Esteu aquí: Inici Next Generation Tarragona GreenBelt'26 Renaturalització

Renaturalització

Tarragona - GreenBelt’26 projecta fins a 15 actuacions de renaturalització que incidiran en la recuperació del front litoral, els sistemes fluvials i les àrees periurbanes i forestals del municipi, i en conjunt, en la potenciació de la seva biodiversitat.

1.  Naturalització de la llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània

L’actuació promourà la retirada d’espècies exòtiques establertes en la llacuna, la potenciació de la vegetació aquàtica i de ribera en l’espai i la instal·lació d’elements que afavoreixin la biodiversitat.

2. Foment de la biodiversitat al Parc de la Muntayeta de Sant Pere i Sant Pau

Mitjançant el tancament perimetral de les zones forestals de major interès contingudes en el Parc de la Muntanyeta, la proposta pretén augmentar la cobertura arbòria i arbustiva del sector i incrementar la riquesa faunística a partir de la col·locació de caixes niu/refugi o l’establiment d’un jardí per a papallones.

3. Renaturalització de la platja del Miracle

L’acció B3, liderarà la recuperació d’hàbitats litorals de la Platja del Miracle mitjançant la creació de zones de restauració del sistema dunar i, per altra bada, dignificant el talús de la línia de ferrocarril amb la construcció de parterres de baix impacte visual, la plantació d’espècies adaptades als ambients salins i la eliminació de vegetació exòtica.

4. Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema coster de la Punta el Miracle

La intervenció preveu eliminar les actuals estructures en desús que limiten la connexió entre el Parc i l’espai d’hàbitat rocós de la punta del Miracle, redefinir el pas de vianants en el sector i recuperar les comunitats vegetals pròpies dels morrots litorals d’influència mediterrània.

5. Eliminació de flora exòtica i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada

L’acció abordarà la problemàtica associada a la presència incontrolada d’espècies de la flora exòtica entre la platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada, i profunditzarà en la recuperació d’entorns dunars en aquelles zones de l’Arrabassada que siguin més propícies per a la retenció i acumulació de sorres.

6. Eliminació d’estructures artificials y restauració dunar a la platja Llarga

El sector oest de la platja Llarga, compta amb diverses estructures artificials en desús que seran eliminades mecànicament a fi d’afavorir la progressiva restitució d’hàbitats dunars. Per altra banda, l’actuació contempla la instal·lació de plataformes elevades de fusta en els principals punts d’accés a la platja.

7. Instal·lació d’ancoratges ecològics

Els actuals morts de formigó per al ancoratge d’abalisaments (boies) en zones de bany existents dins l’Espai Natural Protegit de la Punta de la Mora Tamarit, seran substituïts per ancoratges de baix impacte que promoguin la preservació les comunitats de fanerògames aquàtiques de la Xarxa Natura 2000 a Tarragona i els seus hàbitats.

8. Demolició de la plataforma de formigó de la platja del Miracle

L’actuació afronta el desmuntatge i eliminació (obra de demolició) de la plataforma de la platja del Miracle, i la redacció del projecte de restauració ambiental del sector, amb l’objectiu de retornar a la ciutat un front litoral urbà que tingui en compte els serveis ecosistèmics de les zones costeres i que la lluiti activament enfront l’emergència climàtica.

9. Renaturalització del riu Francolí al seu pas per Tarragona

La proposta convergeix en un ampli projecte de restauració i millora dels hàbitats fluvials del Francolí que inclourà l’eliminació extensiva de nuclis de canyars, la potenciació de franges forestals de ribera, la reconfiguració dels endegaments de la llera aigües avall del pont de la N-340a i l’arranjament del tram de camí de l’Anella Varda que discorre entre el Parc del Francolí i el Parc eco-històric del Pont del Diable.

10. Renaturalització del tram urbà del Riu Clar

Els treballs de renaturalització permetran augmentar la superfície d’àrees connectores per a la biodiversitat en les zones urbanes de Tarragona, al consolidar una franja forestal de ribera contínua en el Riu Clar entre la carretera T- 11 i la nacional N-340a.

11. Ampliació i recuperació ambiental de la desembocadura del riu Gaià

Les tasques d’ampliació a la desembocadura del riu Gaià, contindran treballs d’excavació de noves llacunes litorals sobre el marge esquerre del riu, la delimitació de zones dunars en el sector i la ordenació d’accessos a la platja d’aquest emblemàtic espai protegit.

12. Naturalització de la sud de Sant Salvador

La proposta implicarà el dragat de sediments de la resclosa, la recuperació de lleres d’inundació temporània, la demolició d’estructures no funcionals, la revegetació de la zona d’actuació i la instal·lació d’elements de retenció de residus sòlids provinents de la xarxa de clavegueram.

13. Restauració d’espais forestals erosionats en l’entorn del Pont del Diable

Es planifica la ordenació dels camins i vies d’accés al Parc eco - històric del Pont del Diable i , en especial, a l’aqüeducte de les Ferreres, clausurant punts d’entrada, afavorint vials prioritari i, finalment,  restaurant els sols erosionats en les vessants dreta i esquerra del monument.

14. Creació de masses forestals de major resiliència en l’Anella Verda

Donada la localització d’ares estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals en l’entorn del Pont del Diable, es propiciarà l’aclarida del Comellar de Mas d’en Granell i torrenteres de Sant Pere i Sant Pau, a fi d’establir franges boscoses de major resiliència i potencial ecològic.

15. Recuperació de cultius mediterranis com a franges de prevenció d’incendis

A mode d’experiència demostrativa, i amb l’afany de generar estructures agro - forestals que actuïn com a franges de prevenció d’incendis, es concretarà la recuperació d’un cultiu agrari de vinya en la fina municipal del Parc Eco - històric Pont del Diable.

Segells de reconeixement d'administració oberta