Esteu aquí: Inici Activació Econòmica, Treball i Comerç FAQ Sobre llicències comercials

Sobre llicències comercials

Quan cal demanar la llicència comercial de la Generalitat?

Cal disposar de la llicència comercial que atorga el departament de la Generalitat competent en matèria de comerç, prèviament a la sol·licitud de les llicències municipals (d'obres i d'activitat), en els casos següents:
a) En l'obertura de grans establiments comercials.
b) En les ampliacions dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després de l'ampliació, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
c) En els canvis d'activitat dels grans establiments comercials.
d) En els trasllats dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després del trasllat, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
e) En la transmissió d’un gran establiment comercial llevat que l’establiment porti més d’un any en funcionament.
f) En l'obertura, els canvis d'activitat, el trasllat i l'ampliació dels establiments individuals situats dins els mercats municipals si tenen una superfície de venda superior als límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
g) Quan el conjunt de la superfície de venda dels parcs temàtics superi els 5.000m², el 15% de la superfície edificada total o quan els establiments comercials individuals superin els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.

Quan cal demanar la llicència comercial municipal?

Cal disposar de la llicència comercial municipal que atorga l'ajuntament competent per a l'obertura, el canvi d'activitat, els trasllats i les ampliacions que impliquin les superfícies de venda (s.v.) següents:

 

entre 25.001 i 240.000 habitants

de 800 a 1.999

MEC (m² s.v.)

Quins són els elements que es valoren per a l'atorgament de les llicències comercials?


L'atorgament o la denegació de la llicència comercial de la Generalitat i de la llicència comercial municipal s'han d'acordar tenint en compte que el projecte s'adeqüi al Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC). En el cas que el projecte s'hi adeqüi, s'han de valorar els elements següents:

a) L'adequació del projecte al planejament urbanístic vigent.
b) Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de l'establiment en l'entorn urbà.
c) La mobilitat generada pel projecte, amb una atenció especial a la incidència en la xarxa viària i les infraestructurespúbliques, i també a l'existència o no de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per atendre els fluxos de públic previsibles i desincentivar l'ús del vehicle particular, d'acord amb el que determina la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.
d) La dotació d'aparcament prevista, d'acord amb les ràtios que siguin establertes per reglament en cada cas.
e) La localització del projecte en la trama urbana consolidada del municipi, si s'escau,
i l'adequació del projecte a les disposicions del programa d'orientació dels equipaments comercials, si n'hi ha.
f) El dret dels consumidors a disposar d'una oferta àmplia idiversa en termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes.
g) El grau d'implantació de l'empresa sol·licitant en relació amb el seu mercat rellevant.

Font: Generalitat de Catalunya

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat