Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Espai dels grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenten els grups muncipals de C's, ERC-MES-MDC i la CUP en relació a la creació d'una Comissió de Seguiment i Control dels contractes municipals (Plenari 22 de juliol de 2016)

Moció que presenten els grups muncipals de C's, ERC-MES-MDC i la CUP en relació a la creació d'una Comissió de Seguiment i Control dels contractes municipals (Plenari 22 de juliol de 2016)

26/07/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’Ajuntament de Tarragona estableix contractes d’obres, de serveis, de subministrament, de gestió de serveis públics, etc. La suma dels serveis municipals gestionats per les empreses que treballen per al nostre Ajuntament ascendeix a 32 milions d’euros, que representa un 20% del pressupost municipal.

En primer lloc, deixant de banda el debat en relació a la idoneïtat que aquests serveis es gestionin de manera directa, és a dir, per part del propi Ajuntament, via municipalitzacions, o bé es gestionin de manera indirecta via contractes externs, el que és indiscutible és la necessitat de garantir el correcte compliment d’aquestes contractacions, pel que fa a la seva execució i els serveis que dóna.

En un moment en què la confiança de la ciutadania envers les institucions està directament relacionada amb la transparència en la gestió pública, és important recordar que la gestió indirecta d’un servei no eximeix l’Administració Pública de la seva responsabilitat a l’hora d’assegurar el seu correcte desenvolupament.

Avui en dia, els grups de l’oposició desconeixem quins mecanismes de seguiment i control es desenvolupen en relació als contractes de servei. Confiem que, efectivament, es deu fer algun tipus de seguiment, però per part dels grups de C’s, ERC-MES-MDC i la CUP s’ha intentat aclarir quines actuacions concretes es realitzen i amb quins mitjans.

Malauradament, no ha estat possible obtenir aquesta informació. Així, a data d’avui, desconeixem com s’estan desenvolupant els serveis gestionats de manera indirecta, no sabem si s’està fent cap seguiment tècnic, amb quines condicions es fa aquest seguiment i tampoc tenim constància de si es fan o no informes resultants d’aquest seguiment.

En segon lloc, actualment els procediments de contractació són desconeguts per als grups municipals de l’oposició, de manera que es té constància d’ells sense haver tingut l’oportunitat de participar des del seu inici. Aquesta participació permetria valorar i reflexionar sobre les externalitzacions que es pretenguin dur a terme, la possibilitat d’incorporar clàusules socials, les condicions de la contractació, així com els mecanismes per al seu seguiment, control  i avaluació. Igualment, aquesta participació facilitaria una anticipació a les finalitzacions dels contractes, que evitin les pròrrogues no fonamentades, o obligades per la manca de previsió.

Per tot plegat considerem que és necessari disposar d’una eina que permeti el control i el seguiment dels contractes que es duen a terme a l’Ajuntament de Tarragona així com als seus Organismes Autònoms, des del seu inici fins a la seva finalització. Considerem que és fonamental crear una comissió amb l’objectiu que tots els grups municipals, i per extensió, la ciutadania, puguin estudiar i conèixer totes les contractacions i el seguiment de la seva execució, que permetria fer una correcta avaluació quantitativament i qualitativa.

En aquest sentit, molts municipis d’arreu de l’Estat Espanyol ja fa temps que van desenvolupar aquesta reflexió i que disposen de Comissions Especials. Per posar només un parell d’exemples:

-Ajuntament de Sevilla: aquest Ajuntament disposa d’una Comisión Central de Contratación e Informática, que té competències informatives sobre tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, serveis, consultories, assistències tècniques i treballs específics tramitats per les dependències de Contractació de l'ajuntament, els seus organismes autònoms i empreses públiques de capital social íntegre municipal.


-Ajuntament de Salamanca: Aquest Ajuntament disposa d’una Comisión Infotmativa de Bienes y Contratación, que fa una tasca de control administratiu en les fases d'aprovació dels Plecs, d'adjudicació i d'execució dels contractes municipals, a més d’un seguiment periòdic dels mateixos. Aquest seguiment es realitza a través de la realització d’informes pel funcionari responsable del contracte amb col·laboració, si escau, d'altres serveis municipals, en el qual s’inclou un resum del contracte, estat de la plantilla adscrita, facturació emesa durant l’any en curs, compliment del contracte, estat de les instal·lacions i/o mitjans adscrits, execució d’obres, existència d’assegurances del contractista i propostes de millora a incloure en futurs plecs, segons el cas. Finalment, en la Comissió s’acorda la seva compareixença i la de representants de les empreses contractistes, si es considera oportú.

Per aquests motius, els grups municipals de C’s, ERC-MES-MDC i la CUP de Tarragona, proposen al Ple l’adopció del següents ACORDS:

Primer. Que al llarg del 2016 es creï una Comissió de Contractació de la qual formin part tots els grups municipals, que tingui per objectiu garantir la participació i la transparència de tots els grups municipals des de l’inici de les contractacions fins a la seva finalització, així com garantir un correcte seguiment de l’execució dels serveis externalitzats, per part dels tècnics municipals corresponents i de les pròpies empreses adjudicatàries.

Segon. Que es dugui a terme una diagnosi del seguiment realitzat fins al moment dels contractes municipals, que detalli: quin seguiment es fa dels diferents contractes, quins informes de seguiment s’han realitzat, quins recursos es destinen per fer aquest seguiment i els respectius informes.

Tercer. Que l’Ajuntament de Tarragona es comprometi a fixar al plec de clàusules administratives dels futurs contractes de més de 500.000 € la creació d’un mecanisme permanent i extern de seguiment del compliment del servei per part de l’empresa contractada en base al contracte vigent, que correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària, i que serveixi d’ajuda als tècnics de la casa que facin el seguiment habitual dels contractes o de la prestació del servei.

 

Ruben Viñuales Elías             Pau Ricomà Vallhonrat           Laia Estrada Cañon            

 

Tarragona, juliol del 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat