Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la CUP de Tarragona per garantir l'accés de la població a informació sobre mesures contra la pobresa energètica i l'exclusió habitacional (Plenari juny 2016)

Moció que presenta la CUP de Tarragona per garantir l'accés de la població a informació sobre mesures contra la pobresa energètica i l'exclusió habitacional (Plenari juny 2016)

Moció que presenta la CUP de Tarragona per garantir l'accés de la població a informació sobre mesures contra la pobresa energètica i l'exclusió habitacional (Plenari juny 2016)

22/06/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat en reiterades ocasions mocions per fer front a la pobresa energètica i a l’exclusió habitacional, i la gran majoria d’acords s’han pres per unanimitat. Només en el que portem de mandat, s’han aprovat les següents mocions:

El 17 de juliol de 2015 va acordar per unanimitat la moció presentada per la PAH de Tarragona que instava l’Ajuntament a l’exempció de l’impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones físiques en els supòsits de dació en pagament o execució hipotecària del seu habitatge únic i habitual.

El 23 d’octubre de 2015, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la moció presentada per la PAH de Tarragona per a exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

El 22 d’abril de 2016, el plenari va aprovar tres Declaracions Institucionals sobre pobresa energètica i subministrament d’aigua, electricitat i gas, que contenien propostes adreçades a EMATSA i al govern espanyol per tal de garantir que les persones més vulnerables no en quedessin excloses.

El 20 de maig de 2016, el plenari va aprovar donar suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica, per tal de fer front a l’acceptació parcial del recurs contra el Decret Llei 6/2013 que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, i a la suspensió cautelar del Tribunal Constitucional contra la Llei 24/2015.

Si bé el desplegament de la Llei 24/2015 a la nostra ciutat no s’ha dut a terme amb la celeritat que la situació d’emergència social requereix, el fet que estiguem en procés d’aprovar un Reglament de la Mesa de Valoració per a situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de la nostra ciutat és una senyal de la voluntat d’atendre amb la major agilitat i celeritat possibles la valoració i resolució dels casos de persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial a Tarragona.

Tanmateix, hi ha una qüestió fonamental que el nostre Ajuntament té pendent resoldre, es tracta de garantir que tota la població tarragonina tingui accés a la informació relativa a les mesures a les que es pot acollir per a fer front a la pobresa energètica i a l’exclusió habitacional.

Si no comptem amb el compromís municipal d’editar i difondre informació que posi a l’abast de la població tarragonina els nous drets en matèria d’habitatge i lluita contra la pobresa energètica que habilita la Llei 24/2015, així com la tasca que s’està duent a terme des de l’IMSS i SMHAUSA, sense cap dubte perdem capacitat d’incidència social.

A mode d’exemple, podem prendre nota del que es fa al municipi de Torredembarra, on es van editar dos tríptics senzills per tal d’informar a la població que ha patit talls de subministrament d’aigua (Annex I) i la llum o el gas (Annex II). Ambdós tríptics són senzills, inclouen la informació justa i necessària, i l’exposen amb claredat. Aquesta iniciativa es va impulsar des de l’Àrea de Sostenibilitat, en col·laboració amb la Xarxa per la Sobirania Energètica.

A Tarragona una iniciativa similar seria fàcilment impulsable des d’SMHAUSA, pel que fa a la informació contra l’exclusió residencial, i en relació a la pobresa energètica es podria impulsar des de la Taula Contra la Pobresa Energètica i l’IMSS, en col·laboració amb la recent creada comissió de sostenibilitat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Traslladar a SMHAUSA la indicació d’elaborar un tríptic informatiu que reculli de manera clara, entenedora i senzilla, totes les possibilitats a les que es pot acollir una persona o un nucli familiar per tal de fer front a la problemàtica residencial, en funció de la seva situació.

SEGON.- Traslladar a l’IMSS, amb la col·laboració de la Taula contra la pobresa energètica, la indicació d’elaborar un tríptic informatiu que reculli de manera clara, entenedora i senzilla, totes les possibilitats a les que es pot acollir una persona o un nucli familiar per tal de fer front a la pobresa energètica, també en clau de sostenibilitat mediambiental.

TERCER.- Garantir la distribució d’aquests tríptics informatius a tots els punts de la ciutat que permeten arribar a la població tarragonina: centres cívics, CAP, les oficines diverses de l’Ajuntament, etc.

QUART.- Començar a distribuir aquests tríptics en un termini màxim de tres mesos.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 17 de juny de 2016

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

Segells de reconeixement d’administració oberta