Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Períodes de pagament

Períodes de pagament

Formes i mitjans de pagament

Període voluntari:


Tributs periòdics:
 • En l'Oficina Virtual Tributària: el pagament es realitza amb targeta bancària. 
 • En les entitats col·laboradores en la recaptació: amb la presentació del document de pagament dels tributs periòdics en període voluntari que es tramet per correu ordinari al domicili de l’obligat al pagament, o que es pot sol·licitar en les oficines de la Recaptació Municipal, pl. de la Font, 1, telèfon: 977 296 126, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
  Per internet: El pagament per Internet es pot realitzar a través del servei de Banca electrònica que les entitats col·laboradores tenen a disposició dels seus usuaris registrats. És necessari disposar de la carta de pagament o tríptic emès per l’Ajuntament.
 • Domiciliació bancària: les domiciliacions seran vàlides indefinidament sempre que no siguin anul·lades per la persona interessada, refusades per l’entitat financera o anul·lades per l’Ajuntament per causes justificades.
 • Pagament a terminis: els tributs periòdics podran fer-se efectius en terminis, prèvia sol·licitud i amb els requisits i condicions que es regulen en l’article 35 de l'Ordenança núm.1 de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
   
Altres pagaments:
 • Les notificacions de liquidacions en període voluntari es satisfaran en el lloc i mitjans que s’indiquin en el document de pagament corresponent.
   

Període executiu:
 

 • Les notificacions de les provisions de constrenyiment es satisfaran en el lloc i mitjans que s’indiquin en el document de pagament corresponent.
 • En qualsevol altre moment del procediment de recaptació es pot sol·licitar un document de pagament per pagar en les entitats col·laboradores.
 
Segells de reconeixement d'administració oberta