Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 20 d'abril de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 20 d'abril de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 20 d'abril de 2021

Resultat de les votacions
22/04/2021

El passat 20 d'abril de 2021, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

1. Aprovar les actes de les sessions corresponents a l’ordinària del dia 19 de març de 2021 i a l’extraordinària del dia 30 de març de 2021. S’aproven per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal de donar compte de la composició en les Comissions Informatives i de Seguiment pel que fa als vocals del Grup Municipal de la CUP (Exp. G104-9-2021).

3.1.1. Donar compte dels informes de control intern finalitzats a 31 de març de 2021, relatius al PACF 2019, PACF 2020 i PACF 2021, de conformitat amb el previst a l’article 220 del TRLRHL i l’article 91.1 de les BEP (Exp.2021/8/G692.2).

3.1.2. Donar compte de l’informe de la Intervenció General, de conformitat amb l’establert a l’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 91.1 de les BEP. (Exp. 2021/3/G692).

3.1.3. Aprovar l’expedient modificatiu de crèdit número 1 del pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona de l’exercici 2021. (Exp.2021/1/G606.1). S'aprova amb 16 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 11 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 7 PSC).

3.2.1. Donar compte de l’informe resum de la Intervenció General a que es refereix l’article 37 del RD 424/2017 corresponent a l’exercici 2020. (Exp.2021/3/G280).

3.3.1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona. (Exp. 2021/3/G106). S'aprova per 23 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP).

3.4.1. Donar compte dels decrets del conseller delegat, de dates 19 de gener i 1 de març de 2021, d’aprovació d’endeutament de l’EMT i concessió de l’aval corresponent i rectificació d’errada. (Exp. 2021/1/G695).

3.4.2. Donar compte del decret del conseller delegat, de data 31 de març de 2021, d’aprovació del Pla anual de Tresoreria de l’exercici 2021. (Exp. 2021/2/G601.1).

4.1.1. Aprovar l’addenda de pròrroga, per a l’exercici 2021, del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, subscrit en data 13 de maig de 2019. (Exp. 2021/19/G810). S’aprova per unanimitat.

5.1.1.-Adjudicar el contracte mixt de subministraments i serveis per a l’adquisició i serveis d’implantació, posada en marxa i manteniment d’un sistema de gestió integral i integrat i plataforma de tramitació electrònica, en Cloud i oficina tècnica per a la transformació digital de l’Ajuntament de Tarragona. (2019/118/G629). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

5.1.2. Prorrogar el contracte dels treballs de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme i de senyalització marítima de les platges del municipi de Tarragona. (Exp. 2021/17/G629). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 C's).

5.1.3. Prorrogar el contracte de manteniment de les àrees de jocs infantils de Tarragona. (Exp. 2021/20/G629). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 en contra (CUP) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

5.1.4. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp.2021/20/G624).

5.2.1. Aprovar el Conveni de Cooperació Aeroport de Reus 2021-24 per promoure actuacions per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’Aeroport de Reus, i plurianualitat de la despesa període 2021-24. (Exp. 2021/5/T138). S'aprova per 23 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP, 2 CUP).

Proposicions de l'alcaldia

6.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data de 26 de març de 2021 de delegació de signatura de la Secretaria General i dels Decrets d’Alcaldia de 24 de març i de 30 de març de 2021 pel que fa al règim de dedicació del dos consellers municipals. ( Exp.2021-2-G273), ( Exp.2021-4-G537), (Exp. 2021-5-G537).

Mocions

7.1. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal que Tarragona tingui una mobilitat sostenible i segura. (Exp. G124/28/2021). S'aprova per 23 vots a favor (2 CUP, 2 ERC, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP).

7.2. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per a la conservació i preservació dels mosaics com a part del patrimoni de la ciutat. (Exp. G124/27/2021). S’aprova per unanimitat.

7.3. Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per a la implementació d’un Pla local de prevenció i salut mental del suïcidi. (Exp. G124/30/2021). S'aprova per 24 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 2 abstencions (CUP).

7.4. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a la creació d’un projecte educatiu de patrimoni a Tarragona. (Exp. G124/29/2021). S'aprova per 17 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 ERC-MES-MDC), 7 vots en contra (7 PSC) i 2 abstencions (2 PP).

Acords fora de l'ordre del dia

1. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal. (Exp. G124/31/2021). En la votació del caràcter urgent de la moció, es produeix un empat amb 13 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 7 PSC) i 13 en contra (2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 ERC-MES-MDC). El secretari general explica que al tractar-se d’una votació d’urgència es requereix majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a la seva aprovació i no es pot utilitzar el vot de qualitat de la Presidència per desempatar la votació, és per aquest motiu que no s’aprova la incorporació de l’assumpte.

2. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la 2a República a Tarragona. (Exp. G124/32/2021). En la votació del caràcter urgent de la moció, es produeix un empat amb 13 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 7 PSC) i 13 en contra (2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 ERC-MES-MDC) i, per tant, no s’aprova la incorporació de l’assumpte.

3. Moció presentada per la consellera no adscrita, Sra. Sonia Orts, per demanar al Govern Municipal que compleixi amb els acords de condicions de treball de la Guàrdia Urbana de Tarragona. (Exp. G214/33/2021). En la votació del caràcter urgent de la moció, es produeix un empat amb 13 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 7 PSC) i 13 en contra (2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 ERC-MES-MDC) i, per tant, no s’aprova la incorporació de l’assumpte.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta