Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Recursos i reclamacions Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Què és? Un mitjà d’impugnació de la provisió de constrenyiment.

Qui el pot interposat? L’obligat tributari o la persona que disposi d’autorització per actuar en el seu nom.

Motius d’impugnació: contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els següents motius d’oposició:

  • Extinció total del deute o la prescripció.
  • Haver sol·licitat un fraccionament, ajornament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
  • Falta de notificació de la liquidació.
  • Anul·lació de la liquidació.
  • Error o omissió en la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute.

Termini d’interposició: un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de la provisió de constrenyiment.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia DNI/NIF de qui interposa el recurs.
  • En el cas que la persona que interposa el recurs sigui una persona diferent, autorització per actuar en nom d’aquesta i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones.
  • Còpia de l'escriptura de poders o document públic, en cas de persones jurídiques.
  • Documentació acreditativa d’allò que s’al·legui. 

Observacions:

La mera interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat. Si es vol sol·licitar la suspensió del procediment de recaptació s’ha d’aportar alguna de les garanties que preveu l’article 224.2 de la Llei general tributària (dipòsit de diners o valors públics, aval bancari o fiança personal i solidària).

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat