Els articles 158 a 162 del Tractat constitutiu de les Comunitats Europees estableix que la Unió Europea ha de promoure un desenvolupament global i reforçar la cohesió econòmica i social reduint les diferències entre els nivells de desenvolupament de les diverses regions.

Per al període que ens ocupa, 2007-2013, els instruments amb els quals s’ha de perseguir aquests objectius tenen la seva base jurídica en un conjunt de cinc Reglaments adoptats pel Consell i el Parlament Europeu al juliol de 2006.

Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006

Mitjançant aquest Reglament s’estableixen les disposicions generals per a l’aplicació del tres instruments de cohesió: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió (es deroga el Reglament (CE) 1260/1999).

Aquest Reglament defineix principis, normes i estàndards comuns per a l’aplicació dels tres instruments de cohesió indicats.

A partir del principi de gestió compartida entre la Unió i els estats membres i les regions, aquest Reglament estableix un procés de programació renovat, basat en les orientacions estratègiques comunitàries en matèria de cohesió i el seu seguiment, així com estàndards comuns de gestió financera, control i avaluació. Això facilitarà una gestió més simple, proporcional i descentralitzada dels Fons Estructurals i el Fons de Cohesió.

Ha estat el Reglament (UE) nº 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 que ha modificat aquest Reglament pel que fa a la simplificació de determinats requisits i a determinades disposicions relatives a la gestió financera.

Reglament (CE) 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (es deroga el Reglament 1784/1999)

Aquest Reglament fomenta les inversions públiques i privades que ajuden a reduir els desequilibris regionals en tota la Unió.

El FEDER donarà suport als programes que abordin el desenvolupament regional, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat i la cooperació territorial en tota la UE. Entre les prioritats de finançament estaran la investigació, la innovació, la protecció del medi ambient i la prevenció de riscos. La inversió en infrastructures seguirà tenint un paper important, especialment en les regions menys desenvolupades.

El Reglament 437/2010 ha modificat l’esmentat Reglament pel que fa a la subvencionalitat de les intervencions en matèria d’habitatge a favor de les comunitats marginades.

Reglament (CE) 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu (es deroga el Reglament (CE) 1784/1999)

Aquest Reglament s’aplicarà en consonància amb l’estratègia europea d’ocupació, i se centrarà en quatre àmbits:

  • Augmentar l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses
  • Millorar l’accés a l’ocupació i la participació en el mercat de treball
  • Reforçar la inclusió social lluitant contra la discriminació i facilitant l’accés al mercat de treball a les persones més desfavorides
  • Promoure l’associació per a la reforma en els àmbits de l’ocupació i la inclusió

El Reglament 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig ha modificat l’esmentat Reglament pel que fa al Fons Social Europeu per ampliar els tipus de costos subvencionables pel FSE.

Reglament (CE) 1084/2006 del Consell d’11 de juliol de 2006 mitjançant el qual es crea el Fons de Cohesió (es deroga el Reglament 1164/94)

Aquest Reglament contribueix a les intervencions en l’àmbit del medi ambient i de les xarxes de transport transeuropees. S’aplica als estats membres amb una renta nacional bruta inferior al 90% de la mitjana comunitària, és a dir, els nous estats membres, més Grècia i Portugal. Espanya opta al Fons de Cohesió de manera transitòria. En aquest nou període el fons contribuirà juntament amb el FEDER a programes d’inversió plurianuals gestionats de manera descentralitzada, en lloc d’estar subjectes a l’aprovació individual de cada projecte per part de la Comissió, com posarem de manifest.

Reglament (CE) 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 sobre l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)

Aquest instrument jurídic facilitarà la cooperació transfronterera, transnacional o interregional entre les autoritats regionals i locals.

Així mateix, cal anomenar el Reglament (CE) 1828/2006 de la Comissió de 8 de desembre de 2006 mitjançant el qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) 1083/2006 i el Reglament 1080/2006. Aquest Reglament estableix les obligacions en matèria d’informació i publicitat que s’han de posar en pràctica respecte a les activitats cofinançades pel Fons de Cohesió i els Fons Estructurals. En aquest nou període cal donar visibilitat dels Programes Operatius i conscienciar la ciutadania del paper que Europa juga en la millora de la seva qualitat de vida.

Ha estat el Reglament (UE) núm. 832/2010 de la Comissió,  de 17 de setembre, que ha modificat l’esmentat Reglament.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat