Esteu aquí: Inici Govern Obert Participació (antiga) Previsió normativa per al 2019

Previsió normativa per al 2019

Decret de 29 d'agost de 2018

 

1.- Antecedents

Mitjançant escrit de la Vicesecretària General de l’Ajuntament, Sra. Núria Pallarès Martí, de data 5 d’abril de 2018, es va sol·licitar a totes les Àrees de l’Ajuntament, que s’efectués l’anàlisi de la futura producció normativa, a efectes de l’elaboració conjunta del pla normatiu de l’Ajuntament de Tarragona.

Per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament, s’ha notificat a la Vicesecretaria General la previsió de  nova normativa o modificació de l’existent.

2.- Fonaments de dret

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l’article 132 sobre planificació normativa estableix que:

1. Anualment, les administracions públiques faran públic un Pla normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagin a ésser elevades per a la seva aprovació durant l’any següent.

2. Una vegada aprovat, el Pla anual normatiu es publicarà al Portal de Transparència de l’Administració pública corresponent.

La STC 55/2018, de 24 de maig, ha declarat que aquest article és contrari a l’ordre constitucional de competències,  per tant inaplicable a les Comunitats Autònomes, i que només s’aplica en l’àmbit estatal.

Tenint en compte les competències sobre règim local assumides per la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, hem de concloure que l’article 132 no és aplicable als municipis catalans, i en conseqüència, no existeix l’obligatorietat d’elaboració del pla anual normatiu.

No obstant, i tenint en compte també la normativa sobre transparència, es considera oportú elaborar un document que contingui les previsions d’elaboració o modificació normativa de l’Ajuntament de Tarragona pel proper any, tant per servir com a guió intern de treball, com per possibilitar el coneixement d’aquesta previsió als ciutadans en general i a les entitats interessades, potenciant la seva participació en el futur procés d’elaboració de les normes.

L’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a la transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica, estableix que s’han de publicar en el portal de transparència, entre d’altres:

 • Les normes aprovades per l’Administració pública (de les quals hi ha d’haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les versions consolidades) i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.
 • Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben.
 • Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si escau.

 

Tenint en compte que no existeix una previsió específica sobre l’òrgan competent de l’Ajuntament per aprovar la previsió de planificació normativa, i que aquesta no és obligatòria, sinó que s’efectua en base a una major transparència de la previsió  normativa de l’Ajuntament de Tarragona , es considera que l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcalde, en base a la competència residual prevista a l’article 21.1.s LRBRL i 53.1.u TRLMC.

Per aquests motius, l’Alcalde adopta el següent acord:

PRIMER: Aprovar la següent previsió normativa  de l’Ajuntament de Tarragona per a l’any 2019:

Àrea de Secretaria

 1. Ordenança municipal de transparència
 2. Ordenança municipal de residus
 3. Reglament de la deixalleria municipal
 4. Reglament dels usos dels locals municipals
 5. Reglament de l’ús social dels centres educatius
 6. Reglament de l’abastament d’aigua potable a Tarragona.
 7. Reglament del servei de cementiri a Tarragona
 8. Modificació del reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana
 9. Modificació del reglament general del servei públic de llars d’infants

 

Àrea de Territori

 1. Modificació de l’ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres
 2. Nova ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues
 3. Derogació de l’ordenança reguladora de les limitacions quantitatives o territorials per a la implantació d’activitats de serveis i el seu exercici.
 4. Modificació de l’ordenança de convivència ciutadana i ús d’espais públics  i dels articles que resten vigents  de les ordenances de policia i bon govern, de neteja pública i de medi ambient.
 5. Instruments de planejament general i derivat.

 

Àrea de Tresoreria

 1. Modificació de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 2. Modificació de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa per llicència urbanística
 3. Modificació de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de l’impost sobre construccions
 4. Modificació de l’ordenança fiscal número 6 reguladora de les taxes per llicències municipals d’obertures o d’instal·lacions i pel règim de comunicació prèvia
 5. Ordenança específica de preus públics de les llars d’infants, escola municipal de música i escola d’adults.

 

Ordenances que afecten a diferents Àrees

 1. Ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries

 

SEGON: La previsió descrita en el punt anterior només té caràcter informatiu. En conseqüència no obliga al seu compliment, ni és requisit per a la tramitació de qualsevol altra ordenança o reglament que es consideri oportú.

TERCER: Publicar aquest acord en el Portal de Transparència, i en la plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta