Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Música Escola de Música La nostra escola Preinscripció i Matrícula Documentació a presentar

Documentació a presentar

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos

 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si la persona sol·licitant és estrangera.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 

*Amb motiu de les mesures de prevenció del Covid 19, tota la documentació s'haurà de presentar per correu electrònic, a l'adreça secretaria@emusica.tarragona.cat, o mitjançant eTràmits.

 

Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades al barem

 

*Amb motiu de les mesures de prevenció del Covid 19, tota la documentació s'haurà de presentar per correu electrònic, a l'adreça secretaria@emusica.tarragona.cat, o mitjançant eTràmits.

 

Criteri Documentació acreditativa
Proximitat
 • Volant municipal d'empadronament expedit el 2020 de l'alumne o l'alumna.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).
Germans al centre
 • No cal presentar cap document perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • S'entén que un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S'entén que un pare, una mare o un tutor o una tutora legal treballa al centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al centre una activitat continuada amb un contracte laboral o administratiu.
Discapacitat
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Renda familiar
 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 
Familia nombrosa o monoparental
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta