Programa 30 plus

 

 

Divendres 1 d'octubre de 2021

 

El programa vol facilitar la contractació de 40 persones per part de les empreses, subvencionant la seva contractació. Les persones participants rebran una formació relacionada amb el lloc de treball a cobrir.

Requisits dels participants:

 • Persones de 30 o més anys, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats. 

  Es prioritzaran els següents col·lectius:  

 1. Aturats de llarga durada 
 2. Persones en situació d’atur més grans de  45 anys 
 • Residents a Tarragona o al Tarragonès
 • Han de ser seleccionats a través del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona

Beneficis per les empreses:

 • Subvenció de la contractació dels participants de mínim de 6 mesos fins un màxim de 9
 • Els ajuts són compatibles amb altres incentius fiscals i bonificacions en quotes a la seguretat social, establertes segons la normativa laboral vigent .

Requisits contractació laboral dels participants:

 • Ha de tenir una durada mínima de 6 mesos. 
 • Qualsevol modalitat contractual, excepte les prorrogues, els d’interinitat, de relleu, i els de substitució amb reserva de lloc de treball, a jornada parcial o complerta. 
 • No inferior al 50 % de la jornada ordinària de l’entitat contractant  

Requisits entitats contractants: 

 • Empreses, persones autònomes, Societats civils privades, entitats i institucions sense afany de lucre (EXCEPTE les empreses de treball temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció), amb centre de treball ubicat a Catalunya. 
 • Que no hagin acomiadat un treballador/a del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni hagi realitzat un acomiadament col·lectiu, en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral 

Formació dels participants:

 • És obligatòria i gratuïta per a totes les persones participants
 • Durada mínima de 20 h i màxima de 100 h
   

Inscripcions

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Trabajo y Economia Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Les empreses que necessitin més informació poden contactar amb els tècnics responsables del programa a:

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta