Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la Candidatura d'Unitat popular (CUP) per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local (Plenari del 22 de juliol de 2016)

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat popular (CUP) per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local (Plenari del 22 de juliol de 2016)

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat popular (CUP) per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local (Plenari del 22 de juliol de 2016)

26/07/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.

Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector públic.

Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius més desfavorits.

Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació que s’hi porten a terme.

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA:

 

PRIMER.- Adoptar el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública i col•laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques.

SEGON.-  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la “Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social”, aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.

TERCER.- Les empreses licitadores o candidates han de manifestar que han respectat, a l’hora d’elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

QUART.- Incloure clàusules per valorar positivament i a l’alça, temes de caràcter social com ara la contractació de persones desocupades amb dificultat d’accedir a l’ocupació (minusvalidesa, aturats llarga durada, etc.), l’equiparació salarial entre dones i homes, el foment de la contractació indefinida dels seus treballadors i treballadores i la disminució de les diferències salarials entre els alts càrrecs i la resta de treballadores i treballadors.

CINQUÈ.- En aquest sentit, cal incloure clàusules per valorar positivament i a l’alça, les contractacions de les empreses licitadores, per a dur a terme l’objecte del contracte, a treballadors i treballadores en les situacions següents:

•  Persones en situació legal d’atur d’acord amb el que preveu l’article 267 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre.

• Persones que presentin dificultats d’inserció en el mercat laboral, ja sigui per trobar-se inclosos inclosos en algun dels col·lectius definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció laboral, com persones que disposin del corresponent certificat acreditatiu de discapacitat.      

SISÈ.- Incloure clàusules per garantir que, quan procedeixi la subcontractació d’alguna part de l’execució d’un contracte, es valorarà el compromís de les empreses licitadores de subcontractar  a centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits/tes degudament, en els corresponents registres del Departament d’Empresa i Ocupació o a entitats sense ànim de lucre que treballen per integrar persones amb risc d’exclusió social.

SETÈ.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació, tindran preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball establertes de conformitat amb el que preveu l’article 34 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, sempre que aquesta proposició iguali en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.

En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquestes condicions, tindran preferència en l’adjudicació les proposicions que presentin les entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, i/o aquelles entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just  sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons es desprengui dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

En el cas que l’empat continués, es decidirà la proposta d’adjudicació a favor de la proposició que presenti  l’oferta econòmica més baixa. En cas de continuar l’empat després d’aplicar aquest criteri, es decidirà la proposta d’adjudicació per sorteig.

VUITÈ.- Incloure clàusules contractuals per tal de valorar el compromís d’aplicar, per part de les empreses, les bones pràctiques en la prestació del servei o subministrament i que constin en les guies que tingui aprovades la Generalitat de Catalunya.

NOVÈ.- Es considera un paràmetre objectiu a apreciar de forma negativa, que les ofertes presentades  incloguin valors anormals o desproporcionats, com ara la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.

DESÈ.- Incloure clàusules per valorar les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral implantades per l’empresa o les mesures addicionals que es comprometi a implantar.

ONZÈ.- Incloure com a causa específica de resolució del contracte les següents situacions, en el marc contractual amb aquesta Administració:

• l’incompliment de les obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals del personal que els és propi, així com en treballadors i treballadores subcontractats.

• l’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

• I en general, l’incompliment de qualsevol acord d’aquesta moció.

DOTZÈ.- Es trametrà còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 7 de juliol de 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta