Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 21 de febrer de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 21 de febrer de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 21 de febrer de 2020

Resultat de les votacions
24/02/2020

El passat 21 de febrer de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del 30 de gener de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/26/2019). S’aprova per unanimitat.

2.1.2. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari interí per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/32/2019). S’aprova per unanimitat.

2.1.3. Autoritzar la compatibilitat a un funcionari de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/01/2020). S’aprova per unanimitat.

2.1.4 Cessar l’actual director gerent del Patronat Municipal de Turisme. (Exp. G570/13/2020). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

2.1.5. Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de director/a gerent del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. (Exp. G501/3/2020). No s'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 vots en contra (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

2.1.6. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 22 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari. (Exp. G540/03/2020). L’alcalde anuncia que a sol·licitud del conseller, Sr. Fortuny, aquest punt de l’ordre del queda damunt la taula per a millor estudi.

2.1.7. Aprovar l’increment de retribucions a partir de l’1 de gener de 2020 del personal funcionari, així com dels membre de la corporació i els imports referents al règim d’indemnitzacions per assistències. (Exp. G562/01/2020). S’aprova per unanimitat.

2.1.8. Incrementar les retribucions a partir de l’1 de gener de 2020 del personal laboral. (Exp. G557/01/2020). S’aprova per unanimitat.

2.2.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 8A (crèdit extraordinari, suplement de crèdit i baixes per anul·lació) del Pressupost municipal de l'any 2020. (Exp. 2020/8/G605). No s'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 vots en contra (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

2.2.2. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits 8B (crèdit extraordinari, suplement de crèdit i baixa per anul·lació) del Pressupost municipal de l'any 2020. (Exp. 2020/9/G605). No s'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 vots en contra (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

2.2.3. Quedar assabentats del seguiment del Pla d'Ajust del quart trimestre del 2019. (Exp. 2020/1/G601).

2.3.1. Incoar l’expedient per a la fusió per absorció de la societat mercantil de capital íntegrament municipal Aparcaments Municipals de Tarragona, SA, per part de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (Exp. 2020/4/T139). S’aprova per unanimitat.

3.1.1. Aprovar la mutació demanial al Servei Català de la Salut de la finca 213 de l’Inventari Municipal de Béns Immoble. (Exp. 2019/46/G712). S’aprova per unanimitat.

3.2.1. Quedar assabentats del Decret d’Alcaldia de data 16.01.2020 i de l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit d’aprovació provisional de l’”Estudi Informatiu per a la implementació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani”, i ratificar-los en tot el seu contingut (Exp. 2019-18-O126). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 11 abstencions (2 PP, 3 C's, 6 PSC). (Els Srs. Ballesteros i Calderón són absents).

4.1.1. Sol·licitar a UNICEF Comitè Español l’inici dels tràmits per a la renovació del Reconeixement de Tarragona com a Ciutat Amiga de la Infància. (Exp. 2020-2-D126). S’aprova per unanimitat.

4.2.1. Aprovar les Bases reguladores de les subvencions per a fomentar l’ocupació a Tarragona. (Exp. 2019-365-G697.3). S’aprova per unanimitat.

Proposicions de l'Alcaldia

5.1.1. Nomenar representants de l’Ajuntament de Tarragona en diversos òrgans amb representació municipal. (2019/10/G274). S’aprova per unanimitat.

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar el preacord sobre condicions retributives específiques de treball del personal laboral i del personal subrogat que desenvolupa funcions a les llars d’infants municipals, amb excepció de la disposició transitòria segona, com a annex al Conveni Laboral (G557/02/2020). S'aproven per unanimitat tant la urgència com el contingut de l'acord.

Declaració institucional

1. Declaració institucional de l’Ajuntament de Tarragona de suport per incloure la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. (exp. 2020-14-g124). (antiga moció 6.8).

Mocions

6.1. Moció presentada pels grups municipals de la CUP, ECP i ERC-MES en suport al poble xilè. (Exp. 2020-20-G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (2 PP, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.2. Moció presentada pel Grup Municipal del PP pel dret a l’educació, la llibertat d’ensenyament i la pluralitat educativa com a garantia de la promoció de la igualtat d’oportunitats. (Exp. 2020-19-G124). No s'aprova per 2 vots a favor (2 PP), 20 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 4 abstencions (4 C's). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.3. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020. (Exp. 2020-22-G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (2 PP, 4 C's) i 6 abstencions (6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.4. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per defensar i potenciar l’art urbà a la ciutat. (Exp. 2020-15-G124). S'aprova per unanimitat.

6.5. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre implementar un Pla Global per evitar atropellaments a Tarragona. (Exp. 2020-17-G124). S'aprova per 15 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 6 PSC) i 11 abtencions (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC). El Sr. Ballesteros és absent.

6.6. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la instal·lació d’elements de reducció de velocitat per a vehicles en les principals vies de Sant Pere i Sant Pau, elaborada per l’Associació de Veïns de la Unió. (Exp. 2020-16-G124). S'aprova per unanimitat.

6.7. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal d’impulsar un mercat de pagès a la plaça dels Carros de Tarragona. (Exp. 2020-23-G124). S'aprova per unanimitat.

6.9. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a la dinamització del comerç a Tarragona. (Exp. 2020-18-G124). No s'aprova per 4 vots a favor (4 C's), 20 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC) i 2 abstencions (2 PP). (El Sr. Ballesteros és absent).

6.10. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la creació de zones de baixes emissions (Exp. 2020-24-G124). S'aprova per unanimitat.

6.11. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per demanar penjar la bandera de la “República Àrab Sahrauí Democràtica” al balcó de l’Ajuntament el dia 27 de febrer de 2020. (Exp. 2020-21-G124). La votació resulta en empat dues vegades amb el mateix resultat; 5 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA), 5 vots en contra (2 PP, 3 C's) i 13 abstencions (2 ECP, 5 ERC-MES-MDC, 6 PSC). (El Srs. Ballesteros i Viñuales i les Sres. Castel i Varas són absents). El secretari general manifesta que en persistir l'empat en la votació decideix el vot de qualitat de l'alcalde. L'alcalde declina recórrer al vot de qualitat i la moció no s'aprova.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i el detall dels acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta