Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 22 de maig de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 22 de maig de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 22 de maig de 2020

Resultat de les votacions
24/05/2020

El passat 22 de maig de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió plenària corresponent a l’ordinària del dia 24 d’abril de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions amb caràcter extraordinari a empreses i professionals del sector cultural de la ciutat de Tarragona. (Exp. 2020/1/G697). S'aprova per 25 vots a favoie i 2 en contra (2 PP).

3.1.1. Donar compte de l’Informe resum de la Intervenció General a que es refereix l’article 37 del RD 424/2017, corresponent a l’exercici 2019. (Exp. 2020/3/G280).

3.1.2. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2020, elaborat per la Intervenció General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020. (Exp.2020/2/G280).

3.2.1. Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, així com les fitxes descriptives de les funcions dels llocs de treball. (Exp.G501/1/2020). El Sr. Fortuny intervé en representació del Govern i explica els motius pels quals ha estat retirat aquest punt de l’ordre del dia per a millor estudi.

3.2.2. Aprovar la determinació de criteris per a l’assignació de retribucions, en concepte de complement de productivitat, en relació amb les funcions de la secretaria delegada. (Exp.G562/02/2020). S’aprova per unanimitat.

3.2.3. Autoritzar la compatibilitat a una persona laboral temporal per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp.G572/08/2020). S’aprova per unanimitat.

3.3.1. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del primer trimestre del 2020. (Exp. 2020/2/G601).

3.3.2. Autoritzar la novació d’una operació financera promoció Saavedra a formalitzar per SMHAUSA. (Exp.2020/4/G619). S'aprova per 25 vots a favor i 2 en contra (2 CUP).

3.3.3. Aprovar la relació 2 de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a factures de l’exercici anterior. (Exp. 2020/10/G607.1). S'aprova per 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC) i 16 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 PSC).

3.3.4. Aprovar la relació 2 per operacions meritades d’exercicis anteriors. (Exp. 2020/11/G607.1). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

3.3.5. Donar compte del Decret 2020/4825, de 12 de maig de 2020, mitjançant el qual s’aprova el 29è expedient modificatiu de crèdits del pressupost municipal de 2020 per import de 300.000,00 € amb motiu de despeses del COVID i, si s’escau, la seva convalidació. (Exp. 2020/33/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

3.3.6. Aprovar l’expedient modificatiu de crèdit del Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 2020. (Exp. 2020/1/G606.1). S'aprova per 15 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 7 PSC).

3.3.7. Aprovar inicialment el 31A Expedient modificatiu de crèdits del Pressupost Municipal 2020 i que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020/35/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

3.3.8. Aprovar inicialment el 31B Expedient modificatiu de crèdits del Pressupost Municipal 2020 i que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020/36/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

3.4.1. Donar compte dels informes de control intern finalitzats a 31 de desembre de 2019. (Exp. 2020-15-G692.2).

3.4.2. Donar compte dels informes de control intern realitzats fins el 30 d’abril de 2020.

3.4.3. Donar compte de l’informe de la Intervenció General, de conformitat amb l’establert a l’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (Exp. 2020/5/G692).

3.5.1. Donar compte del Decret del Conseller delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, de data 7 de maig de 2020, d’aprovació de la revisió del 1r trimestre del Pla de Tresoreria per a l’any 2020 (Exp. 2020/8/G601.1).

4.1.1. Acordar la continuació del procediment i assumir el Text refós de la Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística municipal de l’article 188 de les Normes Urbanístiques el qual regula les condicions d’edificació i d’ús de la clau 14a1, redactat pel servei de Coordinació d’Urbanisme. (Exp. 2019/10/O110.1). S’aprova per unanimitat.

4.1.2. Declarar la impossibilitat material de continuar el procediment de Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal dels sòls ocupats per a la prolongació del carrer d’Armanyà fins a la Baixada de Toro i, en conseqüència, sobreseure i arxivar
l’expedient instruït en relació amb la referida modificació, per la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes. (Exp. 2019/2/O110.1). S'aprova per 20 vots a favor i 7 abstencions (7 PSC).

4.1.3. Incoar i tramitar expedient de suspensió de la tramitació d’instruments, llicències i autoritzacions, als efectes d’estudiar una modificació puntual del planejament general a l’àmbit del sector PPU-43 “Mas d’en Sorder.” (Exp. 2020/1/O119.1).
Votació nominal
S’aprova per 14 vots a favor i 13 vots en contra segons el següent detall:
1. Carla AGUILAR CUNILL (ECP) .......................................... SÍ
2. Bernardo ÁLVAREZ MERINO (PSC) .................................. NO
3. Josep Fèlix BALLESTEROS CASANOVA (PSC) ................ NO
4. José Luis CALDERÓN AISA (C’s) ....................................... NO
5. Manel CASTAÑO BACHILLER (ERC-MES) ....................... SÍ
6. Laura CASTEL FORT (ERC-MES) ..................................... SÍ
7. Francisco Javier DOMÍNGUEZ SERRANO (C’s) ................ NO
8. Laia ESTRADA CAÑÓN (CUP) ........................................... SÍ
9. Begoña FLORIA ESEBERRI (PSC) .................................... NO
10. Jordi FORTUNY GUINART (ERC-MES) ............................. SÍ
11. Cristina GUZMÁN ROSET (JxTGNA) ................................. SÍ
12. María José LÓPEZ GARCÍA (ERC-MES) ........................... SÍ
13. José Luís MARTIN GARCÍA (PP) ....................................... NO
14. Eva MIGUEL GASCÓN (CUP) ............................................ SÍ
15. Dídac NADAL ABAD (JxTGNA) .......................................... SÍ
16. Sonia ORTS LEIVA (C’s) ..................................................... NO
17. Pau PÉREZ HERRERO (PSC) ........................................... NO
18. Hermán PINEDO SÁNCHEZ (ECP).................................... SÍ
19. Xavier PUIG ANDREU (ERC-MES) .................................... SÍ
20. Sandra RAMOS GARCÍA (PSC) ......................................... NO
21. Francesc ROCA ROSELL (PSC) ........................................ NO
22. Mario SOLER SANTOS (PSC) ........................................... NO
23. Paula Adriana VARAS GONZÁLEZ (ERC-MES) ................ SÍ
24. María Elisa VEDRINA CONESA (PP) ................................. NO
25. Elvira VIDAL SENSI (JxTGNA) ........................................... SÍ
26. Rubén VIÑUALES ELÍAS (C’s) ........................................... NO
27. Pau RICOMÀ i VALLHONRAT (ERC-MES) ......................... SÍ

4.2.1. Modificar determinats articles de la vigent ordenança general de convivència i ús dels espais públics de Tarragona, en matèria de trànsit. (Exp. 2020/24/P112). S'aprova per 22 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 2 abstencions (2 PP). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.1. Aprovar la revisió de preus del contracte de servei de neteja de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, dels centres municipals de gestió directa d’educació infantil de primer cicle, així com dels centres docents municipals i la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. (Exp. 2019/185/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 12 abstencions (2 PP, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.2. Aprovar la pròrroga del contracte dels treballs de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme i de senyalització marítima de les platges del municipi de Tarragona. (Exp. 2020/24/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 12 abstencions (2 PP, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.3. Aprovar la pròrroga del contracte del manteniment de les Àrees de Joc Infantil de Tarragona. (Exp. 2020/28/G629). S'aprova per 9 vots a favor (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 15 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.4. Aprovar la revisió de preus corresponents als anys 2019 i 2020 del servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges, i de gestió de la deixalleria municipal i de la planta de vehicles fora d’ús del municipi de Tarragona. (Exp.
2019/200/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 12 abstencions (2 PP, 4 C's, 6 PSC). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.5. Aprovar definitivament el projecte de la canonada de transport entre els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau i l’ETAP fase 1 (Tarragona). (Exp.2019/32/G624). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.6. Aprovar definitivament el Projecte d’instal·lació de canonada per la l’abastament d’aigua per a la connexió del Sector del Marge Dret al Polígon Industrial de Riu Clar (fase 1) de Tarragona. (Exp. 2019/51/G624). S'aprova per 24 vots a favor i 2 en contra (2 CUP). (El Sr. Ballesteros és absent).

5.1.7. Aprovar la pròrroga del contracte del lot 5 Biblioteca servei de prestacions professionals de personal socio-educatiu socio-cultural i de lleure per al desenvolupament de projectes i/o programes que porta a terme l’IMSST. (Exp. 2020/32/G629). S'aprova per 18 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC) i 8 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's). (El Sr. Ballesteros és absent).

Proposicions de l’Alcaldia

6.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2020, per la realització del documental Love Parade. (Exp. 2020/T122/1).

6.1.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 de maig de 2020, per aprovar el Projecte de dates i condicions per al retorn a les dependències municipals. (Exp.2020/G280/1).

6.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2020, per aprovar el Projecte de mesures a adoptar per reprendre l’activitat a l’ajuntament. (Exp. 2020/G104/7).

6.2.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 7 i 15 de maig de 2020 pel que a aspectes relacionats amb el cartipàs municipal. (Exp. 2019/G274/36) i (Exp. 2020/G537/1).

Mocions

7.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a garantir l’autonomia que la CE i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió dels seus recursos. (Exp. 2020/39/G124). S'aprova per 15 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 6 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 9 abstencions (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC). (El Sr. Ballesteros és absent).

7.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per reduir i fer front a la bretxa digital entre els escolars. (Exp. 2020/41/G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 PP). (El Sr. Ballesteros és absent).

7.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per instar a la Generalitat de Catalunya a destinar recursos per la reactivació social i econòmica de Tarragona. (Exp. 2020/42/G124). S'aprova per 17 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 6 PSC) i 9 abstencions (2 CUP, 7 ERC-MES-MDC). (El Sr. Ballesteros és absent).

7.4. Aprovar la moció presentada conjuntament pels grups municipals de la CUP, ECP, Junts per Tarragona, C’S, ERC-MES i PSC per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020/40/G124). S'aprova per 24 vots a favor i 2 en contra (2 PP). (El Sr. Ballesteros és absent).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i el detall dels acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta