Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 18 de desembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 18 de desembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 18 de desembre de 2020

Resultats de les votacions del ple
20/12/2020

El passat 18 de desembre de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del 20 de novembre de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal de donar compte de l’actualització en la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment per part del Grup Municipal del PSC. (Exp. 2020-15-G104).

3.1.1. Incorporar a l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari d’aquest Ajuntament una disposició addicional 20ª. (Exp.G520-24-2020). S’aprova per unanimitat.

3.1.2. Aprovar un conveni específic sobre permís retribuït per conciliació, per a les persones que tenen al seu càrrec persones que han de fer aïllament, per la COVID-19. (Exp.G520-25-2020). S’aprova per unanimitat.

3.2.1. Donar compte del seguiment del Pla d’Ajust tercer trimestre 2020. (Exp.2020-4-G601).

3.3.1. Donar compte del Decret 2020/13000, de 27 de novembre de 2020, del conseller delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, d’aprovació de la revisió del 3r trimestre del Pla de Tresoreria per a l’any 2020. (Exp.2020/11/G601.1).

3.3.2. Donar compte del Decret 2020/13216, de 2 de desembre de 2020, de l’Alcaldia, d’acceptació de la modificació de la clàusula d’interessos del préstec a llarg termini MON284002EUR (antic 36153922), formalitzat amb Dexia Credit Local SA, i devolució quantitats indegudament abonades. (Exp.2020/3/G695).

3.3.3. Donar compte i ratificar el Decret 2020/13370, de 4 de desembre de 2020, de l’Alcaldia, d’acceptació de la modificació de la clàusula d’interessos del préstec a llarg termini MON283991EUR (antic 36153635), formalitzat amb Dexia Credit Local SA, i devolució quantitats indegudament abonades. (Exp.2020/1/G695). S’aprova per unanimitat.

4.1.1. Acceptar la concessió demanial, oferta per la Generalitat de Catalunya, de l’ús privatiu del domini públic del Fòrum Romà de Tarragona. (Exp. 2020/6/G750). S’aprova per unanimitat.

5.1.1. Adjudicar el servei de manteniment integral de l’enllumenat exterior públic i de l’enllumenat ornamental nadalenc de Tarragona. (Exp. 2019/67/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

5.1.2. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència COVID. (Exp.2020/48/G624).

6.1.1. Nomenar un representant en el Consell Municipal de Formació Professional i Ocupació de Tarragona, en substitució d’un altre. (Exp. 2019-76-G274). S’aprova per unanimitat.

Declaracions institucionals

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per garantir la viabilitat econòmica del Plasqta 2020. (Exp. 2020-110-G124) (antiga moció 7.4).

2. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per a impulsar l’Anella Verda Gaià-Francolí. (Exp. 2020-107-G124). (antiga moció 7.8).

Mocions

7.1. Moció presentada pel Grup Municipal del PP per a instar el Govern d’Espanya a modificar la Llei orgànica de modificació de la LOE per augmentar la qualitat del nostre sistema educatiu i garantir els drets fonamentals dels espanyols recollits a la Constitució. (Exp. 2020-104-G124). No s'aprova amb 6 vots a favor (2 PP, 4 C's) i 21 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

7.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per a implementar un sistema de cupons de descompte emesos per l’Ajuntament de Tarragona per recolzar i dinamitzar el comerç local. (Exp. 2020-102-G124). S’aprova per unanimitat.

7.3. Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per a rebutjar la discriminació lingüística de l’espanyol a Catalunya i garantir l’educació en totes les llengües oficials de l’Estat. (Exp. 2020-105-G124). No s'aprova per 6 vots a favor (2 PP, 4 C's) i 21 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

7.5. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020-106-G124). No s'aprova per 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 12 vots en contra (2 PP, 4 C's, 6 PSC) i 3 abstencions (JXTGNA). El Sr. Ballesteros és absent.

7.6. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per a la creació d’una xarxa d’horts urbans.(Exp. 2020-103-G124). S’aprova per unanimitat.

7.7.- Aprovar la moció presentada pels grups municipals de la CUP i C’s per a la modificació de les bases de la convocatòria per a escollir els o les representants dels treballadors de les empreses municipals als respectius consells d’administració. (Exp. 2020-109-G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 6 PSC) i 12 vots en contra (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC). El Sr. Ballesteros és absent.

7.9. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C’s relativa al suport i l’elaboració d’un pla d’ajudes específiques al sector de l’oci nocturn, la restauració i els locals musicals de Tarragona .(Exp. 2020-108-G124). S’aprova per unanimitat.

7.10. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per millorar les emergències dels serveis socials de Tarragona. (Exp. 2020-111-G124). S’aprova per unanimitat.

7.11. Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per a la defensa del sistema públic de salut demanant mesures per a la millora de l’atenció sanitària als centres de salut, que ha estat elaborada per Marea Pensionista de Tarragona. (Exp. 2020-112-G124). L’alcalde anuncia que el Sr. Viñuales portaveu del Grup Municipal de C’s li ha comunicat que retiraven la moció de l’ordre del dia.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta