Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Les Bases d'execució del pressupost municipal recullen les retribucions dels membres de la Corporació, així com les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.

D'acord amb aquestes bases, es fixen les següents retribucions brutes anuals per a cadascun dels membres del Consistori.

Dedicació exclusiva

Es fixen en concepte de dedicació exclusiva les següents retribucions anuals:

Alcalde/essa: 72.004,79 euros
Tinents/es d'alcalde; coordinadors/es: 53.626,97 euros
Consellers/es amb responsabilitat d'àrea o subàrea: 44.524,24 euros
Altres consellers/es: 31.502,10 euros

 • Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde (ERC)
 • Carla Aguilar Cunill, primera tinenta d'alcalde (ECP)
 • Jordi Fortuny Guinart, segon tinent d'alcalde (ERC) (amb efectes 1/09/2019)
 • Xavier Puig Andreu, tercer tinent d'alcalde (ERC) (amb efectes 1/07/2019)
 • Paula Adriana Varas González, cinquena tinenta d'alcalde (ERC)
 • María José López García, sisena tinenta d'alcalde (ERC)
 • Hermán Pinedo Sánchez, setè tinent d'alcalde (ECP)
 • Begoña Floria Eseberri, consellera (PSC)
 • Pau Pérez Herrero, conseller (PSC)
 • Sonia Orts Leiva, consellera (Cs)
 • Laia Estrada Cañón, consellera (CUP)
 • Eva Miguel Gascón, consellera (CUP)
 • María Elisa Vedrina Conesa, consellera (PP)
 • Elvira Vidal Sensi, consellera (JxT) (amb efectes 15/10/2019)
 • Cristina Guzmán Roset, consellera (JxT) (amb efectes 15/05/2020)


Dedicació parcial

Les percepcions anuals en concepte de dedicació parcial seran les següents:

Tinents/es d'alcalde; coordinadors/es: 44.524,24 euros
Consellers/es amb responsabilitat d'àrea o subàrea: 40.302,68 euros
Altres consellers/es: 26.480,49 euros

 • Cinta Pastó Sales, quarta tinenta d'alcalde (ERC)
 • Bernardo Álvarez Merino, conseller (PSC)
 • Sandra Ramos García, consellera (PSC)
 • Mario Soler Santos, conseller (PSC)
 • Dídac Nadal Abad, conseller (JxT)
 • José Luis Martín García, conseller (PP)


Dedicació per assistències

Els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formen part segons es detalla tot seguit:

Consell Plenari:  770,80 €
Junta de Govern Local: 770,80 €
Comissions informatives: 546,30 €
Junta de portaveus: 390,22 €
Altres comissions: 390,22 €

Les quantitats a percebre tindran un límit anual de:

Tinents/es d'alcalde; coordinadors/es: 44.524,24 €
Consellers/es amb responsabilitat d'àrea o subàrea: 40.302,68 €
Consellers/es no compresos en apartats anteriors: 26.480,48 €

 • Manel Castaño Bachiller, vuitè tinent d'alcalde (ERC)
 • Josep Fèlix Ballesteros Casanova, conseller (PSC) (amb efectes 2/07/2019)
 • Francesc Roca Rosell, conseller (PSC) (amb efectes 1/9/2019)
 • Rubén Viñuales Elías, conseller (Cs) (amb efectes 19/06/2019)
 • Francisco Javier Domínguez Serrano, conseller (Cs)
 • José Luís Calderón Aisa, conseller (Cs)
   

Retribucions dels assessors/es municipals

L'article 104 bis 1.f) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local disposa que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació local. En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat nomenar els següents assessors/es:

Partit que el proposa Dedicació Retribució bruta anual
Grup Municipal Socialista 100% 34.180,04 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal de Ciutadans 100% 34.180,04 €
Grup Municipal de Ciutadans 100% 22.786,69 €
Grup Municipal de Junts per Tarragona 100% 56.966,74 €
Grup Municipal de Junts per Tarragona 100% 42.725,05 €
Grup Municipal de la CUP 100% 28.483,37 €
Grup Municipal en Comú Podem 100% 28.483,37 €
Grup Municipal en Comú Podem 100% 28.483,37 €
Grup Municipal del Partit Popular 64% 18.229,36 €
Grup Municipal del Partit Popular 36% 10.254,01 €

 

DECLARACIONS D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

Segells de reconeixement d’administració oberta