Esteu aquí: Inici Espai públic i neteja Residus i deixalleries Subvenció per al projecte de contenidors soterrats FEDER-FSE-Fons de cohesió (2007-2013)

FEDER-FSE-Fons de cohesió (2007-2013)

Disposicions generals

En el ja anomenat Reglament (CE) 1083/2006 de Consell d’11 de juliol de 2006, s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.
 
Aquest Reglament té com a objectiu la cohesió econòmica i social per impulsar un desenvolupament equilibrat i sostenible en el període 2007-2013. 
 
Així doncs, el Reglament defineix el marc en el qual s’inscriu la política de cohesió, incloses les directius estratègiques comunitàries i que bàsicament fan referència a les inversions, l’ocupació, el coneixement i la innovació, la cohesió territorial i la cooperació.
 
El Reglament determina també els objectius, els criteris perquè els Estats membres i les regions puguin rebre subvencions dels Fons, els recursos financers disponibles i els criteris que regeixen la seva assignació; i fixa els principis i les normes aplicables en matèria de cooperació, programació, avaluació, gestió, seguiment i control, partint del principi de responsabilitat compartida entre els Estats membres i la Comissió. La política de cohesió reflexa els objectius dels Consells Europeus de Lisboa (creixement, competitivitat i ocupació) i de Göteborg (medi ambient).
 

Nous objectius

Per a aquest nou període es proposa un marc més simplificat per a la política de cohesió basat en tres objectius que tenen en compte les circumstàncies específiques de les regions i que hauran d’atendre degudament les condicions econòmiques, socials i territorials:
 
Aquest objectius substituiran els antics objectius 1, 2 i 3 del període de programació 2000-2006. Recordem que l’objectiu 1 buscava promoure el desenvolupament i l’ajustament estructural de les regions menys desenvolupades; l’objectiu 2 tenia com a finalitat donar suport a la reconversió econòmica i social de les zones amb deficiències estructurals i en aquest sentit es va recolzar especialment les zones en procés de transformació en els sectors de la indústria i els serveis, les zones rurals en declivi, les zones urbanes en situació difícil i les zones que depenien de la pesca i es trobaven en crisi. Finalment, l’objectiu 3 estava dirigit a donar suport a l’adaptació i modernització de polítiques i sistemes d’educació, formació i ocupació.
 
Cal dir que la inversió que es fa en aquest nou període per finançar la política regional és la major realitzada per la Unió Europea a través dels instruments de cohesió per tal de recolzar els programes de creixements regionals i com estímul per a la creació de llocs de treball.
 
El fonament de l’objectiu de convergència és promoure unes condicions i uns factors que millorin el creixement i condueixin a una veritable convergència dels Estats membres i les regions menys desenvolupades (un objectiu molt pròxim al que va ser en la primera etapa l’objectiu número 1. Aquest objectiu es finança a través del FEDER, el FSE i el Fons de cohesió. Els recursos assignats ascendeixen aproximadament a uns 251.000 milions d’euros, és a dir, més del 81% del total.
 
L’objectiu de competitivitat regional i ocupació té com a finalitat incrementar la competitivitat, l’atractiu i l’ocupació de les regions, mitjançant un planejament dual. En primer lloc, els programes de desenvolupament ajudaran a les regions a preveure i promoure el canvi econòmic a través de la innovació i el foment de la societat del coneixement, l’esperit empresarial, la protecció del medi ambient i la millora de la seva accessibilitat. En segon lloc, adaptant la mà d’obra i invertint en recursos humans s’ajudarà a obtenir més i millors llocs de treball. Aquest objectiu es finança a través del FEDER i del FSE. Els recursos destinats a aquest objectiu ascedeixen al voltant de 49.000 milions d’euros, és a dir, aproximadament el 16% del total repartits a parts iguals entre el FEDER i el FSE.
 
L’objectiu de cooperació territorial europea intensificarà la cooperació transfronterera mitjançant iniciatives locals i regionals conjuntes; així com la cooperació transnacional que vol un desenvolupament territorial integrat, i la cooperació i l’intercanvi d’experiència interregionals. Aquest objectiu es finançarà a través del FEDER. Els recursos destinats a aquest objectiu ascendeixen a la quantitat de 7.750 milions d’euros aproximadament, és a dir, un tant per cert superior al 2,5.
 
Per tant, el missatge central de la Política de Cohesió i dels seus instruments per al període comprès entre 2007-2013 és un major creixement i més llocs de treball en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.
 
Les intervencions dels fons complementaran les accions nacionals en les quals estan incloses les accions regionals i locals. La Comissió i els estats membres vetllaran perquè les intervencions dels Fons siguin coherents amb les activitats polítiques i prioritats de la Comunitat, i siguin complementàries en relació a altres instruments financers de la comunitat. Els objectius dels fons es portaran a terme en el marc d’una programació plurianual i amb una estreta col·laboració entre la Comissió i cadascun dels Estats membres.
 
El Reglament de què parlem contemplava que cada Estat Membre presentaria "un marc estratègic nacional de referència" que garantís la coherència de la intervenció dels Fons amb les orientacions estratègiques comunitàries en matèria de cohesió.
 
El Marc Estratègic Nacional de Referència d’Espanya per al període 2007-2013, està subjecte al ja anomenat Reglament (CE) 1083/2006 del Consell d’11 de juliol. Aquest document té un doble caràcter, ja que cal definir-lo com un document financer i com un document estratègic.
 
És un document financer perquè incorpora la dotació per a la política regional i de cohesió territorial prevista per a Espanya en l’Acord del Consell Europeu de 16 de desembre de 2005 que aprovà les perspectives financeres per al període 2007-2013.
 
I és un document estratègic perquè estableix, i valgui la repetició, l’estratègia dissenyada per al Fons de Cohesió, el FEDER i el FSE per al nou període. En aquest sentit defineix la contribució de la política regional espanyola al compliment dels objectius de l’Estratègia de Lisboa i, d’altra banda, tradueix les Directrius Estratègiques Comunitàries en materia de cohesió al context específic de les regions espanyoles, especificant en cada regió l’estratègia general definida en el nivell de la Unió Europea.
 
Aquest Marc comprèn el període de l’1 de gener de 2007 al 31 de desembre de 2013.
 
Cal posar de manifest que l’Acord de perspectives financeres 2007-1013 va permetre que Espanya continuï sent un dels principals beneficiaris de la política regional europea, al temps que distribueix aquesta política regional dins d’Espanya d’acord amb el nivell de desenvolupament del país. Així, Espanya finalitza el període 2000-2006 amb la majoria de les regions dins de l’objectiu 1 de la política comunitària i inicia el període 2007-2013 amb la majoria de regions dins de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació, i amb un període transitori de sortida del Fons de Cohesió.

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat