Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2017 Acords adoptats al consell plenari del 28 de desembre

Acords adoptats al consell plenari del 28 de desembre

Acords adoptats al consell plenari del 28 de desembre

Acords adoptats al consell plenari del 28 de desembre Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
08/01/2018

El passat 28 de desembre de 2017, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

 

1. Aprovar les actes de les sessions anteriors, corresponents a l'ordinària del dia 17 de novembre i a l'extraordinària i urgent del dia 24 de novembre de 2017.

2.1.1. Aprovar inicialment les modificacions del reglament d’ús de les diferents instal·lacions esportives municipals gestionades pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona. S'aprova per 23 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC); i dos abstencions de la CUP. La sra. Ivana Martínez és absent.

3.1.1. Aprovar els preus de venda de les entrades amb motiu del Parc Infantil de
Nadal 2017-2018. S'aprova per 24 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC); i dos abstencions de la CUP.

3.2.1. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/23/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.2. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/24/17).  S’aprova per unanimitat.

3.2.3. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/25/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.4. Autoritzar la compatibilitat a una treballadora laboral per a l'exercici d'un
segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/26/17). S'aprova per 20 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP i 9 PSC); 2 en contra de la CUP; i 4 abstencions d'ERC-MES-MDC.

3.2.5. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària de carrera per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/27/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.6. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/28/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.7. Aprovar l’Acord específic sobre condicions de treball del personal funcionari en treballs per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. S’aprova per unanimitat.

3.2.8. Aprovar l’Acord específic sobre condicions de treball del personal laboral en treballs per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. S’aprova per unanimitat.

3.2.9. Aprovar l’Acord específic sobre l’aportació del 2017 al pla de pensions del personal  funcionari de l’IMSST. S’aprova per unanimitat.

3.2.10. Aprovar l’Acord específic sobre l’aportació del 2017 al pla de pensions del personal laboral de l’IMSST. S’aprova per unanimitat.

3.2.11. Aprovar la modificació del Conveni laboral del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona. S'aprova per 24 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC); i dos abstencions de la CUP.

3.2.12. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, aprovar la plantilla 2018 i la modificació de la relació de llocs de treball. S'aprova per 13 vots a favor (4 PP i 9 PSC); 12 en contra (1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 CUP, 1 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC); i 1 abstenció d'UpA.

3.2.13. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, modificar la disposició addicional 6a de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari. S’aprova per unanimitat.

3.3.1. Aprovar el límit de la despesa no financera de l’exercici 2018 d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril. S'aprova amb 14  vots a favor (1 UpA, 4 PP i 9 PSC); 2 vots en contra de la CUP; i 10 abstencions (1 consellera no adscrita, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 ERC-MES-MDC).

3.4.1. Donar compte de la gestió efectuada per la Diputació de Tarragona, mitjançant el seu organisme autònom Base-Gestió d’ingressos, referit al cobrament de les multes de trànsit, parquímetres i convivència durant l’exercici de 2016.

4.1.1. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM en l’àmbit de la finca situada a l’Avinguda Catalunya, número 50. S'aprova per 24 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC); i dos abstencions de la CUP.

4.1.2. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM per a l’adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat. S’aprova per unanimitat.

4.1.3. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, assumir els informes municipals en relació amb les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública i aprovar provisionalment la Modificació puntual de l’agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona relativa al sector Pla de millora urbana 34 Gimnàstic. (Va quedar damunt la taula).

4.1.4. Ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia i, si escau, assumir l’informe del servei de Planejament Urbanístic en relació a l’al·legació rebuda en el tràmit d’informació pública i aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b, Turó de la Budellera Sud. (Va quedar damunt la taula).

5.1.1. Nomenar nou vocal a la Comissió de Treball per a la Cavalcada de Reis i a la Comissió Consultiva del Carnaval.

5.1.2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia de dates 3, 10, 13, 16, 20, 28 i 29 de novembre de 2017 relatius a cartipàs municipal i de 4 de desembre de 2017, on s'encomanen funcions reservades a la Secretaria General.

6.1.1. Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Tarragona per a l’exercici
2018. S'aprova per 12 vots a favor (4 PP i 8 PSC); 9 en contra (1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 1 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC); i 4 abstencions (1 consellera no adscrita i 3 C's). La senyora Ivana Martínez és absent.

Fora de l’ordre del dia, amb la prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents
acords:

  • Quedar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2017 de defunció del conseller, Sr. Joan Albert Abelló Hierro.
  • Quedar assabentat de la defunció del conseller municipal de l'Ajuntament deTarragona, Sr. Joan Albert Abelló Hierro, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l'escó vacant al Sr. Joan Adserà Quesada. S’aprova per unanimitat.
  • Concedir diverses distincions i condecoracions a la Guàrdia Urbana de Tarragona. S’aprova per unanimitat.
  • Aprovar l’ampliació de l’objecte de l’encàrrec a favor del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA, acordat pel Consell Plenari en la seva sessió de17 d’abril de 2015. S'aprova per 17 vots a favor (1 consellera no adscrita, 1 UpA, 3 C's, 4 PP i 8 PSC); 2 en contra de la CUP; i 6 abstencions (1 ICV,1 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC). La senyora Ivana Martínez és absent.

 

 

 

                                    

Segells de reconeixement d’administració oberta