Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Renda bàsica d’emancipació

Cercador de recursos
Àmbit d'Intervenció: Habitatge, mobilitat i entorn urbà
Tipus de Recurs: Prestacions econòmiques i de serveis
Col·lectiu a qui s'adreça: Joves
Territori de cobertura: Tota la Ciutat

Descripció del recurs

Ajuts estatals, que seran tramitats per la Borsa, per al pagament del lloguer per aquells joves amb una edat compresa entre el 22-30 anys, que no superin els 22.000 euros bruts anuals i que disposin d’una font regular d’ingressos

S'ofereix

 La poden rebre:

Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa més de tres mesos que l'han signat:

  • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.


Els que s'han d'emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa menys de tres mesos que l'han signat:

  • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
  • 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança. Aquesta quantitat s'ha de retornar en finalitzar l'últim dels contractes d'arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l'ajut, o quan es deixi de rebre la renda d' emancipació.
  • 120 €, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.


Els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer: en aquest cas, els sol·licitant rebrà una resolució provisional i tindrà un termini de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de resolució, per presentar una nova sol·licitud acompanyant la documentació corresponent.

Dades Complementàries

Servei que l'ofereix: Generalitat de Catalunya | Oficina Local de Treball
Sector des d'on s'ofereix: Administració | Generalitat
Financament del recurs: Administració
> Darrera actualització: 13/02/2018 14:42
DADES DEL CONTACTE
Més informació
L’ajut consisteix en un import mensual màxim, per habitatge, de 210 euros
Descarregar PDF
No hi ha cap document
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat