Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS: ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS: ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS: ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI

22/02/2016

Segons la fundació Anda Conmigo, encarregada d’estudiar la situació dels infants de 0 a 13 anys amb discapacitat, hi ha municipisen els quals els seus parcs infantils no estan adaptats per a nens i nenes amb alguna discapacitat. Tarragona n’és un exemple. Des del nostre grup municipal de Ciutadans (C’s) Tarragona considerem que qualsevol infant ha de tenir dret a l’accés als parcs infantils. En conseqüència, cal garantir que no es produeixi cap tipus de desigualtat i que aquells que sovint es consideren com a discapacitats puguin ser tractats de la mateixa manera que la resta.

En altres ajuntaments catalans, com per exemple el de Barcelona, han posat en marxa mesures per aconseguir-ho. En aquest cas, en parcs com el de la Ciutadella podem trobar àrees de dissenyades perquè siguin fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès per a tots els nens i nenes, independentment de les seves edats i capacitats.

Així doncs, creiem que, en primer lloc, al nostre municipi s’hauria de demanar l'elaboració d'un estudi sobre l'accessibilitat i seguretat de tots els parcs infantils de la ciutat. Una vegada fet el mateix, s’haurien d’analitzar les possibilitats d’actuació en els mateixos, pel que fa a l’accessibilitat per als infants amb diferents discapacitats, a fi de, per un costat, tractar de garantir que els parcs infantils de nova creació reuneixin els paràmetres mínims d'accessibilitat que s’hagin acordat, mentre que als que s’hagin d’adaptar es doni prioritat a aquells llocs on hi hagi una demanda que sigui destacable i en què les característiques de l’espai permetin una ràpida actuació. És important tenir en compte que aquestes necessàries adaptacions o noves creacions per facilitar la integració d’aquests infants, s'han d'intentar portar a terme perquè puguin ser gaudides per tots els nens en general, fent un ús compartit de les instal·lacions, amb el que això suposa pel que fa a la seva practicitat tècnica i/o econòmica i, sobretot, amb la intenció que tots els nens, tinguin o no qualsevol tipus de discapacitat, puguin gaudir junts de les mateixes.

Entre les mesures concretes, és important que els parcs siguin accessibles no només per als nens, sinó també per als acompanyants, complint certes condicions, com tenir accessos i jocs infantils adaptats (jocs pintats amb colors cridaners, gronxadors per a usuaris de cadires de rodes o jocs arran de terra). A més, també es podria proposar que hi hagi estructures de joc amb diferents textures, perquè els petits invidents o amb problemes de visió siguin capaços de distingir unes zones d'altres, guia dins els camins o plafons adaptats al sistema Braille, entre d’altres. Aquestes línies de joc s’han de caracteritzar per l'estabilitat i l'horitzontalitat de les instal·lacions o les plataformes i passarel·les amb diferents textures i colors.

En qualsevol cas, volem insistir en el fet que no es tracta de dissenyar parcs específics per a nens discapacitats, sinó de crear, en els ja existents, llocs i estructures en les quals tinguin cabuda i se sentin còmodes i integrats tots els petits. I, sobretot, que nens i nenes amb discapacitats i sense elles puguin jugar al mateix lloc.

Finalment, volem insistir que s’ha d’exigir més rigor en la informació sobre les instal·lacions específiques que puguin anar-se implementant i, sobretot, recavar l’opinió del col·lectiu dels pares i associacions per intentar d’adaptar-se a les seves aportacions i idees.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, atenent-nos a l’estipulat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i l’aprovació del Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i supressió de barreres en l’urbanisme en exercici de l’ordenació, gestió, execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els jardins i la pavimentació de les vies públiques urbanes, entre d’altres. D’igual manera, als efectes de l’article 6 del citat Decret, s’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, el transport o els mitjans de comunicació que permet que qualsevol persona els utilitzi.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents:

ACORDS:

PRIMER: l'elaboració d'un estudi sobre l'accessibilitat i seguretat de tots els parcs infantils de la ciutat.

SEGON: analitzar les possibilitats d’actuació en els parcs existents i futurs per a aplicar diferents mesures destinades a l’accessibilitat dels parcs per a tots els nens i nenes. 

TERCER: utilitzar un percentatge de la partida pressupostària per inversió directa per tal d’executar l’adaptació dels parcs infantils.

QUART: traslladar a la Federació d’Associacions, Fundacions i Patronats de les persones amb discapacitat i a les Associacions de Mares i Pares de les respectives escoles de la ciutat, l’acord de mínims aconseguit per recavar la seva opinió i tractar d’adaptar les mesures que s'hagin de prendre a les seves aportacions i idees al respecte.

CINQUÈ: Aprovar un pla de prioritats per tal de poder iniciar els treballs abans de finalitzar l’any en curs.

SISÈ: Incloure al web municipal i a d’altres mitjans de difusió municipals un mapa de parcs infantils on s’indiqui l’edat recomanada dels usuaris i si compta amb algun tipus d’adaptació especial.

Tarragona, febrer del 2016
22/02/2016

Segells de reconeixement d’administració oberta