Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció conjunta C's + ERC + CUP: escola a Boscos

Moció conjunta C's + ERC + CUP: escola a Boscos

Moció conjunta C's + ERC + CUP: escola a Boscos

27/01/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 2 de juliol de 2015, el Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Economia signà un Decret pel qual s’iniciava un procediment obert per tal d’adjudicar la concessió administrativa d’ús de la finca número 1056 registrada a l’inventari municipal de béns públics, situada al carrer Joan Lamote de Grignonde Florimar, al barri de Boscos, amb una extensió d’aproximadament 12.000 m2 (en endavant la finca). Aquesta concessió, es fa amb la finalitat de construir i utilitzar un centre d’ensenyament de llengua estrangera, essent aquest de titularitat privada.

La finca, està qualificada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) com a equipament de titularitat pública municipal. Això és que, es pretén adjudicar la finca per a un ús privat sense estar redactat ni tampoc aprovat el Pla Especial urbanístic de la finca en qüestió.

El procediment es licita per un període de 50 anys d’explotació a un preu de 13.000 €/any. Tenint en compte que el preu del lloguer del m2 a Tarragona oscil·la al voltant dels 7 € mensuals, és un preu molt per sota del preu de mercat a la ciutat, ja que el preu d’aquesta finca segons el m2 a la ciutat seria d’uns 80.000 € mensuals. De la mateixa manera que entenent el poder adquisitiu d’aquestes escoles privades, no és assumible una concessió administrativa d’aquest tipus per part del consistori municipal.

A més, és evident que es manifesta que el procediment administratiu no segueix la normativa establerta, donat que el pla especial urbanístic que ha de regular l’ús privatiu de la finca no està redactat ni tan sols aprovat.

Finalment, hem de considerar les reivindicacions i les opinions dels veïns de la zona, els quals estan en disposició de reclamar l’ús públic de la finca, tal com estipula el POUM. Un ús públic del terreny, dotaria d’un equipament públic a la zona que és més que necessari i fructífer que no pas una concessió per a ús privat. Boscos, necessita espais públics, sentir l’administració local a prop i que les seves peticions siguin escoltades i en la mesura del possible satisfetes, com qualsevol dels veïns de la ciutat.

Per tot això, preguem a l’equip de govern que reconsideri la concessió, que atengui a les peticions dels veïns de la zona i d’aquest grup municipal (i dels que es vulguin sumar), que retiri aquesta actuació innecessària i amb una rendibilitat escassa per tal de satisfer les necessitats dels ciutadans.

Per l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans eleva al Consell Plenari per a debatre i aprovar, si escau, els següents ACORDS:

PRIMER.- Sol·licitem que es paralitzi el procediment administratiu per tal d’adjudicar la concessió de la finca a Boscos per a un ús privatiu.

SEGON.- Que el terreny continuï essent per a equipaments públics, tal com estableix el POUM de la ciutat.

Tarragona, Països Catalans, 20 de gener de 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

Segells de reconeixement d’administració oberta