Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Urbanisme-notícies Notícies 2015 Nota informativa sobre el passatge Ferrer i Duran

Nota informativa sobre el passatge Ferrer i Duran

Nota informativa sobre el passatge Ferrer i Duran

12/05/2014

En relació amb la passarel·la que es troba en mal estat al Passatge Ferrer i Duran, entre els carrers Jaume I i Vapor, l’Ajuntament de Tarragona informa que s’han fet les següents actuacions des del Departament de Disciplina Urbanística i des del departament de gestió urbanística:

Per decret de data 24 d’octubre de 2013, notificat en data 6 de novembre de 2013, es va requerir a la promotora de les obres, que en el termini d’un mes realitzés les obres d’arranjament de la passarel·la de vianants situada al Passatge Ferrer i Duran, i se li va fer avinent que transcorregut aquest termini sense que ho fes, es procediria a incoar el corresponent procediment d’execució subsidiària per tal d’executar els treballs d’arranjament de la passarel·la amb càrrec a l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que es va dipositar per respondre de les obres d’urbanització vinculades a la llicència.

La Brigada municipal va elaborar memòria valorada per l’arranjament de la passarel·la i va proposar dues empreses aptes tècnicament per portar a terme aquestes obres.

Es van demanar pressupostos a aquestes dues empreses, que els van presentar en dates 25/04/2014 i 5/05/2014.

En data 15 d’abril de 2014, es va atorgar un termini d’audiència prèvia a l’avalista. En data 9 de maig de 2014, el departament de tresoreria va informar que l’aval encara constava constituït.

S’està acabant de preparar la resolució per tal d’executar parcialment l’aval dipositat al seu dia per la promotora, atès el seu incompliment del Decret de 24 d’octubre de 2013. Així mateix, s’està preparant la documentació per remetre al Departament de Contractació per tal que procedeixi a la selecció de l’empresa que portarà a terme les obres d’arranjament de la passarel·la.

D’altra banda, cal dir que el dia 9 de maig de 2014, la Brigada municipal va procedir al tancament de la passarel·la com una mesura d’emergència per evitar possibles caigudes de vianants.

Una vegada s’hagi executat l’aval i feta l’adjudicació del contracte a l’empresa que correspongui, s’executaran les obres subsidiàriament per aquest Ajuntament, a càrrec de l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que era qui hauria d’haver procedit a l’arranjament de l'esmentada passarel·la.

L’Ajuntament de Tarragona és conscient de la importància d’aquesta passarel·la per a la mobilitat dels veïns afectats. Cal recordar però, que el requeriment per fer les obres d’arranjament i la posterior execució subsidiària exigeixen el compliment d’uns procediments legals que no podem obviar.

Segells de reconeixement d’administració oberta