Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Ensenyament d'adults Centre Municipal de Formació d'Adults FORUM Documentació a presentar per a la preinscripció 19 / 20

Documentació a presentar per a la preinscripció 19 / 20


Conjuntament amb la sol·licitud, heu de presentar la següent documentació

1.- Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

c) En els dos casos anteriors, i de manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.


2.- Documentació acreditativa de la preferència d'admissió

3.- Documentació acreditativa que només s'ha de presentar si se sol·licita qualsevol de les bonificacions econòmiques municipals

Concepte Bonificació * Documentació acreditativa
Renda de la unitat familiar 10% a 90%  
Condició legal de família nombrosa o monoparental: 10%
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Dos o més membres de la mateixa família matriculats al CMFA 5%
  • Volant d'empadronament.
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 5%
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. S'entén per familiar discapacitat aquell amb qui els alumnes conviuen habitualment.

* En tot cas per poder aplicar les bonificacions o els descomptes les famílies i usuaris/àries hauran d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Tarragona.

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat