Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs Moció del grup municipal de Ciutadans: Elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat

Moció del grup municipal de Ciutadans: Elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat

Moció del grup municipal de Ciutadans: Elaboració d'un mapa acústic per a la ciutat

Quasi bé totes les ciutats amb un cert nombre d’habitants compten amb una ordenança reguladora del soroll i un mapa acústic de ciutat. Tarragona, actualment no té cap de les dues regulacions i ho trobem quelcom necessari per millorar la convivència entre els veïns del nostre municipi.
21/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Com sabem, quasi bé totes les ciutats amb un cert nombre d’habitants compten amb una ordenança reguladora del soroll i un mapa acústic de ciutat. Tarragona, actualment no té cap de les dues regulacions i ho trobem quelcom necessari per millorar la convivència entre els veïns del nostre municipi.  La manca de regulació municipal en aquesta matèria produeix una sèrie de problemàtiques que s’exposen seguidament:

  • Pel que fa a la manca de mapa de soroll, la normativa existent ja estableix que per a la construcció d’un nou edifici cal que l’Administració competent (en aquest cas l’Ajuntament) proporcioni a l’empresa projectista/constructora els valors de l’índex de soroll de la zona on aquest es pretén ubicar i que serviran de base per a calcular l’aïllament necessari que haurà de tenir l’edifici a construir. Actualment aquests valors NO es poden proporcionar.
  • Pel que fa a la manca de mapa de capacitat acústica, totes les activitats que es pretenen establir al municipi han de disposar d’un estudi acústic teòric per tal  de poder  assegurar que són compatibles amb l’entorn. Aquest estudi acústic ha de basar-se en els valors de capacitat acústica del territori que venen marcats al mapa de capacitat. Donat que NO es disposa de mapa aprovat els tècnics han de realitzar l’estudi acústic fent una estimació de la zonificació acústica.
  • Els mapes de capacitat han de seguir un tràmit d’aprovació similar als d’una ordenança ja que es tracta de disposicions reglamentàries de caràcter general, amb la qual cosa, el NO disposar d’aquests documents posa en indefensió al ciutadà, especialment si es pretén sancionar degut a infraccions en aquesta matèria.
  • Pel que fa als articles existents en matèria de soroll a les ordenances municipals, cal dir que tant els valors límit exposats, com els procediments de mesura i els períodes horaris indicats, entre d’altres, divergeixen i entren en contradicció amb la normativa en vigor actualment, amb els conseqüents conflictes que això produeix.


Amb l’indicat es vol posar de manifest la importància de disposar tant del Mapa de capacitat acústica com de l’Ordenança de soroll, ja que independentment de l’obligatorietat fixada per la normativa acústica vigent, ambdues eines són útils i necessàries a l’hora de poder regular correctament diferents aspectes acústics en activitats, tant existents com de nova implantació.

També es considera molt important el greuge que pot ocasionar a la ciutadania, pel fet de no disposar de Mapa de soroll, que l’Ajuntament no pugui proporcionar a una empresa projectista/constructora els valors de l’índex de soroll  de la zona on es pretén construir un edifici i que serviran de base per a calcular l’aïllament necessari. Per tant, a mode d’exemple, actualment els requeriments a nivell acústic d’un edifici que es construeixi a Boscos de Tarragona són els mateixos que els d’un edifici a l’avinguda de Roma.

NORMATIVA APLICABLE
Normativa en relació amb els mapes acústics:

L’any 2002 va entrar en vigor la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica la qual obligava als Ajuntaments, al seu article 9, a elaborar un mapa de capacitat acústica en un termini de tres anys des de la seva entrada en vigor (termini finalitzat l’11/10/2005).

L’any 2003 apareix la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll d’àmbit estatal on s’indica com a termini màxim per a realitzar els mapes el dia 30/06/2012.

L’any 2009 apareix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica el qual modifica alguns paràmetres de la Llei 16/2002 i reitera el fet que elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i els mapes estratègics dels municipis és competència municipal.

El mateix any 2009, a partir del 24 de Abril, van ser d’aplicació obligatòria les exigències bàsiques desenvolupades al DBHR de protecció davant el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació.

Actualment a Tarragona NO es disposa de mapa de soroll, NO es disposa de mapa de capacitat acústica i NO es disposa de mapa estratègic de soroll.


Normativa acústica en relació a les ordenances de soroll

L’any 2002 va entrar en vigor la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la qual a la seva disposició addicional sisena instava als Ajuntaments que disposessin d’ordenança en matèria acústica a adequar-la als requeriments de la nova normativa en un termini de dos anys (termini finalitzat l’11/10/2004).
L’any 2009 apareix el decret 176/2009 el qual estableix nous valors límit en matèria acústica i on s’atorga un nou termini de dos anys per tal que els municipis adaptin les ordenances existents (termini finalitzat l’any 17/11/2011).
En el cas de Tarragona, tant l’Ordenança de Convivència ciutadana i ús dels espais públics (2005) com l’Ordenança de Medi Ambient (1994) disposen d’alguns articles en matèria acústica però NO es troben adaptats a la normativa existent en aquesta matèria.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents:

ACORDS:

  • PRIMER:  encarregar als serveis tècnics municipals competents l’estudi i la posterior elaboració d’un mapa acústic per a la ciutat i una ordenança municipal de soroll.


Tarragona, març de 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta