Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports En bici o VMP Normativa, reglament i ordenança

Normativa, reglament i ordenança

Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona

Article 62 de la Secció Cinquena. Règim general de la circulació de bicicletes, monopatins i similars.

 1. Les bicicletes, monopatins i similars hauran de circular per les zones que els siguin reservades.
 2. En cas que no s’hagin demarcat de manera expressa les zones reservades a què es refereix l’apartat anterior i sempre que l’afluència de vianants ho permeti, podran circular per les àrees reservades als vianants, tot respectant la prioritat de pas d’aquests i adequant la seva velocitat a la del pas d’una persona. En cas que els que circulin en els vehicles indicats no respectin aquestes indicacions, seran sancionats per la comissió d’una falta lleu.
 3. A la calçada, les bicicletes circularan pels carrils que els siguin reservats i, en el seu defecte, pel més pròxim a la dreta d’aquella, tot respectant les regles generals de circulació. Podran circular per l’esquerra quan hagin de fer un gir en aquesta direcció.
 4. Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb fanal davanter i llum reflectant, i l’usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible i, en tot cas, d’acord amb la normativa de seguretat vial en vigor en cada moment.

bici8

Article 63. Limitacions en la utilització de bicicletes, monopatins i patins.

No és permès:

a)   El transport d’acompanyants en bicicleta, sempre que no siguin infants que vagin acomodats en els corresponents seients especials.
b)   Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui emetre un senyal d’advertiment o perill.
c)   Transportar en la bicicleta qualsevol objecte que dificulti la seva utilització o la conducció amb les dues mans sobre el manillar.
d)   La circulació per la calçada amb monopatins, patins o similars.
e)   La circulació en bicicleta, monopatí o similar quan es faci a remolc d’un altre vehicle.
f)   La utilització de bicicletes, monopatins i similars que alteri la convivència, perjudiqui els béns públics o privats o produeixi molèsties als ciutadans.

 

Article 64. Sancions.

L'incompliment de les normes recollides en aquesta secció constituirà una falta lleu.

Reglamento General de Vehículos

Article 22.

1. Els cicles, per poder circular, hauran de disposar de:

 • Un sistema adequat de frenat que actuï sobre les rodes davanteres i del darrere.
 • Un timbre, prohibint-se la utilització d'un altre aparell acústic diferent d'aquell.

 

2. A més, per a circular de nit per trams de vies senyalitzats amb el senyal de túnel o quan existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, els cicles, exceptuant les bicicletes, hauran de disposar de:

 • Llum de posició davantera i del darrere.
 • Catadiòptrics del darrere i laterals no triangulars.
 • Catadiòptrics als pedals.

 

3. Les bicicletes i les bicicletes amb pedaleig assistit es correspondran a tipus homologats, segons la reglamentació que es recull en l'annex I.

Bicicleta-1


4. Les bicicletes, per a circular de nit per trams de vies senyalitzats amb el senyal de túnel o quan existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, hauran de disposar dels següents dispositius:

 • Llum de posició davantera i del darrere.
 • Catadiòptrics del darrere i laterals no triangulars, i podran disposar de: catadiòptrics als ràdios de les rodes i als pedals.


5. Tots els dispositius a què es refereix el present article estaran homologats d'acord amb la reglamentació que es recull a l'annex I.

6. Els cicles i bicicletes no podran arrossegar cap remolc o semiremolc.

Reglament General de Circulació

Article 121.4.4

 • Els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no poden circular per la calçada,bici2 llevat que es tracti de zones, vies o parts d’aquestes que hi estiguin especialment destinades, i només poden circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzats amb el senyal que regula l’article 159, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres vehicles.
Segells de reconeixement d'administració oberta