Programa 30 plus

 

 

 

Programa 30 plus

2019/2020

01.07.2019

INSERCIÓ DE 30 PERSONES A PARTIR DE 30 ANYS

El programa 30 Plus és un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de 30 persones en situació de desocupació de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

- Experiència professional mitjançant un contracte laboral (mínim 6 mesos)

- Formació vinculada al contracte de treball.

- Acompanyament en el procés de contractació i formació.

Les empreses contractants rebran una subvenció corresponent al salari mínim interprofessional, incloses les pagues extres, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

 

Requisits dels participants

 • Aturats amb 30 o més anys, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats. (DONO)
 • Preferentment de 30 a 45 i amb baix nivell formatiu
 • Preferentment residents al Tarragonès
 • Han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 

Requisits entitats contractants

 • Empreses així definides en el dret mercantil. Persones autònomes. Les societats civils privades. Entitats i institucions sense afany de lucre.
 • Que no hagin acomiadat un/a treballador/a del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni hagi realitzat un acomiadament col·lectiu, en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral.
 • Per a poder rebre la subvenció han d’haver estat seleccionades per l’Ajuntament de Tarragona, i han d’haver subscrit un conveni de col·laboració abans de la contractació dels participants.

 

Formació dels participants

 • És obligatòria i gratuïta per a totes les persones participants
 • El contracte ha de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament, durant el temps de durada de la mateixa

 

Contractació laboral dels participants

 • Qualsevol modalitat contractual subjecta a la legislació vigent, a jornada parcial o complerta amb una durada mínima de 6 mesos. No seran subvencionables els contractes d’interinitat, de relleu i els de substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball ni les pròrrogues dels contractes de treball.
 • Quan sigui a jornada parcial, no ha de ser inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant amb una durada mínima de 6 mesos.
 • El salari ha de complir amb la normativa laboral vigent i el conveni col·lectiu d’aplicació
 • La subvenció pot cobrir la contractació amb un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos

 

Inscripcions

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”

 

Les empreses o participants que necessitin més informació poden contactar amb els tècnics responsables del programa a:

 • Tel. 977.24.36.09

 • a/e: bpalau@tarragona.cat o rvidals@tarragona.cat

Segells de reconeixement d’administració oberta