Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció CUP consideració IMSS com a servei públic essencial (Plenari 28 setembre de 2015)

Moció CUP consideració IMSS com a servei públic essencial (Plenari 28 setembre de 2015)

Moció CUP consideració IMSS com a servei públic essencial (Plenari 28 setembre de 2015)

04/11/2015

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA PER DEMANAR QUE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA CONSIDERI COM A SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL L'ACTIVITAT DESENVOLUPADA PER L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA (IMSST)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La legislació espanyola dictada per la Unió Europea, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) i successives, limita la capacitat de contractació de personal a les institucions públiques amb l'objectiu màxim d'aconseguir l'estabilitat pressupostària del sector públic.

Més enllà de la vulneració del principi d'autonomia local, aquesta llei atempta greument contra l'àmbit municipal, tenint en compte la greu crisi socioeconòmica que estem patint les classes populars i les conseqüències que aquesta implica: augment de bosses de pobresa, augment del risc d'exclusió social, pobresa energètica, famílies desnonades...

L'Ajuntament, com a institució pública més propera a la població, té la responsabilitat directa de resoldre aquestes problemàtiques que afecten a la seva ciutadania, i el fet de poder disposar de treballadors i treballadores públiques és una qüestió fonamental per poder desenvolupar les seves polítiques.

Aquesta necessitat es fa evident en departaments sensibles de la nostra arquitectura institucional municipal, com és el cas concret de Serveis Socials, que compta amb treballadors i treballadores que tenen com a objectiu atendre les necessitats dels veïns i veïnes que més estan patint les conseqüències d'aquesta crisi i que estan en greu perill de ser excloses socialment.

Tanmateix, l'Estat permet als ajuntaments la contractació de personal, sempre i quan justifiqui aquesta contractació per al manteniment d'un servei de caràcter essencial, tal com queda recollit al art. 21.2 Llei 36/2014 de 26 de desembre del Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015 i que estableix que

“Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

Des de la CUP entenem que l'activitat que desenvolupen els tècnics i tècniques que treballen en matèria de serveis socials ha de categoritzar-se com a servei essencial, i en conseqüència proposem al Consell Plenari els següents ACORDS:

 

PRIMER: L’Ajuntament de Tarragona concedeix la consideració com a servei públic essencial l’activitat del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS).

SEGON: Atesa aquesta consideració de l’IMSS com a servei públic essencial, cal avaluar l’ampliació de nous recursos adients, humans i materials, per tal d’afrontar l’actual situació d’emergència social. En conseqüència, es procedirà a fer una estimació de les necessitats de contractació de personal de l’IMSS i de la corresponent dotació pressupostària.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 18 de setembre de 2017 

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format pdf

Segells de reconeixement d’administració oberta