Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Serveis Socials Habitatge L'habitatge a la xarxa de Serveis Socials Municipals

L'habitatge a la xarxa de Serveis Socials Municipals

Ajuts personalitzats a l'allotjament

Es tracta d’una línia d'ajuts a fons perdut per a persones que acreditin que no poden satisfer els rebuts impagats del lloguer o les quotes d'amortització d'un préstec hipotecari no amortitzat d'un habitatge de promoció privada, per tal de possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i la seva família en l'habitatge, sempre que reuneixin els requisits establerts a cada convocatòria anual.

Programa d'acolliment temporal d'urgència

Per tal de regular les necessitats d’acolliment temporal i d’urgència i l’atenció de situacions crítiques i emergents, proporcionant cobertura temporal a les necessitats bàsiques d’allotjament i les que acompanyin la situació d’urgència, l’Ajuntament de Tarragona posa en marxa aquest programa que regula l’acolliment en pisos d’emergència social, mitjançant una xarxa d’habitatges d’inclusió, gestionada per l’Institut Municipal de Serveis Socials, que permetrà incidir en la integració dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

L’objectiu dels habitatges d’inclusió és oferir a persones o famílies en situació o risc d’exclusió social un habitatge temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d’un entorn normalitzat.

Els habitatges, que poden acollir persones soles o famílies, poden ser:

  • Habitatges compartits per a persones soles o famílies monoparentals
  • Habitatges unifamiliars no compartits per a famílies nuclears.

L’accés als habitatges es fa a través dels Serveis Socials municipals i les condicions de l’allotjament, per un període màxim de 3 mesos, es regulen mitjançant un acord amb la persona o família i un Pla d’intervenció global que implica actuacions específiques de suport personal i socioeducatiu, orientades a consolidar les actituds i habilitats necessàries per tirar endavant un projecte de vida autònoma i autosuficient, facilitar l’accés als recursos de la xarxa pública i associativa, fonamentar les relacions familiars o de convivència positives i la integració en l’entorn social: veïns i comunitat.

A més, el programa es complementa amb la concertació de places en establiments hotelers i en equipaments socials especialitzats:

  • Per a l’acolliment de dones víctimes de violència masclista durant el procés de recuperació.
  • Per a l’acolliment de persones mancades d’habitatge que es trobin vivint al carrer durant el procés de reinserció social i laboral.
  • Per a l’acolliment de persones grans que sofreixin maltractament exercit pels seus cuidadors, quan no puguin viure de forma autònoma.

 
Programa d'ajuts d'urgència social en concepte d'habitatge o allotjament

Els ajuts d’urgència social són prestacions econòmiques puntuals, de caràcter subsidiari i extraordinari, que s'exhaureixen amb una única aportació dinerària, amb la finalitat d’atendre el manteniment de les necessitats bàsiques de les persones i estan destinades a resoldre situacions d’emergència derivades de l'ús de la llar que constitueixi domicili habitual:

Deutes relacionats amb les rendes de lloguer.

  • Per insuficiència dels ingressos personals/familiars per a la contractació d’un habitatge.
  • Deutes relacionats amb el pagament dels subministraments bàsics o amb el manteniment de les condicions d’habitabilitat.

Programa d'ajuts de suport als llogaters

Els ajuts de suport als llogaters (ASL) són ajuts personalitzats i periòdics, a fons perdut i subjectes a dotació pressupostària, que atorga l’Àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Tarragona a través de l’IMSST, per cessió pressupostària del SMHAUSA, destinats a subvencionar el pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge que constitueixi residència habitual i permanent a les persones o unitats familiars perceptores de prestacions baixes.

L'import de l’ajut es determinarà en funció de les circumstàncies personals i familiars, i estarà entre els 100,00 € i els 130,00 € mensuals.

Segells de reconeixement d'administració oberta