Esteu aquí: Inici Hisenda Els comptes Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Press2

D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que afectin a ingressos i despeses s'elaboraran dins del marc d'estabilitat pressupostària, és a dir, amb equilibri financer per a les entitats locals.

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'ha d'analitzar en termes consolidats del grup format per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i les empreses dependents de l'Ajuntament que estan classificades per la IGAE com administració pública d'acord amb l'Apartat 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb l'article 4.1 del RD 1463/2007, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, és a dir, aquelles que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

D'acord amb l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despeses segons la normativa establerta.

Pel compliment de l'objectiu de sostenibilitat financera les operacions financeres estaran sotmeses al principi de prudència financera.

Segells de reconeixement d'administració oberta