Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Taxa d'escombraries

Taxa d'escombraries

Què és la taxa per recollida i eliminació d'escombraries?

La taxa de recollida i eliminació d'escombraries grava el servei, de recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i eliminació d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments, regulada pels termes establerts al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i a l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries.

L'aplicació de les corresponents tarifes es realitza mitjançant la classificació per categories dels diferents carrers de la ciutat. Podeu trobar aquesta classificació a l'article 4r i següents de l'esmentada Ordenança número 7.

Qui l'ha de pagar?

Són contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, allotjaments i locals o establiments per qualsevol títol, fins i tot a precari.

Quan s'ha de pagar?

La taxa d'escombraries és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquesta taxa en aquest enllaç a la seu electrònica o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

Efectes del silenci administratiu: negatiu

Recursos que es poden interposar en contra: Reposició previ al contenciós administratiu en el termini d’1 davant de  l’ òrgan que dictà l’acte

On puc consultar l'import del meu rebut?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Contribuent (OAC)
Telèfon: 977 296 226
Fax: 977 296 252
Adreça: Pl. de la Font, 1 baixos
Adreça electrònica: oac@tarragona.cat

Tràmits relacionats amb la taxa d'escombraries

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat