Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports En bici o VMP Normativa, reglament i ordenança Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona

Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona

Article 62 de la Secció Cinquena. Règim general de la circulació de bicicletes, monopatins i similars.

  1. Les bicicletes, monopatins i similars hauran de circular per les zones que els siguin reservades.
  2. En cas que no s’hagin demarcat de manera expressa les zones reservades a què es refereix l’apartat anterior i sempre que l’afluència de vianants ho permeti, podran circular per les àrees reservades als vianants, tot respectant la prioritat de pas d’aquests i adequant la seva velocitat a la del pas d’una persona. En cas que els que circulin en els vehicles indicats no respectin aquestes indicacions, seran sancionats per la comissió d’una falta lleu.
  3. A la calçada, les bicicletes circularan pels carrils que els siguin reservats i, en el seu defecte, pel més pròxim a la dreta d’aquella, tot respectant les regles generals de circulació. Podran circular per l’esquerra quan hagin de fer un gir en aquesta direcció.
  4. Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb fanal davanter i llum reflectant, i l’usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible i, en tot cas, d’acord amb la normativa de seguretat vial en vigor en cada moment.

bici8

Article 63. Limitacions en la utilització de bicicletes, monopatins i patins.

No és permès:

a)   El transport d’acompanyants en bicicleta, sempre que no siguin infants que vagin acomodats en els corresponents seients especials.
b)   Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui emetre un senyal d’advertiment o perill.
c)   Transportar en la bicicleta qualsevol objecte que dificulti la seva utilització o la conducció amb les dues mans sobre el manillar.
d)   La circulació per la calçada amb monopatins, patins o similars.
e)   La circulació en bicicleta, monopatí o similar quan es faci a remolc d’un altre vehicle.
f)   La utilització de bicicletes, monopatins i similars que alteri la convivència, perjudiqui els béns públics o privats o produeixi molèsties als ciutadans.

 

Article 64. Sancions.

L'incompliment de les normes recollides en aquesta secció constituirà una falta lleu.

Segells de reconeixement d'administració oberta