Esteu aquí: Inici Cooperació COOP TGN Què fem?

Què fem?

Línies estratègiques

L’àmbit de treball del departament és la Pau i la Justícia Global i desenvolupa les seves accions a través de tres programes:

El departament s’encarrega de promoure iniciatives ciutadanes i locals per generar canvis en el model actual que contribueixin a la construcció d’un sistema més equitatiu, just, sostenible i humà.

Distribució del Fons del 0,7 % del pressupost

El departament gestiona el Fons del 0,7% destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament, és a dir, els recursos econòmics, materials, tècnics o humans que el govern local destina al desenvolupament de països i territoris empobrits.

Aquest fons es destina a les convocatòries de subvencions anuals en tres àmbits d’actuació: Cooperació Internacional al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament que es resolen mitjançant concurs de concurrència competitiva i Acció Humanitària que és de concessió directa.

Es tracta del conjunt d’accions d’ajuda a les víctimes de desastres desencadenats per catàstrofes naturals o per conflictes armats, orientades a alleujar el seu sofriment, garantir la seva subsistència (mitjançant la provisió de béns i serveis bàsics), protegir els seus drets fonamentals i defensar la seva dignitat (defensa dels drets humans fonamentals i exigència del compliment del dret internacional humanitari en els conflictes bèl·lics).

En ocasions, aquestes accions també es proposen frenar el procés de desestructuració socioeconòmica de la comunitat i preparar davant desastres naturals mitjançant activitats de rehabilitació i preparació que redueixin la vulnerabilitat de les comunitats i uneixin els objectius de l’emergència i els del desenvolupament.

El departament de cooperació destina part del pressupost a projectes de l'àmbit de l'acció humanitària ja sigui a través d'ONG o bé mitjançant les campanyes d'emergència que gestiona el Fons Català de Cooperació.

Es refereix al conjunt d’actuacions entre països, realitzades per actors públics o privats, amb el propòsit de promoure un procés global, econòmic, social, cultural i polític que tendeixi a millorar el benestar de tota la població i de totes les persones, sobre la bases de la participació activa, lliure i significativa en el desenvolupament i en la distribució de beneficis que d’ell se’n derivin.

El pressupost destinat a aquest àmbit financia diferents projectes presentats per ONGD.

Es tracta d’un procés que, a través del coneixement i l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i accions crítiques en les persones i les fa subjectes responsables i actives (compromeses), a fi de construir una societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat (entesa com a corresponsabilitat en el desenvolupament en què estem totes les persones implicades) i amb la transformació de les estructures i les relacions injustes.

El pressupost destinat a aquest àmbit financia diferents projectes presentats per ONGD.

Distribució del pressupost assignat al departament

El departament destina els fons de cooperació directa a:

  • Realització d'activitats de sensibilització i d'Educació per al Desenvolupament a la ciutat.
  • Elaboració de material per incidir en l’àmbit educatiu formal i no formal. Aquests recursos es posen a disposició de la ciutadania.
  • Convenis: El departament estableix convenis amb entitats per la realització d’activitats específiques que tenen un especial interès públic i social per a la ciutat de Tarragona.

Tenen l’objectiu de denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i exclusió al Sud, promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament, impulsar el comerç just, el consum responsable i/o banca ètica, promoure el respecte dels Drets Humans, impulsar els discurs crític entre la ciutadania vers la solidaritat cap a les persones en situació de refugi i difondre l’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Memòries del Departament

Segells de reconeixement d'administració oberta