Esteu aquí: Inici Transparència indicadors de transparència ITA Dret d'accés a la informació

Dret d'accés a la informació

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc F. Ajuntament de Tarragona

F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
72. El web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.

A l'apartat Transparència, Entra i Remena

73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/da informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits. Apartat específic des la plataforma d'eTràmits
74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació pública. Mitjançant enllaç a l'apartat Novetats de l'eTràmits
75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.  
76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació. https://tramits.tarragona.cat/Ciutadania/SeguimentExpedient
77. Es facilita des del web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació. Apartat específic des de la Seu electrònica
2. Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
78. Es difon d'una forma senzilla i clara al web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.  
79. Està operativa i clarament visible al web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.  
80. Es publicita al web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a : Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes. Sol·licituds d'accés a la informació pública. Item incorporat a l'any 2018.

Comparteix

Destaquem
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat