Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 19 de febrer de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 19 de febrer de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 19 de febrer de 2021

Resultat de les votacions
21/02/2021

El passat 20 de juliol de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar les actes de la sessions anteriors, corresponents a l’extraordinària i urgent del 20 de gener de 2021, a l’ordinària del dia 22 de gener de 2021 i l’extraordinària del dia 8 de febrer de 2021. S’aprova per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal d’informar de la composició en les Comissions Informatives i de Seguiment pel que fa als vocals del Grup Municipal de Ciutadans, i del conseller i la consellera no adscrits a l’Ajuntament. (Exp. G104-5-2021).

3.1.1. Aprovar la composició de la Comissió que ha de redactar l’avantprojecte del Reglament sobre la realització de rodatges i sessions fotogràfiques als equipaments i espais públics de la ciutat de Tarragona. (Exp. C100/4/2021). S'aprova amb 25 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 2 abstencions (consellers no adscrits).

4.1.1. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021/326, de 14 de gener, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (Exp. 2020/92/G819). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

4.1.2. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021/474, de 18 de gener, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (Exp. 2020/104/G819). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 13 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

4.1.3. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021/942, d’1 de febrer, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (Exp. 2021/3/G819). S'aprova amb 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

4.2.1. Aprovar inicialment l’Ordenança de Transparència.(Exp. 2020/4/G106). S’aprova per unanimitat.

4.3.1. No incrementar, el 2021, els imports del fons social del personal funcionari. (Exp.G562/2/2021). S'aprova amb 16 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC), 2 en contra (2 PP) i 9 abstencions (2 CUP i 7 PSC).

4.3.2.No incrementar, el 2021, els imports del fons social del personal laboral. (Exp.G557/2/2021). S'aprova amb 16 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC), 2 en contra (2 PP) i 9 abstencions (2 CUP i 7 PSC).

4.3.3. Aprovar l’acord específic sobre condicions de treball del personal funcionari en treballs per les eleccions del 2021. (Exp.G562/3/2021). S’aprova per unanimitat.

4.3.4. Aprovar l’acord específic sobre condicions de treball del personal laboral en treballs per les eleccions del 2021. (Exp.G557/3/2021). S’aprova per unanimitat.

4.3.5. Aprovar els criteris per a l’assignació de complement de productivitat, per objectius, per les notificacions a membres de meses electorals, en les eleccions del 2021.(Exp.G562/4/2021). S’aprova per unanimitat.

4.3.6. Modificar la relació de llocs de treball. (Exp.G501/1/2021). S'aprova amb 23 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP i 2 C's).

4.3.7. Incrementar les retribucions del personal funcionari de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. (Exp.G547/01/2021). S’aprova per unanimitat.

4.3.8.Incrementar les retribucions del personal laboral de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (Exp.G547/02/2021). S’aprova per unanimitat.

4.3.9. Designar els representants de l’administració en la negociació col·lectiva. (Exp.G562/05/2021). S’aprova per unanimitat.

4.4.1. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajustament del quart trimestre del 2020. (Exp.2021/1/G601).

5.1.1. Donar compte de l’Informe de diagnosis i redacció del pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns de la platja Llarga. (Exp. 2020/5/M103.1).

5.2.1.Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, constituir, juntament amb els municipis i entitats constituents, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). (Exp. 2021/14/G810). S'aprova amb 25 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 2 abstencions (2 C's). A continuació, s'aprova constituir l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública amb 23 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 en contra (2 C's) i 2 abstencions (2 PP).

6.1.1. Aprovar el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Tarragona per al període 2021-2023. (Exp. G697-2-2021). S'aprova amb 21 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 2 CUP, 2 C's).

6.1.2. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp. G624-2-2021).

6.2.1.-Adjudicar el servei de tractament de la plaga de tèrmits al Palau Municipal. (Exp. G629-123-2019). S'aprova amb 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

7.1.1. Aprovar les Bases reguladores de les subvencions per a la creació d’ocupació. (Exp. G697.3-61-2021). S'aprova amb 23 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 2 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 C's).

8.1.1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2019. (Exp. G606-3-2020). S'aprova amb 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 C's).

Proposicions de l'alcaldia

9.1.1. Nomenar dues persones del Consell Escolar Municipal per formar part del Consell d’Administració de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. (Exp. D103-2-2021). S’aprova per unanimitat.

9.2.1. Nomenar vocals els consellers del Grup Municipal de Ciutadans en diversos òrgans col·legiats amb representació municipal. (Exp. G274-1-2021). S'aprova amb 25 vots a favor i 2 abstencions (dels consellers no adscrits).

9.2.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data de 25 de gener de 2021 de delegació de signatura de la Secretaria General i un de 8 de febrer de 2021 pel que fa al règim de dedicació d’una consellera municipal.- ( Exp.2021-1-G273), (Exp. 2021-1-G537).

9.2.3. Donar Compte del Decret d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2021 pel que fa a la situació de consellers no adscrits a l’Ajuntament per part del Sr. Calderón i la Sra. Orts (Exp. 2021-1-G236), (Exp. 2021-2-G236).

Mocions

10.1. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en relació l'Hemeroteca de Tarragona. (Exp. 2021-8-G124). S'aprova per 18 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 9 abstencions (2 PP i 7 PSC).

10.2. Moció presentada pel Grup Municipal d'ECP exigint seguretat als centres educatius, elaborada per CCOO. (Exp. 2021-9-G124). S’aprova per 10 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 2 C's) i 17 abstencions (3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC).

10.3. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per garantir el compromís de l'Ajuntament de Tarragona amb la transició energètica. (Exp. 2021-2-G124). S’aprova per unanimitat.

10.4. Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-MES, la CUP, ECP, en suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, elaborada pel Grup Ecologista de Tarragona i l’Ebre – Ecologistes en Acció i Greenpeace. (Exp. 2021-6-G124). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

10.5. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per recuperar el Pla de finançament i renovació de la flota d'autobusos i el material de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona.- (Exp. 2021-11-G124). S'aprova amb 15 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 C's, 7 PSC) i 12 abstencions (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-;ES-MDC).

10.6. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a la defensa del sistema públic de salut, demanant mesures per a la millora de l'atenció sanitària als centres de salut, elaborada per Marea Pensionista Tarragona. (Exp. 2021-7- G124). S’aprova per unanimitat.

10.7. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona, la CUP, i ERCMES en defensa de la unitat de la llengua catalana, elaborada per l'Assemblea Territorial de Tarragona de l'ANC. (Exp. 2021-4-G124). S'aprova amb 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's). La Sra. Floria és absent.

10.8. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar un centre d'urgència d'atenció primària a la ciutat de Tarragona. (Exp. 2021-10-G124). S’aprova per unanimitat. La Sra. Floria és absent.

10.9. Moció presentada per la consellera no adscrita, pel Grup Municipal de Ciutadans, pel Grup Municipal de Junts per Tarragona i pel Grup Municipal Socialista, per reprendre la tramitació del POUM-2013 anul·lat, elaborada per diverses entitats. (Exp. 2021-5 G124). S'aprova per 16 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 PSC), 2 vots en contra (CUP) i 9 abstencions (2 ECP i 7 ERC-MES-MDC).

Acords fora de l'ordre del dia

2. Cessar una consellera de la Mancomunitat intermunicipal serveis
mancomunats d’incineració dels residus urbans i nomenar un nou conseller. (Exp. 2019-17-G274). S'aprova l'urgència per 16 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 11 en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 7 PSC). A continuació, s'aprova el cessament i el nomenament per 16 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (consellers no adscrits) i 9 abstencions (2 PP i 7 PSC).

1. Aprovar la moció que presenten el Grups Municipals de la CUP, Junts per Tarragona i ERC-MES de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d’expressió (Exp. 2021-12-G124). En primer lloc se n'aprova la urgència amb 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's). A continuació, s'aprova el contingut de la moció amb 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA i 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's) i 7 abstencions (7 PSC).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta