Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 19 de juny de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 19 de juny de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 19 de juny de 2020

Resultat de les votacions
21/06/2020

El passat 19 de juny de 202, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió plenària corresponent a l’ordinària del dia 22 de maig de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Donar compte de la correcció d’errades de l’informe resum de la Intervenció General de l’Ajuntament de Tarragona, art. 37 del RD.424/2017, de l’exercici 2019. (Exp. 2020/4/G280).

2.2.1. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572-02-2020). S’aprova per unanimitat.

2.2.2. Deixar sense efectes l’autorització de compatibilitat atorgada a una funcionària de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat com a administradora, i autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat, en règim d’autònoma. (Exp. G572-03-2020). S’aprova per unanimitat.

2.2.3. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572-04-2020). S’aprova per unanimitat.

2.2.4. Deixar sense efectes l’autorització de compatibilitat atorgada a una funcionària de carrera per d’un segon lloc de treball en el sector públic, i d’autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/09/2020). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

2.3.1. Aprovar la relació 3 per operacions meritades d’exercicis anteriors. (Exp. 2020/12/G607.1). S'aprova per 18 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 9 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's).

2.3.2. Aprovar la relació 3 de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a factures de l’exercici anterior. ( Exp. 2020/13/G607.1). S'aprova per 16 vots a favor (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 6 vots en contra (2 CUP, 4 C's) i 5 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA).

2.3.3. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 40A de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020/45/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

2.3.4. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 40B de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020/46/G605). S’aprova per unanimitat.

2.3.5. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 5 de l’exercici 2020 de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp. 2020/47/G605). S’aprova per unanimitat.

2.3.6. Aprovar els preus públics del Casal d’Estiu 2020 de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.2020/15/G607.1). S'aprova per 22 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 3 abstencions (3 JXTGNA).

2.4.1. Aprovar els preus públics de les entrades del XXVIII Concurs de Castells edició 2020. (Exp. 2020-2-G107.1). S'aprova per 21 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 CUP, 4 C's).

3.1.1 Aprovar l’expedient i inici de la licitació del servei del manteniment de la via pública de la ciutat de Tarragona. (Exp. 2019/167/G629). S'aprova per 11 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 14 abstencions (3 JXTGNA, 4 C's, 7 PSC).

3.1.2. Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia, i si escau, aprovar l’expedient i l’inici de la licitació del contracte de mixt de subministraments i serveis per procediment amb negociació subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adquisició i serveis d’implantació, posada en marxa i manteniment d’un sistema de gestió integral i integrat i plataforma de tramitació electrònica, en Cloud i oficina tècnica per a la transformació digital de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2019/118/G629). En primer lloc, la ratificació s'arova per 25 vots a favor i 2 vots en contra (2 CUP). A continuació, s'aprova el contingut per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

3.1.3. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp. 2020/26/G624).

3.2.1. Aprovar les bases reguladores dels premis Tarragona Open Future. (Exp.2020/81/G697.3). S'aproven per 24 vots a favor i 2 en contra (2 CUP). (El Sr. Viñuales és absent).

4.1.1. Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia, i si escau, aprovar les bases reguladores dels ajuts individuals per a l’assistència al servei menjador de les llars d’infants. (2020/129/G697.3). S'aprova per unanimitat tant la ratificació com el contingut.

Proposicions de l’Alcaldia

5.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25 de maig de 2020 de renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències I Seguretat de Catalunya (2020-7-G423).

5.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 9 de juny de 2020 mitjançant el qual s’avoca la competència delegada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, al conseller de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, relativa a l’aprovació del contracte menor de serveis consistent en l’exercici de l’acusació particular d’aquest Ajuntament en el PA-104/2018 (dimanant del DP-5185/2013) que se segueix davant del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Tarragona; l’aprovació de la despesa i de les factures associades. (Exp. G629-63-2020).

5.3.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’emergència de data 5 de maig de 2020, corresponent a l’adjudicació del servei de retirada de la sorra de la riera de la Mora per garantir la salubritat pública. (EXP. G629.1-233-2020).

5.3.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’emergència de data 20 d’abril de 2020, corresponent a l’adjudicació del servei de desinfeccions de 3 residències de la tercera edat i del Pavelló del Serrallo, així com altres desinfeccions a edificis municipals que ho requereixin amb motiu de la COVID19. (EXP. G629-53-2020).

5.4.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 2 de juny de 2020, mitjançant el qual es delega a favor de la Junta de Govern Local les atribucions que per Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019 (Decret 2019/7565) li havien estat delegades. (Exp. 2020-3-G230).

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdit número 40C de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020/49/G605). En primer lloc, se n'aprova la urgència per 20 vots a favor (2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 7 abstencions (2 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA). Tot seguit, se n'aprova el contingut per 20 vots a favor (2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 5 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA).

Declaracions Institucionals

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona sobre nadons robats. (Exp. 2020/53/G124). (Antiga moció 6.11.)

Mocions

6.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PP per a instar el Govern d'Espanya a proporcionar a les entitats locals i a les CCAA informació sobre l'ingrés mínim vital i garantir que les AAPP que ho gestionin comptin amb els recursos necessaris. (Exp. 2020/46/G124). S'aprova per 18 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (6 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). (El Sr. Ballesteros es absent).

6.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a una única sanitat 100% pública i un únic conveni, que va ser objecte d’esmena. (EXP. 2020/51/G124). S'aprova per 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC) i 15 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per a la creació del Consell Municipal de Serveis Socials. (Exp. 2020/43/G124). S'aprova per unanimitat.

6.4. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's per a la prevenció dels incendis forestals. (Exp. 2020/45/G124). S'aprova per unanimitat.

6.5. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per tal de recollir les principals necessitats del Rodolat del Moro. (Exp. 2020/55/G124). S'aprova per unanimitat.

6.6 + 6.7 + 6.8. Aprovar la moció presentada pels grups municipals de la CUP, ECP, Junts per Tarragona, C’s, PSC i ERC-MES per a l'increment de l'oferta de places a l’escola pública, elaborada per diverses famílies de Tarragona. (Exp. 2020/49/G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 PP). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.9. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a un turisme segur i sostenible, i per demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la Xarxa certificada de zones verdes de la UE. (Exp. 2020/54/G124). El Sr. Álvarez, conseller del Grup Municipal Socialista comunica que retiren la moció de
l’ordre del dia i fa una breu explicació dels motius.

6.10. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a exigir la paralització de l'ERTE a COMSA, elaborada pel sindicat FCT-IAC. (Exp. 2020/50/G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 PP) i 10 abstencions (4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.12. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a instar la Generalitat de Catalunya que suspengui l'autorització ambiental d'IQOXE. (Exp. 2020/48/G124). S'aprova per 4 vots a favor (2 CUP, 2 ECP) i 22 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.13. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a encomanar informes de fiscalització de les empreses municipals a la Intervenció de l'Ajuntament. (Exp. 2020/47/G124). No s'aprova per 5 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA), 6 vots en contra (6 PSC) i 15 abstencions (2 PP, 2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC). (El Sr. Ballesteros és absent).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta