Dades generals EMT


L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA és l’empresa pública que gestiona totes les línies de transports urbà de superfície que connecten els diferents barris de la ciutat i aquesta amb la seva àrea d’influència. Es va crear l'any 1986 i té la naturalesa de societat mercantil de l'Ajuntament de Tarragona.

Els objectius de l'EMT són:

  • Organitzar i prestar els serveis públics de transport col·lectiu de viatgers i col·laborar amb altres sistemes de transports i serveis urbans de qualsevol tipus que, d'una manera principal o determinant, serveixin necessitats de la ciutat.
  • Realitzar els estudis d'avaluació i els plans de mobilitat, transport i territori que l'Ajuntament de Tarragona li encarregui fins a la seva tramitació i aprovació per l'òrgan competent.
  • Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s’expressen en els seus estatuts.

En aquest enllaç podeu accedir al text íntegre dels estatus de l'EMT, revisats i actualitzats el 26 de gener de 2015.

Missió, visió i valors:

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona té com a missió contribuir a una mobilitat urbana més ràpida, de qualitat i sostenible. La visió de l’EMT és constituir-se en una empresa de transport públic referent dintre dels ens públics estatals a capitals de província. Com? Per la seva preservació del medi ambient, per la seva gestió de línies i l’optimització dels seus recursos. Els valors de transparència i funcionament marquen la política de l’EMT, amb el convenciment que no hi ha res més important que treballar amb ètica i ser modèlics quant al compliment dels horaris.

  • Adreça: Estació d’autobusos. C. Pere Martell, 1- 43001 Tarragona
  • Telèfon: 902 365 114
  • Horari d'atenció: de 8 a 15 h.
  • Correu: clients@emt.tarragona.cat
  • Web: http://emtanemambtu.cat
Segells de reconeixement d’administració oberta