Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció estudi qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

Moció estudi qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

Moció estudi qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

15/07/2015

 

Moció presentada conjuntament pels grups municipals de C’s, ERC-MES-MDC, CiU, CUP i ICV-EUIA, sobre el control de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.

Exposició de motius:

L’any 2012, la plataforma “Cel net” impulsà juntament amb els ajuntaments del Morell, Perafort-Puigdelfí, Constantí i Vilallonga un estudi per tal de determinar la qualitat de l’aire en aquests municipis. L’estudi el va dur a terme el Laboratori del Centre de Medi Ambient, entitat col·laboradora del Ministerio de Industria y Energia en matèria de medi ambient industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L’estudi s’inicià a finals de 2012 i finalitzà al maig de 2014. Es van presentar els seus resultats el dia 6 de juny de 2014, amb força repercussió mediàtica i àmplia assistència de la ciutadania.

L’estudi ha detectat, en aquests municipis, elevades concentracions d’1,3 butadiè i benzè, valors alts de TCOV (Total Compostos Orgànic Volàtils), així com també concentracions importants de PM10 (Partícules materials de diàmetre inferior a 10 μm), en un percentatge significatiu dels controls realitzats.

Les emissions difuses dels contaminants assenyats tenen origen al Polígon Petroquímic Nord, el Polígon Riu Clar, el Polígon Constantí i també en altres activitats i sectors presents a la zona.

Arran del resultat de l’estudi, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en sessions de 25 de març i 8 d’abril de 2015, va debatre les propostes de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona presentades pel Grup parlamentari d’ERC (Resolució 991/X), i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (Resolució 993/X), amb esmenes presentades pel grup Parlamentari de Convergència i Unió.

La Resolució 991/X del parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona composta, com a mínim, per representants de l’Administració de la Generalitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Salut, de l’Administració pública local de l’àmbit afectat, dels estaments universitaris que desenvolupen recerques respecte a aquest tema i de les entitats procedents de la societat civil amb l’objectiu d’intercanviar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes de les dites emissions en la salut de la població i també per representants de les empreses del sector. Aquesta taula s’haurà de reunir de manera constitutiva el primer mes després d’haver-se’n adoptat l’acord de creació. La periodicitat de les reunions la fixarà la mateixa taula i no serà inferior a dues vegades l’any.
b) Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del risc per a la salut per exposició a COV i PAH en l’atmosfera del Camp de Tarragona».
c) Emprendre les accions necessàries per a reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, atès que es coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables de les emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.
d) Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels municipis del Morell, Puigdelfí i Perafort.
e) Iniciar els treballs que permetin l’aplicació a Catalunya de les legislacions existents en altres països de la Unió Europea que obliguin a les entitats d’inspecció identificar els compostos orgànics volàtils emesos per les activitats (famílies de compostos tòxics, carcinògens, etcètera), estudiant el canvi de model de mínims a un altre en què es disposi de la informació real, i adequar el nivell de control als municipis que tinguin les activitats amb un nivell d’emissió potencialment més alt.
A la vegada la Resolució 993/X insta el Govern a:

1. Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del complex petroquímic i l’entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que estableix la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.
2. Aplicar mesures per a reduir les emissions localitzades i les difuses dels compostos químics detectats pels estudis que sobrepassen els límits per a assolir els estàndards de qualitat de l’aire, i també incorporar i controlar les dels compostos que encara no figuren en la Xarxa de vigilància de prevenció de la contaminació de la Generalitat.
3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qualitat de l’aire els contaminants actualment inclosos en els programes d’avaluació de la contaminació dels quals es coneixen límits de qualitat en l’àmbit internacional, d’acord amb el que estableix la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.
4. Avançar en la creació d’un equip de control extern i transparent, en què hi hagi la col•laboració dels diferents sectors, que apliqui noves formes de control:
a) Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels resultats, i que els exposi públicament i de manera continuada.
b) Que estudiï ressituar les estacions de mesura i de control de la Generalitat, tenint en compte, entre altres criteris científics, els criteris exposats en aquest estudi.
5. Investigar els efectes de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics sobre la salut de la població al Camp de Tarragona, de la mateixa manera que s’estudien les de l’àrea metropolitana de Barcelona.
6. Garantir que els costos dels futurs controls i anàlisis recaiguin sobre les mateixes empreses que produeixen les emissions, en aplicació del principi «qui contamina paga».

Atès que les dues propostes de resolució del Parlament de Catalunya foren aprovades per unanimitat, la qual cosa deixa palesa que la preocupació per la qualitat de l’aire i la salut de les persones és una inquietud generalitzada, no només per la població del Camp de Tarragona, sinó per tota la ciutadania catalana.

Atès que “Millorar la qualitat ambiental de la ciutat” és objectiu del Pla Estratègic Tarragona 2022 validat com a full de ruta de la ciutat per 18 representants de les entitats socials, econòmiques i veïnals més representatives de la ciutat.

Atès que a Tarragona és present activitat industrial i portuària on es produeixen emissions de contaminants a l’atmosfera, ja sigui en emissions localitzades o difuses, així com altres focus contaminants.

Atès que aquestes activitats són susceptibles de patir episodis d’emissió sobtada.

Atès que les activitats industrials no es desenvolupen en la seva totalitat al territori del municipi de Tarragona i, per tant, la població de Tarragona rep immissions de municipis veïns i a l’inrevés.

Atès que els poders públics tenen l’obligació de vetllar per la salut pública i el benestar del ciutadans i les ciutadanes.

Atès que existeixen dificultats per conèixer la informació dels estudis actualment existents per part de l’Observatori de la Salud i Medi Ambient del Camp de Tarragona, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

- Primer. L’Ajuntament de Tarragona es compromet a realitzar l’estudi sobre la qualitat de l’aire al mateix municipi. L’objectiu inicial del qual serà l’avaluació de la situació real de la qualitat de l’aire i en especial la identificació i quantificació d’aquells compostos menys controlats (COV, PHA), així com les PM10 i PM2,5, així com els contaminants referents a l’ICQA.
Alhora, des de l’Ajuntament de Tarragona, es promourà l’entesa amb l’Ajuntament de la Canonja, l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Vilaseca, per a que aquest estudi sobre la qualitat de l’aire es realitzi de manera conjunta a tot el territori.

- Segon. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’exercir un veritable control sobre la contaminació derivada de l’activitat industrial, tant en relació amb la contaminació atmosfèrica com amb la d’altres vectors, com són l’aigua i el sòl, així com també la contaminació acústica i lumínica que se’n deriva i desenvolupar les competències pròpies de forma efectiva.

- Tercer. Realitzar una gestió de la comunicació clara i transparent vers les dades relacionades amb els resultats de l’estudi.

- Quart. Exigir al Govern que adapti el punts de controls d’immissions segons els resultat i conclusions de l’estudi, així com a les indicacions que des de la Taula Territorial s’indiquin.

- Cinquè. Impulsar investigacions sobre els efectes de les emissions contaminants en la salut de la població al Camp de Tarragona, en el marc de la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona. En el cas que ja existeixin estudis epidemiològics duts a terme per l’Observatori de la Salut, donar-los a conèixer a la població mitjançant una política comunicativa clara i transparent.

- Sisè. Constituir un fons econòmic per fer front als costos dels estudis, on hi haurien de contribuir diferents institucions públiques i empreses emissores de contaminants.

- Setè. Garantir que el concurs per a l’execució de l’estudi es durà a terme durant el primer semestre de 2016.

Tarragona, 10 de juliol de 2015

Podeu descarregar-vos aquí el document en format pdf

Segells de reconeixement d’administració oberta