Esteu aquí: Inici Govern Obert Participació (antiga) Normativa sobre participació ciutadana

Normativa sobre participació ciutadana

 

La normativa que regula el dret a la informació i participació ciutadana està recollida en el capítol tercer del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que va ser aprovat pel Plenari Municipal en sessió ordinària celebra el 17 d’abril de 1986.

 

Títol Tercer
Informació i participació ciutadana

 

Capítol primer: El dret a la informació i participació ciutadana

 

Article 133: Els drets dels ciutadans a participar i a ésser informats
Són drets de tots els ciutadans, en els termes previstos tant en la legislació com en aquest Reglament, els següents:

a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.
b) Accedir a la informació o documentació municipal pública, o a la que estiguin      directament interessats i a obtenir-ne còpies o certificacions.
c) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals i, sempre que la petició hagi estat assumida pel Plenari, a les altres autoritats autonòmiques o de l’Estat, a través de l’Ajuntament.
d) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals.
e) Assistir a les reunions del Consell Plenari i dels altres òrgans de govern quan així es determini, a excepció de la Comissió de Govern.
f) Exercir el dret de participació i proposar als òrgans de govern que així es determini, a excepció de la Comissió de Govern.
g) Accedir, a través de les entitats ciutadanes, als drets que a aquestes es reconeguin en el present Reglament.

Article 134: Garantia dels drets dels ciutadans
Els ciutadans podran exigir l’efectivitat dels drets reconeguts en el present Reglament, mitjançant els recursos administratius o de jurisdicció ordinària que correspongui.

Capítol segon: La informació als ciutadans

 

Secció Primera: La informació municipal

Article 135: L’obligació municipal d’informar
L’Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals a través dels següents mitjans:

Article 135.1 En el tauler d’anuncis de la corporació, en què s’exposaran:

a) Les actes de les decisions preses pels òrgans de govern col·legiats de la corporació.
b) Les decisions dels altres òrgans de govern que siguin d’interès general.
c) Les convocatòries de les sessions dels òrgans municipals a què pugui assistir o participar el públic.

Article 135.2 En mitjans d’informació pública municipal o els que rebin un suport qualificats de l’Ajuntament. En aquests mitjans es procurarà que hi hagi suficients espais dedicats al tractament dels afers municipals.

Article 135.3 A través de bans, anuncis, pasquins, exposicions, actes públics o d’altres que promourà l’Ajuntament, en els temes que puguin ser d’un interès rellevant per als ciutadans en general o per a col·lectius específics.

Article 135.4 En els mitjans de comunicació d’àmbit locals, quan sigui obligatori o si ho estima necessari.

Article 136: Objectivitat en la informació municipal

Article 136.1: El òrgans de govern municipal que promoguin o siguin els responsables de les diverses informacions o comunicacions institucionals als ciutadans vetllaran perquè quedin suficientment reflectits els punts de vista expressats per l’oposició o el vot particular de consellers sobre els temes objectes de la informació.

Secció segona: L’assistència pública a les sessions dels òrgans de govern municipal

Article 137: Dret a assistir a les sessions públiques

Article 137.1: Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels òrgans municipals quan tinguin el caràcter de públiques.

Article 137.2: El dret a assistir a les sessions dels òrgans municipals no pressuposarà necessàriament el dret a participar-hi activament.

Article 138: Sessions que es consideren públiques
Tindran el caràcter de públiques les sessions del Consell Plenari, sempre que el debat no es declari secret en els termes esmentats en l’article 70 de la Llei 7/85, i aquest Reglament. També podran ser públiques les sessions dels altres òrgans municipals, llevat les de la Comissió de Govern, quan així ho disposi l’òrgan de govern que reguli el funcionament de l’òrgan municipal en qüestió.

Secció tercera: Consulta i accés dels ciutadans a la informació municipal

Article 139: Dret general a accedir a la documentació

Article 139.1: Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació municipal que tingui la consideració de pública o en què estigui directament i legítimament interessats i a obtenir-ne còpies i certificacions, en els termes esmentats als articles subsegüents.

Article 139.2 L’Ajuntament crearà una Oficina d’Informació que canalitzarà tota l’activitat relacionada amb les peticions d’informació municipal.

Article 140: Procediment per a obtenir l’accés a la documentació

Article 140.1: Les sol·licituds que els veïns dirigeixen a qualsevol òrgan de l’Ajuntament demanant aclariments o actuacions municipals es cursaran necessàriament per escrit, i seran contestades en els termes previstos a la legislació sobre el procediment administratiu.

Article 140.2: L’obtenció de certificats i còpies restarà sotmesa a les taxes que correspongui.

Article 140.3: L’accés a la documentació històrica que es trobi a l’arxiu central de l’Ajuntament o als altres arxius definitius municipals, serà autoritzat sense més limitació que la que es pugui establir en la legislació.

Article 141: Documentació restringida
L’Ajuntament restringirà l’accés dels ciutadans no afectats directament a la informació i documentació que pugui afectar la intimitat de les persones i la que incorri en els altres supòsits esmentats en el títol II d’aquest reglament relatiu a la limitació del dret a la informació dels consellers municipals.


Capítol tercer: La participació dels ciutadans en els òrgans municipals


Article 142: Contingut general del dret de participació
La participació dels ciutadans en el govern municipal es podrà articular a través de l’exercici dels drets de petició, proposta o intervenció oral, en el termes que s’esmenten als articles següents:

Article 143: Dret de petició

Article 143.1: Tots els ciutadans tenen dret a adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició tant d’aclariments com d’actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la legislació general.

Article 143.2: En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència d’altres administracions, el destinatari l’adreçarà a qui correspongui i ho comunicarà al peticionari.

Article 144: El dret de proposta

Article 144.1: Tots els ciutadans tenen el dret de formular a les autoritats o organismes municipals propostes d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local. El destinatari de la proposta informarà al signatari del curs que li pensa donar.

Article 144.2: En el cas que la proposta arribi a tractar-se en algun òrgan col·legiat municipal, qui hi actuï de secretari trametrà al proposant, en el termini màxim de quinze dies, còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així mateix, el president de l’òrgan col·legiat que hagi de tractar la proposta podrà requerir la presència de l’autor a la sessió que correspongui, a l’efecte d’explicar i defensar l’esmentada proposta.

Article 145: Intervenció dels ciutadans al plenari municipal

Article 145.1: Els ciutadans o entitats podran intervenir a les sessions ordinàries dels consells plenaris en forma de petició o de prec, sempre que tractin de matèries de la competència municipal o d’interès local.

Article 145.2: El procediment a seguir per efectuar la intervenció serà el següent:

a) L’ordre del dia dels plenaris estarà a disposició de tots els ciutadans a l’Oficina d’Informació Municipal 72 hores hàbils abans de celebrar-se, i es farà públic en els mitjans de comunicació o la vigília dels dies assenyalats per al Plenari, d’acord amb el que s’especifica a l’article 135 d’aquest Reglament.
b) Tant les peticions com els precs hauran de dirigir-se per escrit a l’Alcaldia amb vint-i-quatre hores d’anticipació a la celebració del Plenari. L’extensió de l’escrit referent a cada una de les peticions o cada un dels precs no podrà ultrapassar en cap cas mig foli escrit a màquina i a doble espai.
c) Les peticions o precs que presentin els ciutadans hauran de referir-se a alguna proposta de l’ordre del dia que els afecti directament i l’alcalde les haurà de llegir abans de la lectura, debat i votació de la proposta.
d) Les entitats o associacions que podran presentar peticions o precs són les inscrites en el “Registre Municipal d’Entitats” que estiguin al corrent de les obligacions que s’expressen en els articles 151 i 152 d’aquest propi Reglament. Si la petició o prec es refereix a alguna proposta de l’odre del dia, l’alcalde la llegirà abans de la lectura, debat i votació de la proposta. Si la petició o prec no es refereix a cap de les propostes que figuren a l’ordre del dia, es llegirà al final de la Sessió, després que s’hagin tractat totes les propostes compreses a l’ordre del dia i s’hagi acabat amb l’apartat de precs i preguntes reservat als consellers. Les associacions o entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats podran efectuar una exposició oral en el Plenari, sempre que el fet d’intervenir compti amb el suport d’algun grup municipal i sempre que es refereixi a alguna proposta de l’ordre del dia i hagin intervingut prèviament, com a part interessada, en la tramitació administrativa de l’expedient, a la comissió informativa corresponent. Caldrà, tanmateix, que abans de començar la sessió, qui actuï en nom d’una entitat o associació sol·liciti a l’alcalde autorització per intervenir i acrediti la seva representativitat. Si és autoritzat per l’alcalde, l’interessat podrà exposar el seu parer en una sola intervenció i durant un temps màxim de set minuts amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta corresponent.
e) En tot cas, les peticions o precs que es refereixin a una proposta compresa a l’ordre del dia podran constituir una esmena d’aquesta proposta per acord del Plenari. Tanmateix, perquè una esmena prosperi haurà de seguir el procediment reglamentari.
f) En el cas que la petició o el prec no es refereixi a cap dels punts que figuren a l’ordre del dia, serà contestat pel conseller delegat a qui pertoqui. Tanmateix, si aquest ho creu convenient, podrà demorar la resposta fins a la propera sessió ordinària del Plenari.
g) En tot cas, serà comunicada per escrit a l’interessat la part de l’acta del Plenari que es refereix a la seva proposta, en un termini no superior als 15 dies.

Article 146: Participació en altres òrgans municipals

Article 146.1 Les associacions de defensa d’interessos generals dels veïns i les de defensa d’interessos sectorials canalitzaran la participació dels veïns als consells sectorials, als òrgans col·legiats de gestió descentralitzada de serveis municipals, quan l’esmentada participació sigui prevista a les reglamentacions o acords municipals per mitjà dels quals es regeixen i, si s’escau, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

146.2 Es tindrà en compte, a efectes de determinar el grau de participació de cada una de les associacions, tant l’especialització sectorial del seu objectiu social com la seva representativitat.

146.3 En principi, la participació d’aquestes associacions només s’admetrà en relació amb òrgans deliberants o consultius, llevat dels casos en els quals la Llei autoritzi la integració dels seus representats als òrgans decisoris.

Segells de reconeixement d'administració oberta