Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció per instar al Govern d'Espanya a proporcionar a les entitats locals i a les CCAA informació sobre l'ingrés mínim vital i a garantir que les administracions que ho hauran de gestionar comptin amb els recursos necessaris

Moció per instar al Govern d'Espanya a proporcionar a les entitats locals i a les CCAA informació sobre l'ingrés mínim vital i a garantir que les administracions que ho hauran de gestionar comptin amb els recursos necessaris

Moció per instar al Govern d'Espanya a proporcionar a les entitats locals i a les CCAA informació sobre l'ingrés mínim vital i a garantir que les administracions que ho hauran de gestionar comptin amb els recursos necessaris

16/06/2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


La pandèmia provocada per la COVID-19 ha generat una crisi sanitària, social i econòmica de terribles conseqüències: més de 29.000 espanyols morts, 3,1 milions d'espanyols afectats pels ERTE, 4 milions d'aturats i milions de persones que necessiten ajuda per poder desenvolupar la seva vida amb normalitat.

 

Malauradament, la pèrdua de vides humanes és ja irreparable. Les administracions públiques, però, cadascuna en el nostre àmbit competencial, hem de treballar per donar suport a totes les persones i famílies en risc d'exclusió, per tal que puguin cobrir les seves necessitats essencials; hem de treballar també per evitar que els milions d'afectats per un ERTE no perdin la seva feina i per facilitar que les persones en situació d’atur puguin accedir a un lloc de treball amb la màxima celeritat. És ben cert que la legislació laboral és una competència estatal; tanmateix, les entitats locals i autonòmiques podem defensar la vigència d’aquells instruments que s'han demostrat eficaços per blindar l’estat del benestar i crear ocupació, fins i tot durant les crisis més dures.

 

D’ençà que es va decretar l'estat d'alarma i el tancament de l'economia espanyola, les entitats locals han vist multiplicar-se la necessitat d’ajuts de caire econòmic, emocional i d’orientació i acompanyament laboral per part de veïns i famílies que es troben en situació de fragilitat i no disposen de suficients ingressos. Unes necessitats que, des del principi de la pandèmia, han cristalitzat en una major afluència dels seus veïns als serveis socials, un augment en el nombre d'ajudes d'emergència social sol·licitades i concedides així com un major nombre de veïns i famílies que acudeixen als bancs d'aliments locals a proveir-se de menjar que no poden adquirir per haver vist reduïts dràsticament els seus ingressos a conseqüència d'un ERTO o per haver perdut la seva feina.

 

Davant d’aquesta situació, el Govern d’Espanya ha posat en marxa l'Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social que té caràcter permanent i que, segons el propi govern, té com a principals objectius la redistribució de la renda, amb la intenció d’erradicar la pobresa extrema, i la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

 

Aquest ingrés té, doncs, els mateixos objectius que els que ja estan gestionant les CCAA i les entitats locals, i per tant, potser hagués estat més eficaç i eficient transferir fons a les CCAA i les entitats locals perquè poguessin continuar reforçant i ampliant els ajuts ja existents, redissenyant-los, si fos necessari, per tal que complissin millor els objectius que persegueixen.


El Govern d’Espanya ha previst que, tot i que “la competència per al reconeixement i el control de la prestació econòmica no contributiva de la Seguretat Social correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social”, “les CCAA i les entitats locals podran iniciar l'expedient administratiu quan subscriguin amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (...) l'oportú conveni que els habiliti a tal efecte” i que “en el marc del corresponent conveni podrà acordar-se que la posterior tramitació i gestió prèvies a la resolució de l’expedient les faci efectives l’administració que hagués incoat el procediment” (art. 22 del Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital).

 

Per tant, si les entitats locals subscriuen aquests convenis, hauran d’afrontar les despeses extraordinàries derivades d'aquesta gestió “exclusivament amb càrrec als ingressos corrents que prevegin obtenir en el mateix exercici en què s'iniciï el procediment” (disposició final sisena).


Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona presenta al Consell Plenari la següent

 

PROPOSTA D’ACORD


Instar el Govern d'Espanya i en concret el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a:


PRIMER.- Crear un nou fons que permeti a aquelles entitats locals que assumeixin la gestió d'aquesta nova prestació, a través de convenis amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social, atendre aquesta gestió de manera adequada i sense posar en risc la tramitació de les ajudes socials ja existents en les mateixes, doncs sense aquests fons addicionals, serà inviable per a les entitats locals gestionar aquesta nova prestació estatal i, per tant, serà inviable la signatura d'aquests convenis de col·laboració.

 

SEGON.- Enviar a totes les entitats locals, de manera urgent i abans que aquesta prestació entri en vigor, l'esborrany del text de conveni que haurien de signar per gestionar l’ingrés mínim vital, de manera que els permeti analitzar amb els seus serveis tècnics les implicacions econòmiques, jurídiques i de gestió que es derivin de l'esmentat conveni i valorar adequadament si l'entitat local pot assumir aquesta gestió o la mateixa roman a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.


TERCER.- Garantir que totes les CCAA poden participar de la mateixa manera en la tramitació i/o gestió d'aquesta ajuda si consideren que és el més adequat per als seus ciutadans.

 

QUART.- Traslladar aquest acord al president del Govern, al vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i als portaveus dels grups polítics del Congrés dels Diputats, del  Senat i del Parlament de Catalunya.

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

Segells de reconeixement d’administració oberta