Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies i mocions 2015 Moció del Partit Popular sobre l'Empresa Municipal de Transports

Moció del Partit Popular sobre l'Empresa Municipal de Transports

Moció del Partit Popular sobre l'Empresa Municipal de Transports

19/03/2015

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els treballadors de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A. (EMT), mitjançant el Comitè d’Empresa, han tingut una participació força activa en el desenvolupament i continuïtat de la societat, en base al coneixement tècnic i a la experiència que poden aportar en les seves reunions, però que, de vegades, no té continuïtat al Consell d’Administració.

Aquesta raó motiva, suficientment, com ja va tindre lloc al seu dia, que el Comitè d’Empresa pugui participar, amb veu i sense vot, al Consell d’Administració de l’EMT, en la forma que s’escaigui.

D’altra banda, l’ús irregular del transport municipal per part d’alguns ciutadans, provoca molèsties i perjudicis a la resta d’usuaris dels autobusos, que paguen un servei per a que estigui a l’alçada demanada i no han de tolerar l’absència de control i d’amonestació a qui no porta el seu títol de viatger. Aquesta qüestió motiva que s’hagi de desenvolupar un protocol d’inspeccions i sancions, consensuat amb els treballadors de l’EMT, destinat a aquells passatgers que no disposin del seu bitllet en l’ús del transport públic de Tarragona.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona adopta els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona insta al Consell d’Administració de l’EMT, a que es permeti, en els seves reunions, amb veu però sense vot, la presència d’una representació del Comitè d’Empresa d’aquesta societat.

SEGON.- L’Ajuntament de Tarragona insta al Consell d’Administració de l’EMT, a que es desenvolupi un Protocol d’inspeccions i sancions, consensuat amb els treballadors de l’EMT, a fi d’evitar l’ús fraudulent del transport públic de Tarragona.

Tarragona, a cinc de març de dos mil quinze.

 

Alejandro Fernández Álvarez

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Aquesta moció serà defensada per Jordi Roca Mas, Portaveu Adjunt del Grup Municipal Popular.

Segells de reconeixement d’administració oberta