Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Promoció de l'Economia Social i Solidària (ESS) Beques per impulsar l’ESS

Beques per impulsar l’ESS

Línies per a la creació i consolidació de projectes

Per impulsar l’Economia Social i Solidària, l'Ajuntament ha creat un programa de beques a fi de dotar de suport econòmic els projectes empresarials en les seves fases inicials. Estan destinades als millors projectes participants del programa formatiu Tarragona Economia Social i Solidària (TESS).

Per conèixer les característiques i requisits per presentar-vos a aquest programa, podeu consultar:

Beques crea

Qui pot les pot demanar?

 • Persones, físiques i/o jurídiques, que hagin finalitzat el programa Tarragona Economia Social i Solidària, amb una assistència mínima del 75% del total d’hores programades de formació, i emprenguin un projecte amb una idea de negoci emmarcada en l’Economia Social i Solidària.
 • Projectes de nova creació, així com iniciatives de fins a 18 mesos d’antiguitat en el moment de publicació de la convocatòria, sempre que es tracti de projectes col·lectius amb un mínim de 2 persones.

Què et cal saber abans de fer la sol·licitud?

 • El termini de sol·licitud és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOPT de la convocatòria per a l’edició de l’any 2023.

 • La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a la seu de tràmits de l’Ajuntament de Tarragona i adjuntar els formularis que es faciliten en el punt Línia Crea d’aquesta web.

Documentació a presentar per les beques Crea:

 • Formulari normalitzat de descripció del projecte (Formulari sol·licitud bequESS Crea).
 • Document normalitzat amb les declaracions responsables conforme es compleixen els requisits per ser persona beneficiària de la beca (Declaració responsable bequESS Crea).
 • Currículum de l’equip promotor

 • Vida laboral actualitzada de les persones promotores

 • Certificat del número de compte bancari de la persona o empresa on es vol rebre la beca en cas de ser guanyador/a.

 • Certificats conforme les persones físiques o jurídiques sol·licitants no tenen deutes amb l’Agència Tributària Catalana, l’Agència Tributària Espanyola i la Tresoreria de la Seguretat Social.

 • En cas que l’activitat ja estigui constituïda com a persona jurídica, caldrà presentar també el model 036 i els estatuts de constitució de l’associació o societat.

 • En cas que es doni, documents probatoris del vincle del projecte i/o l’equip promotor amb la ciutat de Tarragona. (Exemples: Residència, empadronament a la ciutat, lloc de treball, domicili fiscal, justificació de seu social de l’empresa a Tarragona, contractes amb proveïdors amb seu a Tarragona...).

Segells de reconeixement d'administració oberta