Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana MOLT PRIVAT Control i prevenció Juntes Locals de Seguretat

Juntes Locals de Seguretat


L’objectiu finalista de la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya
, és l’assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social.

A nivell municipal, les autoritats i les administracions locals -els alcaldes i els ajuntaments- hi tenen un paper destacat a través de la participació en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l'execució de les competències que els són pròpies en aquest àmbit, ja sigui a través dels diferents serveis municipals o per mitjà de la policia local.
 
El sistema de seguretat configurat amb la llei, atorga un paper de rellevància especial a les juntes locals de seguretat les quals, sota la presidència única de l’alcalde o l’alcaldessa, es converteixen en element clau del sistema de seguretat com a referènnecessària per a l’elaboració, la planificació i l’execució a nivell local de les polítiques públiques de seguretat.
 
D’acord amb la llei 4/2003, les Juntes Locals de Seguretat realitzen les funcions següents:
 
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les
polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu.
b) Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els plans d'actuació específics que
escaiguin en l'àmbit respectiu, d'acord amb el que disposen els articles 15.2 i 27, i fer-ne
el seguiment i l'avaluació mitjançant un informe anual. Els plans i els informes s'han de
trametre al ple de l’Ajuntament, perquè en tingui la informació, i al conseller o consellera
del departament amb competències en matèria de seguretat pública, d'acord amb l'article
31.6.
c) Conèixer els plans d'emergències i els plans o les mesures de seguretat viària, de
seguretat en esdeveniments esportius i de joc i espectacles, i d'altres que incideixin en la
situació de seguretat del municipi, i tenir-los en compte en les previsions del pla local de
seguretat.
d) Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el
municipi.
e) Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i elsprocediments establerts de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
f) Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als organismes
competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els
serveis de seguretat.
g) Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre
el departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i l’Ajuntament.
h) La resta de funcions que els encomani la normativa vigent.
 
La llei estableix un instrument metodològic per contribuir a l’eficàcia i funcionalitat del sistema: el Pla general de seguretat, el qual ha de contenir el catàleg de les previsions, les actuacions i els mitjans disponibles en relació a tot el que pugui afectar la convivència i la seguretat de les persones i els béns.
 

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta