Esteu aquí: Inici Comerç Comerç Normativa comercial

Normativa comercial

Coneix i consulta la normativa comercial i les lleis referents al comerç

Nova Llei de comerç, serveis i fires per a CatalunyaEntrada

Entrada 21.09.2017

En data 3/08/2017 entra en vigor, i es publica al DOGC nº 7426, la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

La nova normativa ve a substituir un conjunt de disposicions fins ara vigents, que implicaven una alta dispersió legislativa en matèria comercial.

La nova llei, entre altres, regula l’activitat comercial i aglutina el contingut normatiu que ha de regir en relació a horaris i calendari comercial, normativa de comerç interior, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, etc.

El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, que regula l'ordenació d'equipaments comercials a Catalunya, segueix vigent.

Per a més informació sobre la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, anar a link.

 

Sentencia Tribunal Constitucional - Anul·lat el Decret-llei 7/2014 de la Generalitat de Catalunya

Entrada 2016.11.24

En data 31/10/2016 es publica al BOE num.263, sentència del TC nº157/2016 on es resolt declarar anticonstitucional i nul el Decret-llei 7/2014, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, on el article únic derogava la lletra b) del apartat 3 i el segon paràgraf del apartat 4 de l'art. 9 del Decret-Llei 1/2019, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

 

La qual cosa, vol indicar que torna ha haver la possibilitat de concedir llicències comercials a tocar de les actuals TUCs de Catalunya, sempre que s'acompleixin els requisits establerts segons DL 1/2009.

Links d'interès:

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx

(Descàrrega de la sentència TC 157/2016, de 22 de setembre de 2016: hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-10020.pdf )

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=679799&language=ca_ES

 

Modificació del Decret Llei 1/2009, d'ordenació d'equipaments comercials de Catalunya

 

L'aprovació del DECRET LLEI 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.(DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; DOGC núm. 6777, de 24-12-2014) impedeix la sol·licitud i atorgació de llicències comercials per a l'establiment de MECs (Mitjans establiments comercials, de 800-1.300 m2 de superfície de venda (SV)), GECs (grans establiments comercials, de 1.300 a 2.500 m2 de SV) i GECT (grans establiments comercials Territorials, més de 2.500 m2 de SV) fora de la Trama Urbana Consolidada (TUC).

 

Per tant, a partir de l’entrada en vigor del Decret llei es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394454.pdf

 

Regulació d’extensions comercials al municipi de Tarragona

Aquesta regulació afecta a les condicions d’ús i les autoritzacions pertinents per a poder situar expositors i productes a la venda a la via pública vinculada a negocis comercials. La seva elaboració ha estat necessària per poder acotar i regular l’ús privatiu per part dels negocis que ocupen les voreres de la nostra ciutat, i que, en alguns casos, impliquen problemàtiques de convivència ciutadana, amb altres negocis, de mobilitat, de sobresaturació, etc.

 

Els negocis comercials que en tot cas podran sol·licitar autorització per a l'ocupació de via pública amb extensions comercials corresponen als establiments especialitzats en la venda al detall de les activitats comercials següents:

 • Productes agroalimentaris (fruites, verdures, llavors i similars)
 • Flors i plantes
 • Premsa i papereria
 • Articles de promoció turística i de records (tipus “souvenir”)

 

La regulació va ser aprovada per decret de data 16 d'octubre de 2014, i aquí podeu trobar un enllaç al text de la regulació, així com una explicació sintètica del mateix.

 

Modificació de la Delimitació de la Concentració Comercial de les Gavarres de Tarragona

 

En data 3 d'abril de 2014 va ser dictada la resolució del director general de Comerç de la Generalitat, per la qual s'aprova la nova delimitació de la concentració comercial de la zona de les Gavarres (DOGC, nº 6607, de data 22/04/2014), que suposa la modificació la delimitació fixada en el seu moment per l'aprovació del Decret 379/2006, de 10 d'octubre, Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC).

Cal recordar també que en data 13/03/2013 es va modificar el nou dibuix de la delimitació de la concentració comercial del Carrefour (resolució del director general de Comerç de la Generalitat de data i publicat al DOGC, nº 6344, de data 27/03/2013) d'acord amb l'adequació prevista d'aquesta concentració en aplicació de la l’apartat b) de la disposició addicional de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

 

Noves delimitacions de les concentracions comercials a Tarragona

Zona les Gavarres - link delimitació

Zona Carrefour - link delimitació

 

Trama Urbana Consolidada de Tarragona

 

En data 12 de setembre de 2011 va ser dictada la resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per la qual s'aprova el dibuix de la trama urbana consolidada del municipi de Tarragona (segonsDOGC núm. 5967, pàg. 48767, de 20.9.2011, i DOGC núm. 5976, pàg 50778, de 3.10.2011, de correcció d'errades).

Consulteu aquí la delimitació de la TUC de Tarragona vigent, als efectes d'implantació d'equipaments comercials.

 

 

 

Normativa del Comerç Minorista

 

DIRECTIVES EUROPEES

 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembrede 2006 relativa als serveis en el mercat interior. Cliqueu aquí.

 

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA sobre COMERÇ

 • Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. Cliqueu aquí.
 • Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’ equipaments comercials (ja derogada), que continua vigent en relació a tot articulat que no entri en conflicte o contradicció amb el Decret llei 1/2009. Cliqueu aquí.
 • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. Cliqueu aquí.
 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Cliqueu aquí.
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel que s’aprova la refundició en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. Cliqueu aquí.
 • Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior. Cliqueu aquí.
 • Decret 356/2004, de 20 de juliol, pel que es regula la capacitat sancionadora en matèria d'ordenació del comerç. Cliqueu aquí.

 

LEGISLACIÓ ESTATAL sobre COMERÇ

 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista. Cliqueu aquí.
 • Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància i per a la adaptació de la Llei a diverses Directives comunitaries. Cliqueu aquí.
 • Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, cliqueu aquí.
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, cliqueu aquí.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu exercici. Cliqueu aquí.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats de serveis. Cliqueu aquí.
 • Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Cliqueu aquí.

 

Normativa Activitats Firals

 

ACTIVITATS FIRALS-AUTONÒMICA

 • Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals. Cliqueu aquí.

 

Normativa de la venda ambulant

 

 • Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l’exercici de la venta ambulant o no sedentària. Per descarregar-lo cliqueu aquí.

 

Normativa d'establiments públics i mediambiental

 

LEGISLACIÓ AMBIENTAL i ESTABLIMENTS PÚBLICS-AUTONÒMICA

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Cliqueu aquí.
 • Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals. Cliqueu aquí.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Cliqueu aquí.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Cliqueu aquí.

 

Establiments de serveis telefònics per a ús públic (locutoris)

 

 

Regulació d’extensions comercials al municipi de Tarragona

 

 • Regulació normativa sobre ocupació del domini públic amb extensions comercials a Tarragona. Per descarregar-la cliqueu aquí.
Segells de reconeixement d’administració oberta