Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS D’ESPAIS PÚBLICS

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS D’ESPAIS PÚBLICS

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS D’ESPAIS PÚBLICS

Per altra banda, considerem la necessitat d'adoptar solucions per evitar la proliferació d'aquests elements prohibits per la normativa urbanística vigent.
21/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Actualment, les façanes de la ciutat de Tarragona presenten una imatge urbanística amb notables diferències entre elles. La causa d’això és que no s'apliquen efectivament les normes incloses en les Ordenances municipals de convivència ciutadana i comporta un reiterat incompliment de les mateixes en molts casos.

A més, aquestes diferències es veuen sensiblement augmentades si comparem la imatge urbanística del centre de la ciutat amb la dels barris, i fins i tot, entre immobles d'una mateixa façana.

No és aquesta una qüestió intranscendent, ja que pot comportar fins i tot disputes entre els mateixos ciutadans o veïns, ja que part d'ells sí compleixen amb la normativa aplicable referent a això, davant els que no ho fan.

Per tal de solucionar aquesta situació, i amb la ferma intenció d'aconseguir que Tarragona sigui una ciutat plenament cohesionada, en què no existeixin les diferències actuals entre el centre de la mateixa i els barris, ni entre els veïns d'un mateix immoble, aquest grup municipal creu que s'han de fer actuacions que persegueixin el bon funcionament i aplicació de les Ordenances municipals corresponents.

Volem deixar clar que aquestes actuacions han de seguir una via, en un inici, informatiu i de conscienciació de la ciutadania, pel que fa a la correcta aplicació de la Ordenances municipals de convivència ciutadana, en punts recollits en els articles 19 i 20, com els següents: manteniment de la composició arquitectònica de la façana; respectar l'homogeneïtat acordada per la propietat o la comunitat de propietaris; la no instal•lació d'antenes de cap mena a les datades o perímetre de les mateixes, a excepció de les que no quedin a la vista dels espais públics veí; i, tenir en compte els riscos i seguretat per a les persones en la instal·lació d'aquestes últimes.

Per altra banda, considerem la necessitat d'adoptar solucions per evitar la proliferació d'aquests elements prohibits per la normativa urbanística vigent. La proposta passa perquè el govern municipal encarregui a la Policia Local l'elaboració d'un cens d'aparells instal·lats a les façanes perquè, un cop confeccionat el mateix, es procedís a requerir als propietaris responsables de la seva instal·lació, perquè siguin retirats o traslladats a patis interiors, o integrats en façanes o balcons, de manera que no sobresurtin de la pròpia façana, o estiguin expressament autoritzats, tal i com indica la normativa.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents

ACORDS:

  • PRIMER: aprovar que es realitzi una campanya informativa i de conscienciació sobre la importància i necessitat del compliment dels articles 19,20 i 122 de l’Ordenança General de convivència ciutadana.
  • SEGON: sol·licitar que s’elabori un cens d'aparells d'aire condicionat, antenes i conductes d'extracció de fums, entre d'altres, visibles des del carrer, per a la seva retirada o trasllat a patis interiors o anàlegs.
  • TERCER: sol·licitar millorar la vigilància, per part de l'Ajuntament, perquè no proliferin noves instal·lacions d'aquest tipus.
  • QUART: velar perquè es faci complir la citada Ordenança General de convivència ciutadana i es porti a terme en cooperació amb entitats públiques i privades.

 

Tarragona, març del 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta