Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs Moció del grup municipal de grup Ciutadans en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística

Moció del grup municipal de grup Ciutadans en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística

Moció del grup municipal de grup Ciutadans en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística

11/05/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que segons l'IDESCAT, la llengua habitual del 50,7% dels catalans és el castellà i que el català és la llengua habitual del 36,3% dels catalans.

Atès que la Constitució estableix, en el seu article tercer, que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat i que les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts.

Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 6.2 que totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i que els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per facilitar l'exercici d'aquest dret.

Atès que d'acord amb l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.

Atès que la sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, del Tribunal Constitucional, estableix que l'administració no pot establir cap preferència en l'ús de les llengües per preservar el dret dels ciutadans a escollir la llengua en què es relacionen amb l'administració. I que el TSJC s'ha pronunciat en aquesta línia pel que fa als reglaments lingüístics de la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, com també del Reglament de l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Barcelona.

Atès que tot l'anterior és l'expressió jurídica que preserva els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents

ACORDS:

  • PRIMER: Declarar el compromís de l'Ajuntament de Tarragona amb la defensa dels drets lingüístics dels catalans i la cooficialitat del castellà i del català a Catalunya, d'acord amb la realitat social i jurídica expressada en l'exposició de motius.
  • SEGON: Instar l'Ajuntament de Tarragona a:
    • a) Disposar de les ordenances municipals, formularis, impresos i qualsevol altre document de caràcter administratiu, sigui en format físic o digital, com a mínim en les dues llengües oficials, per preservar la lliure elecció o preferència d'ús lingüístic dels veïns.
    • b) Enviar les comunicacions oficials de l'Ajuntament als veïns del municipi, com a mínim, en les dues llengües oficials.
    • c) Preparar els programes de les festes municipals, com a mínim, en les dues llengües oficials.
    • d) Disposar de les web que depenen de l'Ajuntament, com a mínim, en les dues llengües oficials.

 


Rubén Viñuales Elías
Portaveu del GM Ciutadans Tarragona
Tarragona, Maig de 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta