Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Comunicació en llengua estrangera: FRANCÈS N2

Comunicació en llengua estrangera: FRANCÈS N2

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

 

195 hores teoricopràctiques

Dates: del 13.09.18 al 23.11.18

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores

 

Requisits dels participants

Aquesta acció formativa està dins la formació professionalitzadora del Projecte Treball als Barris i està adreçada a aquelles persones que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han superat l’Educació Secundària Obligatòria o bé cicles formatius de grau mitjà o superior o tenen experiència professional.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de la Part Alta o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

  • persones nouvingudes procedents de països extracomunitaris amb experiència laboral
  • dones en situació de reincorporació al mercat de treball
  • persones amb necessitat de reciclatge professional
  • persones treballadores en actiu

 

Continguts d'aprenentatge

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:

1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua francesa per:

Referir-se a accions habituals o del moment present
Accions i situacions del passat
Expressar situacions i fets futurs
Donar i demanar i informació
Expressar opinions, actituds i coneixements
Relacionar-se amb altres persones
Reconeixement d’aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals.
Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita

2. Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua francesa

Construcció d’oracions
Substantius: gènere i nombre.
Adjectius: tipus, usos i posició
Adverbis: Usos i posició
Determinants: tipus i usos més freqüents.
Pronoms: personals, posició, possessius, impersonals, demostratius, interrogatius, indefinits i relatius
Usos de les formes verbals

3. Produccions orals en llengua francesa

Comprensió de la comunicació interpersonal.
Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals
Ús de convencions pròpies de la conversa en activitats de comunicació reals i simulades

4. Produccions escrites en llengua francesa

Identificació del tema d’un text escrit amb el recolzament contextual que aquest contingui.
Identificació de la intenció de l’emissor del missatge
Comprensió general i específica de diversos textos, amb suport paper i digital d’interès general o referits a continguts d’altres matèries del curriculo.
Composició de textos diversos, amb el lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesió per marcar amb claredat la relació entre idees i utilitzant amb autonomia estratègies bàsiques en el procés de composició escrita
Ús correcte de l’ortografia i dels diferents punts de puntuació

5. Mòdul complementari: PRL, Sensibilització medioambiental i igualtat de gènere. Orientació laboral (15 h)

Inscripcions

Les persones interessades han d'omplir el full de preinscripció a les instal·lacions de Tarragona Impulsa (Av. Vidal i Barraquer s/n -M1-), Espais de Trobada de Campclar (Cr. Riu Llobregat, 10) o el Centre Sociocultural de la Part Alta (Puig d'en Pallars s/n) adjuntant el currículum, una còpia del DNI o NIE i la targeta de l'atur o millora de feina. L'horari de preinscripcions és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta