Esteu aquí: Inici Habitatge

Ajuts per a la rehabilitació de pisos destinats al lloguer social

L’Ajuntament de Tarragona, amb l’objectiu de reduir la presència d’immobles desocupats al municipi i vetllar pel bon estat de conservació i manteniment del parc d’habitatges, ofereix ajuts públics per incentivar la rehabilitació d’habitatges i, a la vegada, fomentar-ne l'ús social.

Omple de vida el teu pis buitQui pot sol·licitar els ajuts?

Les persones físiques i jurídiques, les comunitats de béns o altres entitats sense personalitat jurídica que siguin propietàries o usufructuàries de l’habitatge, tinguin capacitat de disposició sobre l’habitatge per destinar-lo a la Borsa de lloguer social i es comprometin a efectuar l’activitat subvencionable de rehabilitació a l’edifici.

No podran ser beneficiaris dels ajuts:

 • Els ens integrants del sector públic.
 • Els que incorrin en un supòsit de prohibició legal per percebre subvencions.
 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de gran tenidor d’habitatges, excepte les entitats sense ànim de lucre ni les cooperatives d’habitatge.

S’inclouen en aquest programa tots els habitatges del terme municipal de Tarragona.

Es limita la concessió dels ajuts a un màxim de cinc habitatges per beneficiari.

Garanties de la borsa de lloguer social

 • Mediació durant tota la vida
 • Garantia de compliment de les obligacions contractuals i pagaments
 • Assessorament jurídic i tècnic personalitzat
 • Assegurança multirisc durant tota la durada del contracte
 • Línia d'ajuts per a obres de rehabilitació i per a llogaters

Import de la subvenció

Els ajuts cobriran el 100% del pressupost protegible, amb un import màxim de 18.000 € per habitatge (IVA inclòs). La quantia de l’ajut no podrà superarà els següents topalls màxims per habitatge:

 • Cuina: 5.000 €
 • Bany: 3.800 € per unitat
 • Instal·lacions d'aigua: 1.500 €
 • Instal·lacions de llum: 3.000 €
 • Instal·lacions de gas: 1.000 €
 • Sanejament: 1.500 €
 • Repàs: 2.000 €
 • Aïllament parcial / finestres: 5.000 €
 • Aïllament total / envoltant: 5.000 €
 • Obtenció CH /CEE: 350 €

Requisits

 • Els habitatges hauran de disposar de cèdula d’habitabilitat, o bé estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.
 • Els habitatges han de ser aptes d’acord amb les condicions establertes per la Borsa de mediació per al lloguer social i estar disponibles un cop executades les obres. L’habitatge quedarà vinculat a la Borsa per un període mínim de 5 anys i 6 mesos en cas de titulars persona física, o 7 anys i 6 mesos en cas de titulars persona jurídica, a comptar des del dia que la Borsa tingui plena disponibilitat de l’habitatge.
 • Les obres i actuacions no podran estar començades en el moment de la sol·licitud dels ajuts. S’hauran de sotmetre a una preavaluació de la viabilitat tècnica, legal i econòmica, i el termini d’execució màxim serà de 6 mesos.

Il·lustració pisos de ciutat

Segells de reconeixement d'administració oberta