Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Taxa de gual

Taxa de gual

Què és la taxa de gual?

Aquesta taxa grava l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Està regulada a l'Ordenança Fiscal número 15 reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic.

Qui l'ha de pagar?

Les persones naturals (o jurídiques) i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària ostentin la titularitat d'una llicència de gual. immoble.

Quan s'ha de pagar?

La taxa de gual és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

Efectes del silenci administratiu: no opera

Recursos que es poden interposar en contra: Reposició previ al contenciós administratiu en el termini d'un mes davant de l'òrgan que dicta l'acte

On puc consultar l'import del meu rebut?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Contribuent (OAC)
Telèfon: 977 296 226
Fax: 977 296 252
Adreça: Pl. de la Font, 1 baixos
Adreça electrònica: oac@tarragona.cat

Tràmits relacionats amb l'IBI

A la seu electrònica podeu trobar tots els tràmits relacionats amb aquest impost:

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat