Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Taxa d'escombraries

Taxa d'escombraries

Què és la taxa per recollida i eliminació d'escombraries?

La taxa de recollida i eliminació d'escombraries grava el servei, de recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i eliminació d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments, regulada pels termes establerts al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i a l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries.

L'aplicació de les corresponents tarifes es realitza mitjançant la classificació per categories dels diferents carrers de la ciutat. Podeu trobar aquesta classificació a l'article 4r i següents de l'esmentada Ordenança número 7.

Qui l'ha de pagar?

Són contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, allotjaments i locals o establiments per qualsevol títol, fins i tot a precari.

Quan s'ha de pagar?

La taxa d'escombraries és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquesta taxa en aquest enllaç a la seu electrònica o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

Efectes del silenci administratiu: negatiu

Recursos que es poden interposar en contra: Reposició previ al contenciós administratiu en el termini d’1 davant de  l’ òrgan que dictà l’acte

On puc consultar l'import del meu rebut?

Tràmits relacionats amb la taxa d'escombraries

Segells de reconeixement d’administració oberta