Esteu aquí: Inici Avís legal

Avís legal

Informació legal LSSICE I LOPD

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini www.tarragona.cat és propietat de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, amb CIF P-4315000-B i amb domicili a la plaça de la Font, n. 1, 43001 de TARRAGONA.

Política de privacitat

L'Ajuntament de Tarragona, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i la confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a tarragona.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a tarragona.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de tarragona.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l'execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant les persones responsables dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament de Tarragona garantirà que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Drets de les persones afectades

La persona usuària podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o telemàticament al tràmit corresponent.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els usuaris i les usuàries que utilitzin els serveis oferts per tarragona.cat hauran de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a tarragona.cat no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Tarragona.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comportarà l'acceptació i l'autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida i per a la seva incorporació als fitxers adients, i el tractament necessari pertinent; l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat, i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de la persona usuària al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, aquesta podrà revocar l'autorització aquí concedida tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Tarragona mitjançant el portal tarragona.cat es produiran sempre dintre d'un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l'ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre les usuàries i els usuaris i l'Ajuntament i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

6. Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de la persona usuària i que s'hi associen únicament de manera anònima. No poden llegir dades del disc dur ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal tarragona.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l'hora de l'últim cop que els usuaris i les usuàries van visitar el nostre portal i sobre els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d'ús del portal.

Com a mecanisme de control, la persona usuària té la possibilitat de configurar el navegador perquè sigui avisada de la recepció de cookies a l'ordinador, si bé l'Ajuntament no es responsabilitza que la desactivar-ne la recepció impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

7. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per part de les usuàries i els usuaris a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de tarragona.cat, està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Condicions d'ús

1. Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari o la usuària llegir atentament les condicions i les instruccions publicades a tarragona.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés al web implica la lectura i l'acceptació d'aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l'accés i l'ús de tarragona.cat la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i les instruccions publicades en el moment de l'accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o el registre de l'usuari o la usuària i l'acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d'ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis que ofereix tarragona.cat i a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, els usuaris i les usuàries han d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l'usuari o la usuària ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així mateix, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a excloure les usuàries i els usuaris que incompleixin les condicions d'accés i ús a tarragona.cat sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d'evitar les activitats i les conductes descrites.

3. Objecte

L'objectiu del portal tarragona.cat és avançar cap al concepte d'administració oberta per presentar de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Tarragona dóna als seus ciutadans i ciutadanes, i facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat. Així mateix, també vol difondre les activitats i serveis oferts des de l'Ajuntament i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4. Continguts

Les dades i els continguts que apareixen publicats a tarragona.cat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari o la usuària assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

L'Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense avís previ, els continguts publicats, d'introduir nous continguts i d'eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés dels usuaris i les usuàries a determinats continguts de tarragona.cat, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats

Accés

L'Ajuntament de Tarragona no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a tarragona.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Tarragona no pot garantir l'accés a tarragona.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris i les usuàries com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que es puguin contraure a causa de la navegació per tarragona.cat.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l'usuari o la usuària recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

L'Ajuntament de Tarragona no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a tarragona.cat.

Continguts

L'Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza de la utilització que la persona usuària faci dels continguts publicats a tarragona.cat.

L'Ajuntament no pot garantir la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats a Tarragona.cat, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s'ha de contrastar amb altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de la usuària o l'usuari.

Finalment, l'Ajuntament de Tarragona no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal tarragona.cat, puguin oferir a les persones usuàries.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Tarragona.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l'Ajuntament de Tarragona, llevat que ho indiqui expressament. A aquest efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l'obligació de l'usuari o la usuària expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment de tots o part dels continguts de tarragona.cat, com també del disseny, la selecció i la forma de presentació del materials inclosos.

7. Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb tarragona.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, en cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que l'Ajuntament els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si n'hi ha autorització expressa.

La presència a tarragona.cat d'enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, l'Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte dels punts següents:

  1. Les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través d'aquests webs o portals externs.
  3. Les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris i usuàries.
  4. Els termes o les condicions d'ús del web extern, la modificació, el compliment, l'execució i la resolució.

8. Jurisdicció aplicable

Els conflictes o les controvèrsies jurídics que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

Segells de reconeixement d’administració oberta