com a creadores de riquesa, generadores de treball i entitats democràtiques, amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca i inspirar a tots aquells sectors que treballen en aquest àmbit. Verue l'informe complet amb dades de diferents països.

 

Informe anual 2012: el Problema de las Drogodependencias en Europa

Aquest informe  s'ha realitzat per l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomaníes (OEDT) a partir dels informes nacionals aportats pels estats membres, els països candidats i Noruega. Aborda la legislació en els diferents països i les polítiques europees sobre el tema, així coma també les diferents respostes i tractaments que es fan segons el tipus de droga. Per últim, també es perfilen les tendències emergents en els consum de  drogues.

 

Trajectòries i canvi social a catalunya - PAD

Des del Pad (Panel de Desigualtats a Catalunya) es realitza un informe per commemorar els seus 10 anys. Analitzen els  canvis socials que ha viscut Catalunya durant aquesta última dècada. L'estudi recull dades sobre l'estructura de classes, l'educació, la pobresa, el mercat de treball, la igualtat d'homes i dones, l'accès a l'habitatge, l'emancipació juvenil, la tria de parella, els models de convivència existents a Catalunya i l'ús del català.

 

"CRISIS Y FRACTURA SOCIAL EN EUROPA- Causas y efectos en españa"

Obra Social la Caixa a través de la Col·lecció Estudis Socials que realitza (Núm. 35) aborda l’evolució de treball així com de diversos indicadors de desigualtat i pobresa on s’identifiquen els col·lectius més desfavorits i en quin grau la crisi ha afectat a aspectes com l’economia familiar, l’accés a l’habitatge i els sistemes de salut.

L’estudi realitza un anàlisi amb un enfoc comparatiu europeu a través de quatre models socials diferents: el model escandinau (Dinamarca), el continental (França), l’anglosaxó (Regne Unit) i el mediterrani (Espanya).

 

Enquesta de salut de catalunya 2011

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és un instrument del Departament de Salut que aporta informació poblacional rellevant sobre l’estat de salut, els estils de vida i la utilització de serveis sanitaris per tal d’establir i avaluar la política sanitària, explicitada en el Pla de salut de Catalunya, informació que no és disponible a través d’altres fonts o registres.

 

"Juventud y alcohol" informe de resultados del estudio sociológico

Informe que fa un repàs a dades referents als joves i l’alcohol i sobre quina visió o coneixement d’aquesta situació en tenen els seus pares. Dades extretes d'un estudi de la Fundació Pfizer, on s’enfronta el consum dels joves amb el que pensen els seus pares.

 

La pobresa infantil a catalunya (setembre 2012)

El primer bloc de l’informe fa una breu diagnosi quantitativa i qualitativa de la pobresa infantil a Catalunya i posa de manifest les privacions que genera, tant des d’una dimensió econòmica bàsica, de caràcter material, com pel que fa a les privacions i les desigualtats quant a les oportunitats socials en dimensions com ara l’educació, la salut, les relacions socials, etc.

Altres blocs de l'informe es centren en l'anàlisi de les polítiques de provisió de serveis i de transferències econòmiques per combatre la pobresa infantil i per últim s'exposen les conclusions derivades de l'anàlisi.

 

La economía social y la atención a la dependencia (2012)

Propostes per contribuir al desenvolupament dels serveis d'atenció a la dependencia i per generara treball estable i de qualitat.

 

Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los adolescentes españoles (HBSC 2010)

L'estat espanyol forma part dels països que de forma regular enquesten als seus joves sobre els seus hàbits de vida i les seves conductes en el marc del seu contexte social més ampli.

 

Família, exclusió social i disrupcions en el cicle de vida

El principal objectiu del projecte és la comprensió de l'experiència, les vivències i les relacions que diferents tipus de famílies socialment vulnerables estableixen amb les institucions públiques. Una comprensió que, en darrera instància, permetrà suggerir pistes i propostes substantives, organitzatives i metodològiques per a millorar les polítiques locals de benestar.

 

La transició dels joves a la vida adulta: crisi econòmica i emancipació tardia

Publicat per Obra Social la Caixa, revela que els joves entre 16 i 34 anys que necessiten l'ajuda econòmica dels seus pares per viure es va elevar del 40'7% al 2005 fins el 44'1% el 2011. Les conclusions de la investigació senyalen que la precarietat laboral i l'atur estan el l'origen del problema.

 

L'impacte de la crisi en les persones grans

Tercer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, un projecte que la Creu Roja a Catalunya va endegar l’any 2011 per aprofundir en el coneixement de la realitat i de les necessitats més immediates dels col·lectius que atén, tenint en compte l’actual context socioeconòmic.

 

Nous comportaments residencials a les llars catalanes

Les llars a Catalunya han experimentat transformacions profundes des dels anys vuitanta. La seva tipologia i la seva composició són el resultat d'una sèrie de canvis en la dinàmica demogràfica i els estils de vida relacionats amb la fecunditat, la formació i dissolució de les parelles, l'envelliment de les estructures de població i la recent arribada de població estrangera.

 

La infancia en España 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños

Amb aquest segon informe de La infància a Espanya, UNICEF vol fer una crida d'atenció dels responsables polítics i de la societat espanyola sobre la importància de tindre en compte a la infància en aquest context de crisi.

 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑAde la Población Gitana en España 2012 -2020

La Estratègia marca les quatre arees clau per a la inclusió social: Educació, Ocupació, Habitatge i Salut. En cadascuna d'aquestes marca uns objectius quantitatius, que es concreten en percentatges de població, a arribar en l'any 2020, així com unes fites intermitges per al 2015.

 

Las cifras de Pobreza y Exclusión Social en España de cara a Europa 2020

Informe del EAPN del 2011 sobre xifres pobresa i exclusió social a Espanya. El últim percentatge de la població en situació de risc de pobresa i exclusió en el nostre país és de 23,3%

 

Enquesta de condicions de vida de la població de tarragona (2007)

Descriu fenòmens de la ciutat com ara els canvis en l’estructura i la composició de les llars, la distribució de la pobresa, l’aparició de noves formes de desigualtats socials, l’ocupació espacial del territori pels diversos tipus de famílies, la situació de la població respecte de la salut, la participació social i política. L'informe interessa doblement a les entitats i institucions del territori: per un costat perquè els permet conèixer millor les característiques de la població i les seves necessitats; per un altre costat perquè els permet dissenyar més eficaçment la resposta a dites necessitats i preveure també el futur més proper.

Compartir

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat